ORDIN nr.1.494 din 7 octombrie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice ce trebuie avute în vedere la întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la data de 30 septembrie 2005
Textul actului publicat în M.Of. nr. 922/17 oct. 2005

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările metodologice ce trebuie avute în vedere la întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la data de 30 septembrie 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

București, 7 octombrie 2005.
Nr. 1.494.


ANEXĂ

PRECIZĂRI METODOLOGICE
ce trebuie avute în vedere la întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la data de 30 septembrie 2005

Situațiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare și execuția bugetară, care se întocmesc de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și de alte autorități publice, precum și situațiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare și execuția bugetelor locale, care se întocmesc de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public până la data de 15 noiembrie 2005.

Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele precizări.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.5/2005, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.840/2004 pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, din data de 1 iulie 2005 instituțiile publice întocmesc situații financiare (bilanț, cont de execuție bugetară și anexe) numai în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni.

Situațiile financiare la data de 30 septembrie 2005 se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în anul 2005, în structura prevăzută în cuprinsul înscris pe coperta caietelor pentru "INSTITUȚII PUBLICE", "UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE" (comune, orașe, municipii și județe).

La elaborarea noilor formulare s-au avut în vedere modificările intervenite în Planul de conturi pentru instituțiile publice și în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, precum și prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modelul situațiilor financiare poate fi descărcat de pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, legislație, reglementări contabile.

1. La întocmirea și depunerea situațiilor financiare la data de 30 septembrie 2005 se vor avea în vedere următoarele:

1.1. Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.487/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.788 din 7 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:

- Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Bunurile din patrimoniul cultural național vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2007, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2007."

- Alineatul (5) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(5) Documentele aflate în colecțiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, nu sunt active fixe și sunt evidențiate, gestionate și inventariate în condițiile legii."

- Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) a) Activele fixe corporale prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.3/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 21 ianuarie 2005, sunt bunurile înregistrate în evidența tehnic-operativă potrivit pct. 5 din Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.620 din 17 decembrie 1999.

b) Tot până la data de 31 decembrie 2007 se reevaluează și bunurile aparținând domeniului public al statului, înregistrate la valoarea de «0,01» lei noi potrivit prevederilor art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.556 din 29 iunie 2005.
c) Activele fixe corporale aflate în proprietatea publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnicoperativă în unități naturale sau natural-convenționale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administrației publice centrale sau locale, după caz, și vor fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2007.
d) În situația în care instituțiile publice primesc active fixe transferate de la alte instituții, care au durata normală de utilizare expirată și au fost amortizate integral, o nouă durată și o nouă valoare se vor stabili pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite."

1.2. La înregistrarea în contabilitate a diferențelor rezultate în urma operațiunii de conversie se vor avea în vedere prevederile pct. 21 și 22 din Precizările pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.978/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.651 din 22 iulie 2005.

1.3. În aplicarea prevederilor art. 171 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Planul de conturi pentru instituțiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.324/1984, cu modificările și completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanțului 937 "Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului".

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari țin evidența creanțelor fiscale scăzute din contabilitatea acestora, în cazul în care debitorii se găsesc în stare de insolvabilitate, în condițiile legii.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare debitor.

În debitul contului se înregistrează creanțele fiscale ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate, pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidența curentă și trecerea într-o evidență separată, iar în credit, sumele aferente debitelor ca urmare a constatării unor venituri sau bunuri urmăribile, dobândite de debitori după declararea stării de insolvabilitate, care se supun executării silite, precum și stingerea creanțelor fiscale la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Soldul debitor al contului reprezintă creanțele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate la un moment dat.

Contul 937 "Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului" se raportează în anexa nr. 22a "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" pe rândul 07, care se adună la TOTALUL de la rândul 08.

1.4. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, bunurile care aparțin domeniului public al statului sau unităților administrativ-teritoriale se înregistrează în evidența contabilă a instituțiilor publice care le au în administrare. La art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice de interes județean sau local, sunt parte integrantă a domeniului public al județelor, comunelor, orașelor și municipiilor și se dau în administrarea unităților sanitare publice prin hotărâre a consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, în condițiile legii.

