LEGE nr.218 din 5 iulie 2005
privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 610/14 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziție producătorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole și, după caz, autorităților publice locale, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fonduri SAPARD se constituie, la dispoziția Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, denumit în continuare fond.

(2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garanții instituțiilor de credit.

(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de convenții încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.

Art. 2. - Sumele alocate și dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct în evidențele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, acordate pe durata derulării creditelor angajate pentru finanțarea beneficiarilor Programului SAPARD.

Art. 3. - Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea și va reîntregi suma alocată.

Art. 4. - Sumele alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;
b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit;
c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferențiat, în funcție de tipul de credit și de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 5. - Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură și Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.

Art. 6. - (1) Creditele acordate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 sunt garantate astfel:

a) până la 70% de Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.;
b) până la 70% de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A.

(2) Dobânda aferentă creditului este garantată de împrumutat.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. acordă garanții pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 din prezenta lege.

Art. 8. - Comisioanele de garantare datorate de instituțiile de credit pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 9. - În situația în care riscul de neplată înregistrat depășește nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt executate în condițiile legislației în vigoare.

Art. 11. - Eventualele sume restituite de instituțiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garanții prevăzute în contractele de credit și a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 12. - Sumele rămase după finalizarea Programului SAPARD și a contractelor de credite garantate de fondurile de garantare, în baza prezentei legi, se vor vira Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu excepția sumelor aferente contractelor de garantare existente în derulare.

Art. 13. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 iulie 2005.
Nr. 218.


Luni, 22 iulie 2024, 10:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.