HOTĂRÂRE nr.1.666 din 7 octombrie 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Textul actului publicat în M.Of. nr. 987/27 oct. 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Ion Popescu

Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

București, 7 octombrie 2004.
Nr. 1.666.


ANEXĂ

NORME
de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

1. Lege:

"Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita și moralitatea publică a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
c) persoanele dispărute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
e) asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității agenților economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informațiile obținute în urma activităților desfășurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condițiile prezentei legi."

Norme:

1.1. Prin activități specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se înțelege activitățile de studiere amănunțită și de cercetare, efectuate în cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor și procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizării sarcinii investigației inclusiv, în funcție de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protecția investigației.

1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicită activități ce încalcă normele legale în vigoare sau bunele moravuri și va comunica acest lucru organelor de poliție, iar în cazul în care constată că informațiile solicitate de client vizează siguranța națională, va sesiza de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu.

2. Lege:

"Art. 2. - (1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Obiectul de activitate al societăților specializate și al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofițer și să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) și f).

(4) Asociații sau acționarii persoane fizice ai societăților specializate de detectivi particulari, înființate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e)."

Norme:

2.1. Pentru obținerea licenței de funcționare, asociații/acționarii societăților specializate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2.2. Pentru obținerea licenței de funcționare conducătorii societăților specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, prin care se solicită eliberarea licenței de funcționare, înregistrată și datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ și a punctelor de lucru, numele și calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon și fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosință pentru sediul social/administrativ și pentru punctele de lucru;
c) pentru conducătorii executivi ai societății - copie legalizată a diplomei de studii pentru absolvenții facultăților de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverințe din care să reiasă că au îndeplinit funcția de polițist sau lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice ori siguranței naționale cu grad de ofițer;
d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliție județean sau, după caz, de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în raza căreia funcționează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;
e) declarație scrisă și autentificată din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercitarea autorității publice pentru conducătorii executivi;
f) copie legalizată a actului constitutiv al societății, în care să fie menționat codul CAEN, sau a contractului de societate și statutului societății, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;
g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;
h) copie a certificatului de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului;
i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicații, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere și a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;
k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare și funcționare;
m) certificat de cazier judiciar.

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul Ministerului Sănătății.

2.4. Regulamentul de organizare și funcționare va avea următorul cuprins:

a) dispoziții generale;
b) structura organizatorică a societății;
c) condiții de angajare (cu respectarea legislației muncii și a prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregătirea personalului și controlul acestuia în activitatea desfășurată;
e) atribuțiile personalului societății sau cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informațiilor rezultate în urma procesului de investigare și nivelul de acces al personalului societății/cabinetului individual la acestea;
h) dispoziții finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligația de a nu angaja personalul în acțiuni de forță, în executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum și obligația de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

2.5. Inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menționate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliției Române Direcția de investigații criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenței de funcționare.

2.6. Încetarea sau întreruperea activității pentru care s-a acordat licența de funcționare a societății, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.

2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse în două exemplare, în copie legalizată, cu excepția certificatului de cazier judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) și a certificatelor medicale prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original și însoțite de o copie legalizată.

2.8. Licența de funcționare se eliberează de Inspectoratul General al Poliției Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege.

2.9. Forma și conținutul licenței de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societățile specializate și cabinetele individuale pot efectua:

a) consultanță de specialitate;
b) activități de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri și metode de muncă, precum și orice alte activități permise de lege și în condițiile legii, în scopul soluționării cazului.

3. Lege:

"Art. 5. - Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
b) posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European."

Norme:

3.1. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:

a) prin recunoașterea de către Inspectoratul General al Poliției Române a certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau
b) prin promovarea examenului de atestare a calității de detectiv particular, conform art. 7 din lege.

3.2. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) și g) din lege, eliberate de autoritățile competente din unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atestă formarea în profesie sau experiența profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) și art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atestă studiile medii și universitare, eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) și la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educației și Cercetării.