În aplicarea acestor prevederi se efectuează următoarele înregistrări contabile:

a) la unitățile sanitare publice de interes județean sau local:

- valoarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea, preluate în administrare în baza hotărârii consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz:

      %          = 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
011 "Terenuri"             domeniul public al unității
012 "Amenajări la terenuri"       administrativ-teritoriale"
013 "Active fixe corporale"

b) la unitățile administrativ-teritoriale:

- valoarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice de interes județean sau local, predate în administrare în baza hotărârii consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local:

308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc =       %
domeniul public al unității       011 "Terenuri"
administrativ-teritoriale"        012 "Amenajări la terenuri"
                     013 "Active fixe corporale"

Unitățile sanitare publice de interes județean sau local care au preluat în administrare terenuri și clădiri care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își desfășoară activitatea transmit unității administrativ-teritoriale copia notei contabile prin care fac dovada înregistrării în contabilitate a bunurilor respective, precum și listele de inventariere anuală a acestora.

2. Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice beneficiari finali ai bunurilor și serviciilor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PHARE, ISPA etc.):

2.1. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria fondurilor publice.

Fondurile externe nerambursabile se aprobă anual prin legea bugetară, ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite, și sunt cuprinse la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile".

2.2. În vederea respectării prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul Comisiei nr. 2.342/2002 privind regulile de implementare ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene nr. 1.605/2002, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene se efectuează în euro și în lei, la cursul INFO-euro.

Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro și moneda națională, este comunicat de Banca Centrală Europeană și poate fi găsit pe site-ul Comisiei Europene la următoarea adresă: http://europa.eu.int/comm/budget/ inforeuro/en/index/htm.

Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor din luna curentă (n) este cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1).

Acest curs va fi utilizat de către toate instituțiile publice care efectuează operațiuni finanțate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agenții și/sau autorități de implementare, instituțiile publice - beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilități, bunuri sau servicii.

Elementele monetare exprimate în euro: disponibilități și depozite bancare, creanțe și datorii se reevaluează cel puțin trimestrial, la întocmirea situațiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situațiile financiare (de exemplu, 29 septembrie pentru situațiile financiare ce se întocmesc la 30 septembrie).

2.3. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: "deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;".

Potrivit prevederilor Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.792/2002: "instituțiile publice, indiferent de subordonare și de modul de finanțare a cheltuielilor, au obligația să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor".

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuții. Prin acordarea semnăturii și mențiunii "Bun de plată" pe factură se atestă că serviciul a fost efectuat în mod corespunzător de către furnizor și că toate pozițiile din factură au fost verificate.

"Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituției publice pentru reflectarea serviciului efectuat și a obligației de plată față de terții creditori."

Având în vedere cele de mai sus, instituțiile publice beneficiari finali ai bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la înregistrarea în contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, alte instituții sau prin conturi proprii de disponibilități.

2.4. Bunurile achiziționate de către ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, plătite din mai multe surse, se înregistrează în contabilitatea instituțiilor publice respective, cu întreaga valoare a bunurilor determinate în funcție de plățile efectuate din toate sursele (fonduri externe nerambursabile, cofinanțare din buget, credite externe etc.), pe baza documentelor de recepție și a celorlalte documente care atestă intrarea în instituție a acestora.

Sumele reprezentând avansuri și plăți intermediare se vor înregistra numai în contabilitatea Oficiului de Plăți și Contractare PHARE, nu și a beneficiarilor finali.

În situația în care beneficiarii finali ai bunurilor și serviciilor achitate din fonduri externe nerambursabile sunt instituții subordonate ministerelor și altor autorități publice centrale sau locale, acestea au obligația efectuării recepției cantitative și calitative a bunurilor și confirmării serviciilor și transmiterii copiilor de pe documente către instituțiile superioare.

Instituțiile superioare vor înregistra în contabilitatea proprie bunurile și serviciile respective, apoi vor întocmi documente de transfer (proces-verbal de predare-primire) către instituțiile subordonate - beneficiari finali.

Instituțiile subordonate - beneficiari finali înregistrează în contabilitatea proprie bunurile și serviciile, apoi transmit instituțiilor superioare copia notei contabile prin care fac dovada înregistrării în contabilitate a bunurilor și serviciilor respective.

2.4.1. Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor superioare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achitate din fonduri PHARE, ISPA etc., de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE din Ministerul Finanțelor Publice, se efectuează astfel:

- activele fixe necorporale, corporale și în curs, potrivit prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.487/2003, modificate și completate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.117/2004, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.912/2004 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr.467/2005:

       %              = 337 "Fonduri cu destinație specială"
 02 "Active fixe necorporale"
013 "Active fixe corporale"
 06 "Active fixe în curs"

- bunurile de natura stocurilor:

       %              = 337 "Fonduri cu destinație specială "
600 "Materiale"
620 "Produse"
etc.

