HOTĂRÂRE nr.1.176 din 29 septembrie 2005
privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 937/20 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1112 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Statutul de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică de interes național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanțelor publice,
Mara Rîmniceanu,
secretar de stat

București, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.176.


ANEXĂ

STATUTUL
de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române"

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Administrația Națională "Apele Române" este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, și funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor.

Art. 2. - Sediul Administrației Naționale "Apele Române" este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Scopul

Art. 3. - (1) Administrația Națională "Apele Române" aplică strategia și politica națională în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă și urmărește respectarea reglementărilor în domeniu, scop în care acționează pentru cunoașterea resurselor de apă, protecția acestora împotriva epuizării și degradării, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, precum și pentru implementarea prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1), Administrația Națională "Apele Române" coordonează și răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafață și subterane pe ansamblul teritoriului țării și de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor și colaborează cu toți deținătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.

CAPITOLUL III
Atribuții

Art. 4. - Administrația Națională "Apele Române" administrează resursele de apă din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului național de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și al gestionării unitare pe ansamblul țării a resurselor de apă de suprafață și subterană.

Art. 5. - Administrația Națională "Apele Române" are următoarele atribuții principale:

1. gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterană și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse;

2. administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

3. administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;

4. administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;

5. administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;

6. realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

7. asigurarea funcțiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare;

8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

9. apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și gestionarea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor;

10. întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor, aflate în administrare;

11. avizarea și autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;

12. instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;

13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucțiuni, monografii și tipărituri în domeniul apelor;

14. elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

15. îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale din domeniul apelor;

16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Art. 6. - Administrația Națională "Apele Române" asigură realizarea următoarelor activități de interes național și social:

a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", cu rol de apărare împotriva inundațiilor, și activitățile operative de apărare împotriva inundațiilor;
b) refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", afectate de calamități naturale sau de alte evenimente deosebite;
c) cunoașterea resurselor de apă, precum și activitățile de hidrologie operativă și prognoză hidrologică;
d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor și pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale.

Art. 7. - Administrația Națională "Apele Române", ca urmare a reorganizării, poate lichida sau externaliza activitățile nespecifice gospodăririi apelor, menționate în anexa nr. 2 lit. C din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu aprobarea consiliului de administrație, în condițiile legii, prin următoarele metode:

a) concesionarea de activități și de active din patrimoniul propriu;
b) vânzarea de active din patrimoniul propriu;
c) înființarea de societăți comerciale cu acționariat unic;
d) transferul de activități și active către alte persoane juridice;
e) asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;
f) alte metode prevăzute de lege.

Art. 8. - (1) Activitățile Administrației Naționale "Apele Române" sunt următoarele:

1. exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa, a albiilor minore ale cursurilor de apă, a cuvelor lacurilor și bălților în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în administrare;

2. gestionarea cantitativă a resurselor de apă prin elaborarea balanței apei, pe bazine hidrografice și la nivelul țării, elaborarea și urmărirea aplicării planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum și îndrumarea utilizatorilor de apă în procesul de întocmire a programelor de restricții în alimentarea cu apă în caz de secetă;

3. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unitățile de ordine publică, cu autoritățile administrației publice locale, pentru sănătate și altele, pentru înlăturarea cauzelor și efectelor poluărilor accidentale;

4. elaborarea și ținerea la zi a cadastrului apelor;

5. inventarierea și ținerea la zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrare și a patrimoniului propriu;

6. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă;

7. conservarea, protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterană și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

8. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deținătorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum și în caz de introducere a restricțiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora, elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;

9. organizarea și desfășurarea activității de urmărire a comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice din administrare;

10. elaborarea Planului de management național, a planurilor de management bazinal și ale districtelor internaționale;

11. elaborarea planurilor de amenajare ale bazinelor hidrografice;

12. coordonarea implementării programelor de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;

13. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;

14. monitorizarea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor;

15. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice pentru apă, sedimente și biota;

16. elaborarea diagnozelor și prognozelor hidrologice și avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizația Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;

17. avizarea și aprobarea regulamentelor de exploatare a acumulărilor de apă, indiferent de deținător;

18. emiterea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor;

19. controlul utilizatorilor de apă, al activităților și lucrărilor executate pe ape și în legătură cu apele, din punct de vedere al respectării legislației în domeniul apelor, funcționării și al încadrării în prevederile avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, prin personal special împuternicit;

20. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundațiilor; participarea la coordonarea acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

21. avertizarea și intervenția în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase și de accidente la construcțiile din administrare;

22. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum și acordarea asistenței tehnice de către utilizatorii de apă și comisiile locale la elaborarea planurilor proprii de apărare;

