ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 12 iulie 2005
privind asigurarea calității educației
Textul actului publicat în M.Of. nr. 642/20 iul. 2005

Luând în considerare necesitatea asigurării calității educației, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației și protecția beneficiarului de educație,
ținând cont de necesitatea schimbării situației actuale când România se numără printre foarte puținele țări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calității educației,
având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează asigurarea calității educației.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor organizațiilor furnizoare de educație care operează pe teritoriul României.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență:

a) educația se referă la programele și activitățile de formare academică sau profesională inițială și continuă.
b) organizația furnizoare de educație este o instituție de învățământ, o organizație nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfășoară activități ori programe legal autorizate de formare inițială sau continuă;
c) programele de studii concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare de educație;
d) beneficiarii direcți ai educației sunt elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație;
e) beneficiarii indirecți ai educației sunt angajatorii, angajații, familiile beneficiarilor direcți și, într-un sens larg, întreaga societate;
f) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național al calificărilor este comparabil și compatibil cu cel european corespunzător.

Art. 3. - (1) Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

(2) Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programul acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație satisface standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele anunțate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.

(4) Controlul calității educației în instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea celor mai relevante standarde de referință.

Art. 4. - (1) Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte a asigurării calității.

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor predeterminate, pentru înființarea și funcționarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studii.

Art. 5. - (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituție, organizație sau unitate de învățământ, precum și pentru angajații acesteia. Predarea și învățarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, studenților și a altor beneficiari de educație, la bunăstarea societății și la păstrarea și ameliorarea mediului.

(2) Politicile promovate de Ministerul Educației și Cercetării și strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul și îmbunătățirea permanentă a calității educației. Finanțarea din surse publice a educației se face, în primul rând, în funcție de calitate.

(3) Instituțiile de învățământ trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calității educației din România sunt permanent corelate cu acțiunile promovate la nivel european și mondial.

Art. 6. - (1) La nivel de organizație furnizoare de educație și la nivel de sistem educațional, prezenta ordonanță de urgență are ca obiective principale:

a) îmbunătățirea calității educației prin stabilirea și implementarea de mecanisme instituționale și procedurale de evaluare, asigurare, control și îmbunătățire a calității;
b) producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile despre calitatea educației, oferite de diferitele organizații prezente pe piața educațională din România;
c) protecția beneficiarilor de educație;
d) crearea unei culturi a calității la nivelul organizației furnizoare de educație;
e) fundamentarea politicilor și strategiilor sectoriale în domeniul educației.

(2) În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă transinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit, și condiționează accesul instituțiilor de învățământ superior la granturi de cercetare.

CAPITOLUL II
Metodologia asigurării calității educației

Art. 7. - (1) Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultatele învățării.

(2) Rezultatele învățării sunt exprimate în termeni de cunoștințe, competențe, valori și atitudini care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.

Art. 8. - (1) Metodologia asigurării calității în educație se bazează pe relațiile ce se stabilesc între următoarele componente:

a) criterii;
b) standarde și standarde de referință;
c) indicatori de performanță;
d) calificări.

(2) Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:

a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor;
e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.

(3) Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de:

a) nivelul de învățământ și, după caz, al calificării;
b) tipul organizației furnizoare de educație;
c) tipul programului de studii.

Art. 9. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență:

a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare și funcționare a unei organizații furnizoare de educație.

b) Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități în educație.
c) Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial.

d) Indicatorul de performanță reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activități desfășurate de o organizație furnizoare de educație prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referință.
e) Calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.

Art. 10. - Asigurarea calității educației se referă la următoarele domenii și criterii:

A. Capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile instituționale, administrative și manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane;

B. Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii:

a) conținutul programelor de studiu;
b) rezultatele învățării;
c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz;
d) activitatea financiară a organizației;

C. Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii:

a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității;
b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate;
c) proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării;
d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității;
g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite;
h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii.

CAPITOLUL III
Asigurarea internă a calității educației

Art. 11. - (1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

(2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

(3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

(4) Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanți ai corpului profesoral;
b) reprezentanți ai părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;
c) reprezentanți ai consiliului local.

(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanți ai corpului profesoral;
b) reprezentanți ai studenților și ai absolvenților;
c) reprezentanți ai angajatorilor.