3.5. Dispozițiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 și 3.4 se aplică și cetățenilor români.

3.6. Procedura de recunoaștere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) și la pct. 3.3 se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

4. Lege:

"Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândește în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a examinării candidaților de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliție județean, respectiv al Direcției generale de poliție a municipiului București.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întrunește trimestrial, iar verificarea cunoștințelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licențiată sau își poate înființa cabinet individual pentru desfășurarea de activități de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestație la Inspectoratul General al Poliției Române în termen de 3 zile, acesta având obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfășura activitățile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluționării cazului ce face necesară prezența acestora în România. Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European fac dovada calității de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de proveniență.

(6) Detectivii prevăzuți la alin. (5) au obligația ca înaintea desfășurării oricăror activități specifice și la încetarea acestora să înștiințeze organul de poliție competent teritorial."

Norme:

4.1. Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziție scrisă a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, și este formată din ofițeri de poliție specializați în domeniu. Comisia are în componență un președinte, 2 membri și un secretar.

4.2. La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanți anume mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.

4.3. Tematica de examinare în vederea atestării se stabilește de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea Direcției de investigații criminale, și se aduce la cunoștință publicului, prin mijloacele de comunicare în masă ori prin afișare la sediile unităților de poliție la care se constituie comisii de examinare în vederea atestării, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării examinării candidaților.

4.4. Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații sunt declarați "admiși" sau "respinși".

4.5. Lista cuprinzând situația rezultatelor obținute la examenele de atestare se afișează la sediul unității de poliție care organizează examinarea, în locuri accesibile publicului.

4.6. În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, candidații respinși la examenul de obținere a atestatului pot depune contestație la sediul inspectoratului de poliție județean ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.

4.7. Contestațiile se soluționează de o comisie specială, numită prin dispoziție a șefului unității de poliție care a organizat examenul de obținere a atestatului de detectiv particular și care are în componență: un președinte, 2 membri, ofițeri de poliție specializați în domeniu și un secretar. Funcția de președinte al comisiei de contestații va fi îndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncți ai inspectoratului de poliție județean, respectiv de un director adjunct al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar funcția de secretar va fi îndeplinită de șeful structurii de resurse umane a unității de poliție.

4.8. Forma și conținutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

4.9. La sosirea pe teritoriul României, înainte de declanșarea oricărei activități în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European au obligația de a înștiința în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliție pe raza căreia urmează să inițieze investigația.

5. Lege:

"Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular încetează:

a) prin renunțare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București;
b) prin anularea atestatului în condițiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. a) și c)-e)."

Norme:

5.1. În termen de 3 zile de la data constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliție emitentă, prin dispoziția semnată de șeful acesteia.

5.2. În maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de poliție care a dispus măsura va comunica despre aceasta atât societății în care își desfășoară activitatea detectivul particular, cât și persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.

5.3. În termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimația de detectiv particular la sediul unității de poliție care a dispus anularea.

5.4. În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligată să comunice în scris acest lucru unității de poliție care i-a eliberat atestatul.

5.5. Pe perioada încetării sau suspendării calității de detectiv particular, persoana în cauză este obligată să predea legitimația de detectiv particular unității de poliție emitente.

5.6. În situația în care atestatul este anulat ca urmare a contravenției prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată și organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, potrivit competențelor legale, împreună cu datele și informațiile obținute.

6. Lege:

"Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurările care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale.

(2) În efectuarea investigației detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităților publice informații care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate."

Norme:

6.1. În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații și supravegheri prin observare directă, fotografiere, înregistrare audio-video și să solicite din arhivele și evidențele unor instituții publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială ori privată sau altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei.

6.2. Datele și informațiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

7. Lege:

"Art. 12. - Detectivul particular are următoarele obligații: [...]

b) să folosească metode și mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești;"

Norme:

7.1. Detectivilor particulari, precum și societăților specializate sau cabinetelor individuale în care aceștia își desfășoară activitatea le sunt interzise următoarele activități:

a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, rețele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;
b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept a unei corespondențe ori a altor trimiteri poștale adresate unei persoane;
c) interceptarea comunicațiilor ambientale în spațiul privat;
d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spații private.