23. aplicarea strategiei și coordonarea tehnică de specialitate la nivel național a acțiunilor preventive și operative pentru apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale, a folosințelor de apă;

24. participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activitățile operative de avertizare a utilizatorilor de apă și a autorităților administrației publice din aval, de eliminare a cauzelor și de diminuare a efectelor, de monitorizare a propagării undei poluante;

25. elaborarea și urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire și de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire și de combatere a poluărilor accidentale, precum și asigurarea unei protecții sporite și îmbunătățirea mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;

26. evaluarea daunelor produse de poluarea accidentală și a costurilor serviciilor executate de Administrația Națională "Apele Române" pentru monitorizarea și combaterea poluării accidentale, în vederea recuperării acestora de la poluator, conform principiului "poluatorul plătește";

27. participarea la conservarea, protejarea și restaurarea ecosistemelor acvatice, la protecția faunei și florei acvatice și a ecosistemelor terestre în interdependență cu cele acvatice;

28. întocmirea și ținerea la zi a Fondului național de date de gospodărire a apelor, prin validarea de fond și stocarea datelor și a informațiilor specifice colectate de unitățile proprii, de alte unități specializate autorizate și de utilizatorii de apă;

29. realizarea de studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor și de mediu, studii de impact, bilanțuri de mediu și expertize pentru studiile și proiectele realizate de terți în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor;

30. întocmirea metodologiilor și instrucțiunilor tehnice de elaborare a schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

31. propunerea, urmărirea promovării și executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocații bugetare;

32. asigurarea promovării lucrărilor de întreținere și reparații, a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, precum și a altor lucrări necesare desfășurării activității;

33. acordarea asistenței tehnice de specialitate, pentru realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă și a altor lucrări de investiții;

34. efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice;

35. evaluarea impactului activității umane asupra stării apelor de suprafață și a apelor subterane și a riscului neatingerii stării bune a apelor sau a potențialului ecologic "bun";

36. îndeplinirea procedurii de instituire a regimului de supraveghere specială la folosințe în condițiile legii și urmărirea realizării acestuia;

37. participarea la recepția studiilor, proiectelor, expertizelor, a calității lucrărilor de construcții-montaj, precum și a lucrărilor de punere în siguranță a construcțiilor hidrotehnice;

38. participarea la activitățile internaționale de schimb de date, informații și prognoze, la reuniuni tehnico-științifice, la studii și proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

39. asigurarea aplicării prevederilor convențiilor și a altor acorduri internaționale din domeniul apelor, la care România este parte, și a implementării prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;

40. inițierea de acțiuni de cooperare tehnico-științifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei cu agenți economici și autorități publice din țară și din străinătate;

41. efectuarea de servicii comune de gospodărire a apelor;

42. efectuarea de servicii specifice activităților de hidrologie și hidrogeologie pentru diverși beneficiari, pe bază de contracte;

43. gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care Administrația Națională "Apele Române" este titulară;

44. instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;

45. promovarea imaginii în context economic și social, activități de informare directă și de sensibilizare a publicului și mass-media în problemele apei;

46. editarea și tipărirea de publicații tehnice în domeniul apelor;

47. urmărirea corelării lucrărilor și activităților desfășurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

48. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin și participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la măsurile planificate și prezentarea de rapoarte privind evoluția punerii în aplicare a acestora.

49. valorificarea materialelor locale provenite din lucrările de întreținere a cursurilor de apă și a lacurilor de acumulare, a barajelor și digurilor.

(2) Administrația Națională "Apele Române" îndeplinește orice alte activități ori servicii necesare realizării atribuțiilor principale, cu aprobarea consiliului de administrație.

CAPITOLUL IV
Patrimoniul

Art. 9. - Administrația Națională "Apele Române" administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu stabilit pe baza situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004.

Art. 10. - În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Administrația Națională "Apele Române" posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniul propriu și exercită dreptul de administrator cu privire la bunurile proprietate publică a statului, în condițiile legii.

CAPITOLUL V
Structura organizatorică și funcțională

Art. 11. - (1) Administrația Națională "Apele Române" are în subordine următoarele unități:

a) 11 direcții de ape, instituții publice, organizate la nivelul bazinelor și spațiilor hidrografice, și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, unități cu personalitate juridică;
b) Exploatarea Complexă Stânca-Costești, Centrul de Formare și Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor și Revista "Hidrotehnica", unități fără personalitate juridică.

(2) Direcțiile de ape prevăzute la alin. (1) lit. a) au în structură sisteme de gospodărire a apelor și sisteme hidrotehnice, unități fără personalitate juridică.

Art. 12. - (1) Unitățile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) depun situația financiară trimestrial și anual la Administrația Națională "Apele Române", conform legislației în vigoare.

