ORDIN nr.1.408 din 22 septembrie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 881/30 sep. 2005

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.577 din 29 iunie 2004, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.269 din 31 martie 2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 3 octombrie 2005.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.450 din 8 august 2001, cu modificările ulterioare, precum și Procedurile de lucru ale Ministerului Finanțelor Publice, Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 2 aprilie 2002, date în aplicarea ordinului menționat mai sus.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.408.


ANEXĂ

REGULAMENT
privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește:

a) termenii și condițiile generale privind plasarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, pe piața internă;
b) obligațiile entităților mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat;
c) obligațiile entității mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat.

Art. 2. - (1) Titlurile de stat sunt emise în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, conform unui calendar previzional anual, stabilit și anunțat în luna decembrie a fiecărui an de Ministerul Finanțelor Publice. Acest program este detaliat lunar/trimestrial/semestrial prin prospecte de emisiune, putând fi modificat în funcție de evoluțiile piețelor financiare și de necesitățile de finanțare.

(2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului și necesitățile de finanțare, Ministerul Finanțelor Publice poate anunța și alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate mandata unor entități publice sau private, pe bază de convenție, atribuții operaționale privind emisiunea de titluri de stat.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, piețele primare și secundare de titluri de stat reprezintă un sistem pentru plasarea și tranzacționarea acestor instrumente financiare, caracterizat prin faptul că:

a) funcționează regulat;
b) reglementările emise de autoritățile de reglementare și supraveghere sau de administratorul de piață definesc condițiile de funcționare și de acces pe piața respectivă;
c) respectă cerințe de raportare și transparență, stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protecției investitorilor.

CAPITOLUL II
Piața primară a titlurilor de stat

Art. 4. - (1) Piața primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operațiunilor legate de plasarea titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.

(2) Vânzarea titlurilor de stat pe piața primară se realizează prin subscripție publică, licitație sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piață și agreată de emitent.

(3) Entitatea mandatată de Ministerul Finanțelor Publice organizează și conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplică sancțiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 5. - (1) Participanții pe piața primară a titlurilor de stat sunt dealerii primari, care pot desfășura operațiuni în nume și în cont propriu sau în nume propriu și pe contul clienților lor, persoane fizice și/sau juridice rezidente ori nerezidente.

(2) Prin dealer primar se înțelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieței primare să deruleze operațiuni cu titluri de stat pe această piață ca urmare a îndeplinirii condițiilor de acces.

Art. 6. - Dealeri primari pot fi:

a) instituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Națională a României;
b) societăți de servicii de investiții financiare, așa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
c) instituții echivalente celor prevăzute la lit. a) și b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European.

Art. 7. - Pentru instituțiile financiare care solicită obținerea calității de dealer primar, criteriile de acces sunt stabilite de administratorul de piață prin reglementări aprobate de Ministerul Finanțelor Publice și de autoritatea care reglementează și supraveghează respectiva piață.

CAPITOLUL III
Piața secundară a titlurilor de stat

Art. 8. - Piața secundară a titlurilor de stat reprezintă un sistem multilateral care facilitează întâlnirea, în mod nediscriminatoriu, a cererii și ofertei vânzătorilor și cumpărătorilor de titluri de stat, din care rezultă încheierea de contracte care au ca obiect aceste instrumente financiare.

Art. 9. - Piața secundară a titlurilor de stat se organizează și funcționează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României sau, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 10. - Tranzacționarea titlurilor de stat se realizează pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 11. - Prin participant pe piața secundară se înțelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieței secundare să deruleze operațiuni cu titluri de stat pe această piață ca urmare a îndeplinirii condițiilor de acces.

CAPITOLUL IV
Administratorii de piață

Art. 12. - Ministerul Finanțelor Publice mandatează unui administrator de piață toate activitățile legate de organizarea și reglementarea activităților pe piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat.

Art. 13. - Administratorul de piață trebuie să stabilească și să mențină reglementări transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea și excluderea participanților pe piețele respective, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 14. - Administrarea pieței primare/secundare a titlurilor de stat constă în:

1. elaborarea, implementarea și aplicarea reglementărilor privind condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților și a titlurilor de stat la și de la tranzacționare;

2. stabilirea condițiilor, procedurilor de tranzacționare, precum și a obligațiilor participanților;

3. elaborarea, implementarea și aplicarea procedurilor privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurile de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;

4. adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței primare/secundare și verificarea respectării regulilor acesteia;

5. administrarea și diseminarea către public a informațiilor privind emisiunile de titluri de stat;

6. elaborarea și implementarea mecanismelor de securitate și control al sistemelor informatice, pentru protecția drepturilor de proprietate și a informațiilor confidențiale;

7. asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și alte evenimente deosebite.