(6) Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.

(7) Pentru orice altă organizație furnizoare de educație, comisia pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde următoarele categorii:

a) reprezentanți ai furnizorului;
b) reprezentanți ai beneficiarilor direcți;
c) reprezentanți ai angajatorilor.

Art. 12. - Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare și este pus la dispoziție evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
d) cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Evaluarea externă a calității educației

Art. 13. - Evaluarea externă a calității educației cuprinde:

a) evaluarea capacității instituționale a organizației furnizoare de educație;
b) evaluarea eficacității educaționale a organizației furnizoare de educație;
c) evaluarea managementului calității la nivel instituțional;
d) evaluarea calității programelor de studiu oferite;
e) evaluarea concordanței dintre evaluarea internă și situația reală;
f) evaluarea comparativă transinstituțională a unui același tip de program de studiu oferit de diferite organizații furnizoare de educație.

Art. 14. - (1) Pentru evaluarea externă a calității se înființează Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

(2) Pe baza acordului ARACIS, respectiv ARACIP, evaluarea externă poate fi efectuată și de alte agenții autohtone sau internaționale.

Art. 15. - (1) ARACIS și ARACIP au în structura organizatorică:

a) Departamentul de acreditare;
b) Departamentul de asigurare a calității.

(2) Pentru evaluarea și acreditarea organizațiilor furnizoare de educație continuă și a programelor acestora, agențiile naționale pot înființa departamente speciale.

Art. 16. - (1) ARACIS este o instituție publică independentă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS se stabilesc, la propunerea ARACIS, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - (1) ARACIS are următoarele atribuții în domeniul acreditării:

a) elaborează periodic metodologia și standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învățământ superior, care se avizează de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
b) evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educației și Cercetării elaborează actele normative pentru înființarea de structuri de învățământ superior.

(2) ARACIS are următoarele atribuții în domeniul asigurării calității:

a) formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior;
b) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării și cu ARACIP în elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România;
c) organizează anual consultări cu instituțiile de învățământ superior pentru a stabili prioritățile asigurării calității;
d) elaborează și face publice propriile proceduri de evaluare externă a calității educației;
e) încheie cu instituții din țară și din străinătate contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea transinstituțională a programelor similare în vederea stabilirii de ierarhizări la nivel național sau internațional;
f) efectuează, pe bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior;
g) face publice rezultatele evaluărilor externe;
h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și de asigurare internă și externă a calității;
i) elaborează periodic, cel puțin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România;
j) colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior;
k) elaborează Codul de etică profesională a experților ARACIS;
l) publică anual un raport cu privire la propria activitate;
m) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități în vederea pregătirii evaluării externe de către agenții similare din alte țări.

Art. 18. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi:

a) să folosească colaboratori externi, experți în domeniul de activitate al ARACIS, remunerați conform legii;
b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente și folosind criterii de competență și competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregătește metodologic și îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calității;
c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experți;
d) să informeze instituția evaluată și, după caz, Ministerul Educației și Cercetării asupra rezultatului evaluării externe.

Art. 19. - (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri, cu funcții didactice de predare în învățământul superior.

(2) La înființarea ARACIS, membrii Consiliului interimar sunt stabiliți după cum urmează:

a) 8 membri propuși de Ministerul Educației și Cercetării;
b) 7 membri propruși de Conferința Națională a Rectorilor.

(3) Consiliul interimar va avea în componență și reprezentanți ai învățământului în limbile minorităților.

(4) Numirea membrilor, a președintelui și a vicepreședintelui Consiliului interimar se face prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, consiliul interimar:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista de indicatori de performanță;
b) scoate la concurs posturile din organigrama ARACIS. Candidații pentru ocuparea acestor posturi nu pot cumula funcții didactice în învățământul superior;
c) constituie propriul registru de experți pentru activitățile de acreditare și de evaluare a calității în învățământul superior;
d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, pentru ocuparea a 8 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani și își alege președintele și vicepreședintele;
e) nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcție de demnitate publică sau funcția de rector.

(6) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoiește prin scoaterea la concurs a 8 posturi și își alege noul președinte și vicepreședinte.