(2) Administrația Națională "Apele Române" depune bilanțul centralizat trimestrial și anual la autoritatea centrală cu atribuții în domeniul apelor.

(3) Administrația Națională "Apele Române" întocmește situațiile financiare pe baza situațiilor financiare ale unităților din subordine, în condițiile legii.

(4) Exploatarea Complexă Stânca Costești are aceleași competențe economico-financiare ca și direcțiile de ape, efectuând operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile legislației în vigoare.

Art. 13. - Structura organizatorică a Administrației Naționale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 14. - Atribuțiile, competențele și sarcinile unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, aprobate de consiliul de administrație.

CAPITOLUL VI
Finanțarea activității. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 15. - (1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 5 pct. 1-14 se asigură din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi resurselor de apă, conform legislației în vigoare.

(2) Finanțarea activităților de interes național și social prevăzute la art. 6 lit. a)-c) se asigură de la bugetul de stat, iar cele prevăzute la lit. d), din veniturile proprii ale Administrației Naționale "Apele Române" și, în completare, de la bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor.

Art. 16. - (1) Administrația Națională "Apele Române" întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale "Apele Române" se face în condițiile legii.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administrație, cu acordul conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile legii.

(3) Unitățile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) întocmesc anual bugete de venituri și cheltuieli, care fac parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale "Apele Române".

(4) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se aprobă de Consiliul de administrație al Administrației Naționale "Apele Române".

(5) Operațiunile de încasări și plăți ale Administrației Naționale "Apele Române" se derulează prin unitățile Trezoreriei Statului, iar efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în valută se face, în condițiile legii, prin instituții de credit.

(6) Excedentul de fonduri realizat la finele fiecărei luni, după acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, se virează în contul Administrației Naționale "Apele Române", în vederea finanțării cheltuielilor curente și de capital ale altor direcții de ape. Modalitatea în care se vor face vărsămintele va fi reglementată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.

Art. 17. - (1) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Pentru anul 2005, anul financiar începe la 1 august și se termină la 31 decembrie.

Art. 18. - (1) Controlul financiar intern privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, precum și verificarea modului de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv și a conducerii evidenței contabile se realizează de organele de specialitate ale Administrației Naționale "Apele Române".

(2) Controlul financiar intern se realizează și la nivelul unităților din subordine, prin personal specializat.

CAPITOLUL VII
Organele de conducere

Art. 19. - (1) Conducerea Administrației Naționale "Apele Române" se asigură de consiliul de administrație.

(2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de un comitet director.

(3) Conducerea unităților cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se asigură de directorul unității, ajutat în activitatea sa de un comitet de direcție.

(4) Consiliul de administrație se numește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și este compus din 11 membri, dintre care unul este directorul general, care îndeplinește și funcția de președinte al consiliului de administrație.

(5) Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și al autorității publice centrale din domeniul apelor, precum și specialiști din domeniul de activitate al Administrației Naționale "Apele Române", numiți dintre salariații acesteia sau din cadrul altor organisme, organizații și instituții de profil.

(6) Membrii consiliului de administrație pot primi o indemnizație de 20% din salariul de bază al directorului general.

(7) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul statut și cu propriul regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea Administrației Naționale "Apele Române", cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe. Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(8) Membrii consiliului de administrație răspund individual, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege. În astfel de situații ei vor fi revocați de către conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor.

Art. 20. - (1) Membrii consiliului de administrație se numesc pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor numește un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcționa până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Președintele consiliului de administrație propune conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor revocarea unui membru care desfășoară o activitate necorespunzătoare sau înlocuirea unui membru, la cererea acestuia, din motive personale.

Art. 21. - (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Directorul general, în calitate de președinte al consiliului de administrație, conduce lucrările ședințelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat de către directorul general.

(3) Președintele numește un secretar al consiliului de administrație din cadrul aparatului propriu al Administrației Naționale "Apele Române".

(4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație se vor face cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data programată a ședinței și vor cuprinde ordinea de zi, locul și ora la care se va ține ședința.

(5) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența majorității numărului membrilor consiliului de administrație, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor consiliului de administrație.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație.

(7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate și va trebui semnat de toți membrii consiliului de administrație participanți la ședință și de secretar.

(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte.

Art. 22. - (1) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, o parte din atribuțiile sale directorului general al Administrației Naționale "Apele Române", în condițiile legii.

(2) Pentru analizarea și soluționarea unor probleme complexe, consiliul de administrație poate apela, pentru consultanță, la experți, specialiști din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale. Aceștia vor fi plătiți conform legii, în baza unor documentații și/sau rapoarte scrise.