Art. 15. - Administratorul de piață poate asigura și alte servicii conexe, după cum urmează:

a) servicii de investigare a potențialului pieței titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor față de tranzacționarea acestora, sondarea pieței cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operațiuni și instrumente noi având ca suport activ titlurile de sat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;
b) organizarea de mese rotunde și simpozioane cu scopul dezvoltării pieței, organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe această piață;
c) editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței titlurilor de stat.

Art. 16. - Reglementările emise de administratorul de piață trebuie să cuprindă obligațiile participanților decurgând din:

1. organizarea și administrarea pieței titlurilor de stat;

2. condițiile privind criteriile de acces și categoriile de participanți;

3. regulile privind plasamentul și tranzacțiile desfășurate pe piața titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participanților pe aceste piețe;

5. condițiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piață, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piață.

Art. 17. - Administratorul de piață permite accesul participanților care:

1. îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament, precum și pe cele stabilite în reglementările proprii aprobate de autoritatea de supraveghere;

2. fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilită de administratorul pieței;

3. au o structură organizatorică cerută prin reglementările pieței.

CAPITOLUL V
Depozitarul titlurilor de stat

Art. 18. - (1) Depozitarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea mandatată de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de depozitar unic al titlurilor de stat.

(2) Prin sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat se asigură funcția de depozitar unic pentru aceste instrumente.

(3) Drepturile de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanții la sistemul de depozitare și decontare, se dobândesc prin înscrierea titlurilor de stat în conturile deschise în evidențele depozitarului unic. În toate celelalte cazuri drepturile de proprietate se dobândesc prin înscrierea în conturile deschise în evidențele intermediarilor pieței secundare sub rezerva evidențierii titlurilor de stat în contul cumulat de clienți deschis pe numele intermediarului în evidențele depozitarului unic.

(4) Procesarea operațiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

Art. 19. - Participanții pe piața secundară care prestează serviciul de intermediere vor evidenția deținerile clienților lor separat de deținerile proprii.

Art. 20. - (1) Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare se face cu respectarea principiului "livrare contra plată" (principiul DvP), asigurându-se astfel că debitarea conturilor de evidență a titlurilor de stat are loc dacă și numai dacă are loc decontarea fondurilor.

(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidențele intermediarilor.

(3) Intermediarii pieței titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru operațiunile derulate în numele clienților lor, inclusiv în numele altor participanți pentru care acționează în calitate de agent de decontare în sistem.

Art. 21. - Sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de gaj, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, Ordonanța Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004, sau Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - (1) Participanții la sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat poartă răspunderea verificării modului de respectare a prevederilor legale aplicabile contractelor de gaj încheiate pe contul propriu sau pe contul clienților.

(2) Sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat administrează contractele de gaj conform instrucțiunilor transmise de participanți.

Art. 23. - Decontarea pe fonduri aferentă operațiunilor cu titluri de stat se efectuează prin conturile deschise pe numele participanților la piață în evidențele Băncii Naționale a României sau prin conturi deschise la o bancă, după caz, cu respectarea reglementărilor în domeniu și a Regulilor sistemului ReGIS.

Art. 24. - În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, toate operațiunile de tipul cupon/dobândă, răscumpărare parțială/totală, răscumpărare opțională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, vor fi amânate pentru prima zi lucrătoare următoare.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 25. - Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică de Banca Națională a României și/sau de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 26. - (1) Administratorii pieței primare și/sau secundare a titlurilor de stat, mandatați de Ministerul Finanțelor Publice, vor stabili și vor menține proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării prezentului regulament și a reglementărilor proprii. Administratorul de piață va monitoriza operațiunile efectuate de către participanți, pentru a identifica încălcarea regulilor pieței primare sau secundare, prin care poate fi afectată funcționarea ordonată a acesteia.

(2) Administratorul de piață va supraveghea conduita participanților, va investiga și va soluționa cazurile de încălcare a prezentului regulament și a reglementărilor proprii și va aplica sancțiuni disciplinare, altele decât cele prevăzute la art. 25.

Art. 27. - (1) Administratorul de piață poate retrage dreptul de acces unui participant, dacă acesta nu mai respectă condițiile de acces, încalcă prevederile prezentului regulament și/sau ale reglementărilor proprii ale administratorului de piață sau nu se conformează instrucțiunilor emise de acesta.

(2) Retragerea dreptului de acces pentru un participant se face după consultarea autorității de supraveghere/ autorității competente din statul membru.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 28. - Dealerii selectați, precum și salariații acestora pot înființa asociații profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața titlurilor de stat din România. Astfel de asociații pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 29. - Pentru instituțiile prevăzute la art. 6 lit. c), prezentul regulament se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 30. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005.


Vineri, 01 martie 2024, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.