Art. 20. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul tehnic și baza de date a Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică. Funcțiile Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 21. - (1) ARACIS se finanțează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității;
b) taxe de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;
c) taxe de evaluare externă a calității, stabilite de ARACIS;
d) fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse.

Art. 22. - (1) ARACIS poate face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.

(2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internațională.

Art. 23. - Potrivit principiului subsidiarității, instituțiile românești de învățământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calității fie de la ARACIS, fie de la o altă agenție înscrisă în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior, agreată de ARACIS.

Art. 24. - (1) ARACIP este instituție publică, de interes național, în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Sediul, structura organizatorică și funcționarea ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) ARACIP are următoarele atribuții:

a) elaborează, actualizează periodic și propune Ministerului Educației și Cercetării standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
b) elaborează și propune Ministerului Educației și Cercetării metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
c) realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar;
d) propune Ministerului Educației și Cercetării înființarea, respectiv acreditarea, prin ordin, a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz;
e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar;
f) propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea organizațiilor care oferă programe de formare profesională;
g) realizează împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerul Educației și Cercetării activitatea de monitorizare și control al calității;
h) efectuează periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea organizațiilor furnizoare de educație acreditate;
i) face publice rezultatele evaluărilor externe;
j) elaborează manuale de evaluare internă a calității, diferențiate potrivit art. 8 alin. (3), și le supune aprobării prin ordin al ministrului educației și cercetării;
k) elaborează ghiduri de bune practici;
l) publică un raport anual cu privire la propria activitate;
m) elaborează periodic, cel puțin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din România;
n) elaborează recomandări de îmbunătățire continuă a calității învățământului preuniversitar;
o) elaborează Codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, experți în domeniul de activitate al agenției, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, remunerați conform legii.

(5) ARACIP este condusă de un președinte și un vicepreședinte și dispune de un aparat propriu format din experți și personal administrativ, angajați prin concurs.

(6) Nu pot fi angajați ai ARACIP persoane care îndeplinesc o funcție de demnitate publică.

Art. 25. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul și baza de date ale Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar. Funcțiile Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 26. - (1) Ministerul Educației și Cercetării, prin structurile sale, este responsabil de controlul și implimentarea măsurilor de asigurare și îmbunătățire a calității recomandate de ARACIP.

(2) Controlul calității în învățământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerul Educației și Cercetării, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 27. - (1) Finanțarea ARACIP se face integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din:

a) venituri obținute pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării pentru evaluarea calității educației în învățământul preuniversitar;
b) perceperea unor taxe de autorizare, acreditare și evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
c) fonduri externe nerambursabile obținute prin participarea la programe internaționale;
d) donații, sponsorizări, alte surse.

Art. 28. - (1) ARACIS și ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza transectorial politicile și strategiile aplicate în domeniul evaluării și asigurării calității în educație.

(2) ARACIS și ARACIP propun Ministerului Educației și Cercetării proiecte de politici în domeniul asigurării calității.

CAPITOLUL V
Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor de studiu

Art. 29. - (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educație se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii, înainte de a începe să funcționeze.

(2) În învățământul preuniversitar acreditarea se face la nivelul structurilor instituționale pentru fiecare nivel de învățământ, fiecare tip de program de studii și de calificare profesională, după caz.

(3) În învățământul superior acreditarea se face la nivelul structurilor instituționale pentru fiecare program din ciclul de licență, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat și doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării, numai la cererea instituției de învățământ superior.

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:

a) autorizarea de funcționare provizorie, care reprezintă actul de înființare și acordă dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza, după caz, admiterea la studii;
b) acreditarea, care acordă - alături de drepturile prevăzute la lit. a) - și dreptul de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de a organiza, după caz, examen de absolvire.

(5) Evaluarea externă, în vederea acreditării, se declanșează la cererea organizației care își propune să ofere unul sau mai multe programe de educație inițială sau continuă și se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile și criteriile prevăzute la art. 10.