- obiecte de inventar:

602 "Obiecte de inventar în magazie"   = 311 "Fondul obiectelor de inventar"

- lucrări și servicii (asistență tehnică, consultanță etc., concretizate sau neconcretizate în manuale de proceduri):

421 "Cheltuieli din fonduri        = 337 "Fonduri cu destinație specială"
   cu destinație specială"

2.4.2. Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor superioare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achitate din cofinanțare de la bugetul de stat:

- numerar încasat în cont (cofinanțare de la bugetul de stat):

119 "Disponibil din fonduri cu destinație = 337 "Fonduri cu destinație specială"
   specială și de redistribuire"

- activele fixe necorporale, corporale și în curs:

        %             = 234 "Furnizori"
 02 "Active fixe necorporale"
013 "Active fixe corporale"
 06 "Active fixe în curs"

- bunurile de natura stocurilor:

        %             = 234 "Furnizori"
600 "Materiale"
620 "Produse"
etc.

- obiecte de inventar:

602 "Obiecte de inventar în magazie"   = 311 "Fondul obiectelor de inventar"

2.4.3. În contabilitatea instituțiilor subordonate - beneficiari finali - bunurile și serviciile se înregistrează asemănător pct. 2.4.1.

2.4.4. În contabilitatea instituțiilor finanțate din bugetul local (comune, orașe, municipii, județe):

- numerar încasat în cont (fonduri externe nerambursabile):

182 "Disponibil din fonduri externe        = 382 "Fonduri externe nerambursabile"
   nerambursabile primite de unitățile
   administrativ-teritoriale și instituții
   sau servicii publice din subordine"
118 "Disponibil în valută al instituției publice"

Se utilizează monografia prevăzută în Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a unităților administrativ-teritoriale a unor operațiuni ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.706/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.434 din 14 mai 2004.

- numerar încasat în cont (cofinanțarea din bugetul de stat - corespunzător contului 50.02):

119 "Disponibil din fonduri cu destinație     = 337 "Fonduri cu destinație specială"
   specială și de redistribuire"

- cofinanțarea din bugetul local:

          %               = 700 "Finanțare de la buget
220 "Debitori"                      privind anul curent"
234 "Furnizori"
410 "Cheltuielile instituției publice
   finanțate de la buget" etc.

- bunurile și serviciile se înregistrează asemănător pct. 2.4.1, în situația în care acestea au fost achitate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.

2.5. Bunurile și serviciile neînregistrate în contabilitate până la data prezentelor precizări de către instituțiile publice beneficiare de fonduri externe nerambursabile vor fi inventariate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.753/2004, iar pe baza rezultatelor inventarierii și a documentelor care atestă plățile efectuate vor fi înregistrate în contabilitate potrivit pct. 2.4.

2.6. Instituțiile care au prevăzute în bugetul aprobat pe anul 2005 fonduri externe nerambursabile la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile", derulate prin Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, precum și direct de acestea, raportează aceste fonduri în anexa nr. 11 "Execuția fondurilor externe nerambursabile" (formular din situațiile financiare), care se va completa cu: prevederi inițiale, prevederi definitive și plăți efectuate. Datele raportate vor fi puse de acord cu cele din evidența agențiilor de implementare, respectiv cu cele înscrise în conturile de execuție transmise direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Celelalte fonduri externe nerambursabile care nu sunt cuprinse în bugetul aprobat pe anul 2005 la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile" se raportează în anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinație specială". Ministerul Finanțelor Publice constată prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către unele ministere, autorități ale administrației publice centrale și direcții generale ale finanțelor publice, fiind pus în situația de a nu putea prezenta informațiile solicitate de conducerea ministerului, Guvernul României și alte instituții care monitorizează buna administrare a patrimoniului și execuția bugetară din sectorul public.

Vă precizăm că pentru înlăturarea acestor neajunsuri Ministerul Finanțelor Publice se va adresa organelor de control pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege.

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie contravenție, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei (RON), dacă perioada de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la 1.500 lei la 4.500 lei (RON), dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare, potrivit art. 42 alin. (2), și se suportă de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiași articol. Contravențiilor prevăzute la art. 41 din legea mai sus menționată le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 22 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare.


Joi, 20 iunie 2024, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.