DECIZIE nr.425 din 30 august 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 801/2 sep. 2005

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (1) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

București, 30 august 2005.
Nr. 425.


ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcționarea, competențele și dotarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia centrală.

(2) Prezentul regulament stabilește, în condițiile legii, procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea următoarelor acte normative reparatorii speciale:

a) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ultima republicare a Legii nr. 10/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005.
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată și modificată prin Legea nr. 501/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 din 1 septembrie 2005.
c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată și modificată prin Legea nr. 66/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 din 1 septembrie 2005.

(3) Dispozițiile prezentului regulament sunt aplicabile și în ceea ce privește procedura de acordare a despăgubirilor consemnate/propuse prin decizia motivată a conducătorului instituției publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanțelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a despăgubirilor acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 32 alin. (3) a devenit art. 31 alin. (3) în republicarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005.

(4) Comisia centrală are sigiliu propriu.

Organizarea, funcționarea și competențele Comisiei centrale

Art. 2. - (1) Comisia centrală funcționează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru și are, în principal, următoarele atribuții:

a) analizarea și stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
b) emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despăgubire;
c) adoptarea măsurilor legale, necesare aplicării dispozițiilor privind acordarea despăgubirilor.

(2) Comisia centrală este formată din 7 membri și are următoarea componență:

a) președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;
b) 2 reprezentanți ai Cancelariei Primului-Ministru;
c) 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;
d) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Justiției.

(3) Președintele Comisiei centrale este președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

(4) Vicepreședintele Comisiei centrale va fi desemnat la prima ședință prin votul majorității membrilor acesteia.

Art. 3. - Comisia centrală funcționează la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, situat în municipiul București, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.

Art. 4. - (1) Comisia centrală va lucra în ședință în prezența a minimum 5 membri și va decide cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(2) Comisia centrală își desfășoară lucrările săptămânal și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, sau, în lipsa acestuia, a vicepreședintelui.

Art. 5. - (1) Secretariatul Comisiei centrale va fi asigurat de Cancelaria Primului-Ministru prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, care pune la dispoziție spațiul, personalul și serviciile administrative necesare în vederea bunei desfășurări a activității Comisiei centrale și a secretariatului acesteia.

(2) Componența, organizarea și atribuțiile Secretariatului Comisiei centrale vor fi stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Art. 6. - Comisia centrală funcționează până la emiterea tuturor titlurilor de despăgubire.

Art. 7. - (1) După primirea deciziilor/dispozițiilor emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, a ordinelor conducătorilor administrației publice centrale învestite cu soluționarea notificărilor, în care s-au consemnat sumele care urmează a se acorda ca despăgubire, precum și după primirea deciziilor/dispozițiilor/ordinelor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, președintele Comisiei centrale sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele fixează un termen în vederea analizării și soluționării notificărilor/cererilor transmise Secretariatului Comisiei centrale.

(2) Comisia centrală va proceda la analizarea dosarelor în privința verificării legalității respingerii cererii de restituire în natură. În situațiile în care Comisia centrală apreciază că, în mod întemeiat, cererea de restituire în natură a fost respinsă, va desemna în mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare și, prin grija secretariatului, va transmite dosarele împreună cu documentația aferentă evaluatorului sau societății de evaluatori, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(3) În baza raportului de evaluare Comisia centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

(4) Comisia centrală va analiza, de asemenea, cererile persoanelor îndreptățite având ca obiect convertirea titlurilor de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată*), și nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil.

*) Trimiterea se referă la republicarea Legii nr. 10/2001 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 4 aprilie 2005.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) Comisia centrală dispune, prin decizie, cu privire la convertirea titlurilor de valoare nominală în titluri de despăgubire.

(6) Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate pe ședință de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.

(7) Forma și conținutul deciziei se stabilesc de Comisia centrală la prima ședință a acesteia.

(8) După constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" și la entitatea de depozitare și înregistrare a acțiunilor acestui fond.

(9) Dacă, pe baza constatărilor secretariatului, Comisia centrală stabilește că imobilul pentru care s-a consemnat/propus plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată, va proceda la restituirea acestuia. Decizia de restituire în natură astfel emisă va urma regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4)**) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**) Art. 23 alin. (4) a devenit art. 25 alin. (4) în republicarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005.

(10) Comisia centrală va analiza și cererile persoanelor îndreptățite prin care se solicită compensarea creanțelor reciproce existente între acestea din urmă și stat, decurgând din aplicarea, pe de o parte, a Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare acesteia prin care s-au acordat despăgubiri și, pe de altă parte, a Legii nr. 10/2001, republicată.

(11) În situația prevăzută la alin. (10) Comisia centrală va decide după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 8. - (1) Deciziile adoptate de Comisia centrală pot fi atacate cu contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia centrală. Contestația suspendă exercițiul dreptului de dispoziție asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestații se va face mențiune în evidențele ținute de entitatea care îndeplinește funcții de registru și depozitare pentru Comisia centrală.

(2) Competența de soluționare revine secției de contencios administrativ și fiscal a curții de apel în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanței de la reședința sa din țară sau, după caz, instanței de la domiciliul reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reședință în România și nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

(3) Hotărârea pronunțată de prima instanță poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea.

(4) Comisia centrală este reprezentată în instanță prin persoane desemnate de către președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Art. 9. - Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent și se depun la încetarea activității Comisiei centrale la Cancelaria Primului-Ministru.


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 19:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.