8. Lege:

"Art. 14. - Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:

a) să se doteze și să folosească mijloacele tehnice de investigare și comunicații permise de lege;
b) să organizeze cursuri și alte activități de pregătire profesională și fizică specifice pentru perfecționarea pregătirii personalului propriu;"

Norme:

8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obținerea prealabilă a autorizației pentru frecvențele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I.

8.2. Tematica pregătirii profesionale și pentru perfecționarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societății anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, în vederea aprobării.

8.3. Tematica va fi utilizată în procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliției Române.

8.4. Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.

9. Lege:

"Art. 15. - (1) În organizarea și desfășurarea activității detectivii particulari din societățile specializate și din cabinetele individuale au obligația:

a) să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise încheiate cu clientul;
b) să înființeze un registru numerotat și să îl înregistreze la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București, în care vor ține evidența cazurilor investigate;
c) să comunice datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată, pentru soluționarea unor cauze penale;
d) în cazurile în care constată că informațiile obținute vizează siguranța națională, să sesizeze de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu;
e) să angajeze și să folosească pentru activitățile specifice de investigații numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilități și pe baza unor convenții, să primească în practică elevi ai școlilor de detectivi particulari.

(2) Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari își întocmesc regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin dispoziție scrisă a conducătorului executiv al societății sau a șefului cabinetului individual, după caz."

Norme:

9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidențiate în registrul prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu și următoarele mențiuni:

a) numărul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializată sau la cabinetul individual;
b) codul clientului corespunzător codului mapei-anexă în care se grupează datele de identificare ale clientului și toate documentele întocmite cu ocazia efectuării activităților în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;
c) obiectul convenției scrise încheiate cu clientul;
d) data finalizării cazului;
e) codul numeric personal al clientului.

9.2. Societățile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze în scris, de îndată, autoritățile cu atribuții în domeniu, conform atribuțiilor legale, atunci când datele sau informațiile, indiferent de modul în care au fost obținute, vizează siguranța națională; acestea sunt obligate să pună la dispoziție autorităților sesizate și suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.

9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea și transcrierea acestor date și informații de către cei care intră în posesia lor - atât detectivii particulari, cât și alte persoane din cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale -, precum și comunicarea acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.

10. Lege:

"Art. 20. - (1) Repetarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. a) și c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului și revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea inspectoratelor de poliție județene sau a Direcției generale de poliție a municipiului București, și se comunică persoanei în cauză."

Norme:

10.1. În situația prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de către Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, la propunerea motivată a inspectoratului de poliție județean sau a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București din care face parte organul constatator, în termenul prevăzut la pct. 5.1.

10.2. Dispoziția de suspendare va fi comunicată în scris persoanei în cauză, respectiv societății în care aceasta își desfășoară activitatea, de către inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în termenul prevăzut la pct. 5.2.

11. Lege:

"Art. 24. - (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de poliție județean care l-a emis sau, după caz, de către Direcția generală a poliție a municipiului București.

(2) Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condițiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliției Române."

Norme:

11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme.

11.2. Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății se dispune de inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, numai după obținerea aprobării de la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale.

12. Lege:

"Art. 25. - Controlul activității specifice desfășurate de societățile specializate și de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de polițiști anume desemnați de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Public."

Norme:

12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori există sesizări din care rezultă că activitatea societății sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.

12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

a) autenticitatea actelor de constituire și funcționare a societății specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari și legalitatea funcționării acestora;
b) dacă asociații/acționarii, precum și conducătorul societății sau cabinetului individual de detectivi particulari și personalul acestora întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de lege și de prezentele norme;
c) existența registrului prevăzut de lege și înregistrarea datelor obligatorii în acesta;
d) existența unor incompatibilități ori interdicții în exercitarea profesiei de detectiv particular.

12.3. În toate situațiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societățile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidențiate în registrul unic de control, unde se menționează identitatea și calitatea organului de control, măsurile propuse și sancțiunile aplicate.


ANEXA Nr. 1
la norme


ANEXA Nr. 2
la norme


ANEXA Nr. 3
la norme


Miercuri, 06 decembrie 2023, 09:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.