(6) Standardele naționale specifice fiecărei etape de acreditare, diferențiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, eșalonarea în timp a procesului de acreditare, precum și taxele percepute în vederea autorizării și acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agențiilor de asigurare a calității și a Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 30. - Procedura de autorizare de funcționare provizorie cuprinde următoarele activități:

a) organizația interesată în furnizarea de educație elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare;
b) raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității împreună cu o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă și de autorizare de funcționare provizorie;
c) departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare, care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare;
d) departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității validează raportul experților prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenția propune Ministerului Educației și Cercetării acordarea sau, după caz, neacordarea autorizației de funcționare provizorie;
e) pentru organizațiile care sunt interesate în desfășurarea de activități de educație de nivel preuniversitar, autorizația de funcționare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educației și cercetării;
f) pentru organizațiile care sunt interesate în desfășurarea de activități de învățământ superior, autorizația de funcționare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIS și al Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 31. - Procedura de acreditare cuprinde următoarele activități:

a) organizația autorizată să funcționeze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă folosind ca termeni de referință standardele specifice etapei de acreditare;
b) raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității împreună cu o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă și de acreditare;
c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării nu poate depăși 2 ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
d) departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare;
e) departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității validează raportul experților prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenția propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituției solicitante;
f) pentru organizațiile care desfășoară activități de educație de nivel preuniversitar, acreditarea se acordă prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza avizului ARACIP;
g) pentru organizațiile care desfășoară activități de învățământ superior, acreditarea se acordă prin lege, în baza avizului ARACIS și al Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 32. - (1) Organizația furnizoare de educație care a fost autorizată să funcționeze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, și de a participa la programe europene, în condițiile legii.

(2) Organizația furnizoare de educație, acreditată, este parte a sistemului național de educație, cu toate drepturile și obligațiile conferite de lege.

Art. 33. - (1) După obținerea autorizației de funcționare provizorie, organizația furnizoare de educație implementează mecanismul de asigurare internă a calității și întocmește rapoarte de evaluare internă a calității educației, pe care le transmite, anual, ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obținerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calității se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenției sau din propria inițiativă a organizației furnizoare de educație, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Organizația furnizoare de educație și programele de studii acreditate ale acesteia se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenție agreată de acestea, potrivit legii.

Art. 34. - (1) În condițiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educației și Cercetării, care avertizează organizația furnizoare de educație și acordă termenul de un an pentru aducerea activității educaționale cel puțin la nivelul standardelor naționale.

(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de organizația furnizoare de educație, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.

(3) Dacă și noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educației și Cercetării dispune:

a) încetarea școlarizării în cadrul programului respectiv de studii începând cu anul I;
b) obligarea organizației furnizoare de educație să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calității educației pentru anii de studii pentru care continuă activitatea.

(4) Organizația furnizoare de educație este obligată să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.

(5) Dacă și acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educației și Cercetării elaborează și promovează actul normativ prin care încetează definitiv școlarizarea în cadrul respectivului program și se reglementează situația bazei materiale și a studenților sau elevilor, după caz.

Art. 35. - (1) Pot desfășura activități de învățământ superior și pot utiliza denumirile de universitate, academie de studii sau altele similare numai instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.

(2) Desfășurarea de activități de învățământ preuniversitar și universitar și eliberarea de acte de studii, în alte condiții decât cele prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovați.

(3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educației și Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică care se consideră lezată în drepturile sale prin funcționarea instituției în cauză.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36. - (1) Organizațiile furnizoare de educație aplică mecanismele de evaluare internă a calității, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, începând cu semestrul al doilea al anului școlar, respectiv universitar, 2005-2006.

(2) În anul școlar, respectiv universitar, 2005-2006 ARACIS și ARACIP experimentează metodologiile de evaluare și asigurare externă a calității. Până la 1 septembrie 2006, ARACIS și ARACIP elaborează un raport detaliat asupra rezultatelor experimentării.

(3) Începând cu anul școlar, respectiv universitar, 2006-2007 se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare și asigurare externă a calității conform prezentei ordonanțe de urgență, la nivel național, ținându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.

Art. 37 - (1) În cazul instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar care se află în proces de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, și, respectiv, ale Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică, respectiv Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Organizațiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 38. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor supune aprobării hotărârile Guvernului privind sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS și ARACIP.

Art. 39. - La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, Ordonanța Guvernului nr.87/1998 privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 și art. 148 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 40. - Toate instituțiile și unitățile de învățământ public care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt considerate acreditate și se supun procedurilor de evaluare periodică din 5 în 5 ani.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 12 iulie 2005.
Nr. 75.


Vineri, 09 decembrie 2022, 15:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.