Art. 23. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Administrației Naționale "Apele Române" și a unităților prevăzute la art. 11 alin. (1);
b) analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale "Apele Române" și situațiile financiare ale acesteia;
c) supune avizării autorității publice centrale din domeniul apelor proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale "Apele Române", conform prevederilor legale;
d) supune anual autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile legii, raportul consiliului de administrație cu privire la activitatea Administrației Naționale "Apele Române" și situația financiară pe anul precedent;
e) aprobă programele anuale de activitate;
f) analizează activitatea economică a unităților din subordine și încadrarea acestora în prevederile bugetelor de venituri și cheltuieli și stabilește măsurile corespunzătoare;
g) hotărăște, în condițiile legii, vânzarea de active, înființarea de societăți comerciale cu asociat unic, asocierea cu alte persoane juridice și/sau fizice pentru realizarea de activități de interes comun;
h) avizează și propune spre aprobare autorității publice centrale din domeniul apelor solicitările de concesionare și transfer de active și/sau activități;
i) aprobă și alte activități și servicii necesare realizării obiectului de activitate;
j) aprobă lichidarea sau externalizarea activităților nespecifice de gospodărire a apelor și metodele de realizare, conform legislației în vigoare;
k) aprobă nivelul creditelor necesare pentru desfășurarea activității, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții, pentru acțiuni de prevenire și combatere a inundațiilor;
l) aprobă lista de investiții și dotare din surse proprii ale Administrației Naționale "Apele Române";
m) analizează și propune spre aprobare conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor lista de investiții cu finanțare de la bugetul de stat;
n) aprobă scoaterea din uz și casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Administrației Naționale "Apele Române", conform legii;
o) aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților cu personalitate juridică din subordinea Administrației Naționale "Apele Române";
p) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administrației Naționale "Apele Române", cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;
q) stabilește competențele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic și de personal pentru unitățile din structura sa;
r) stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza patrimoniului și a bunurilor Administrației Naționale "Apele Române".

Art. 24. - (1) Directorul general reprezintă Administrația Națională "Apele Române" în raporturile acesteia cu persoanele juridice și persoanele fizice și îndeplinește și calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat, potrivit legii. În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.

(2) Directorul general este numit, suspendat și eliberat din funcție prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.

(3) Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în condițiile legii, de consiliul de administrație și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.

Art. 25. - (1) Comitetul director al Administrației Naționale "Apele Române" este condus de directorul general și este compus din directorii executivi din aparatul propriu, conducătorii direcțiilor de ape, al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și al Exploatării Complexe Stânca-Costești.

(2) Comitetul director al Administrației Naționale "Apele Române" funcționează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administrație și se întrunește la convocarea directorului general.

Art. 26. - (1) La unitățile cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) va funcționa un comitet de direcție format din 5 membri, numit prin decizie a directorului general al Administrației Naționale "Apele Române", dintre care unul este directorul unității, care îndeplinește și funcția de președinte. Din comitetul de direcție fac parte obligatoriu un reprezentant al Administrației Naționale "Apele Române", directorul economic al unității, precum și specialiști în domeniul de activitate al unității, numiți dintre salariații acesteia.

(2) Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare, aprobat de directorul general al Administrației Naționale "Apele Române".

(3) Membrii comitetului de direcție răspund individual în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege. În astfel de situații ei vor fi revocați de către directorul general al Administrației Naționale "Apele Române".

Art. 27. - (1) Directorii unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) le reprezintă pe acestea în raporturile cu persoanele juridice și persoanele fizice și sunt și ordonatori terțiari de credite pentru fondurile de la bugetul de stat.

(2) Directorul general, cu acordul consiliului de administrație, numește și eliberează din funcție conducătorii unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) și stabilește drepturile salariale lunare și condițiile în care acestea le vor fi acordate.

CAPITOLUL VIII
Personalul

Art. 28. - (1) Directorii din aparatul propriu al Administrației Naționale "Apele Române" sunt numiți, suspendați sau eliberați din funcție de directorul general al Administrației Naționale "Apele Române", cu acordul consiliului de administrație.

(2) Directorii economici și directorii tehnici ai unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), precum și conducătorii unităților prevăzute la art. 11 alin. (2) sunt numiți, suspendați sau eliberați din funcție de conducătorii unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectând condițiile din fișa postului și legislația în vigoare.

(3) Directorul general numește, suspendă sau eliberează din funcție conducătorii unităților prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), respectând condițiile din fișa postului și legislația în vigoare.

(4) Fișele posturilor pentru directori, directorii economici și directorii tehnici ai unităților prevăzute la art. 11 se aprobă de consiliul de administrație.

(5) Personalul de execuție al Administrației Naționale "Apele Române" și al unităților subordonate este angajat sau concediat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și contractului colectiv de muncă de către fiecare angajator persoană juridică.

(6) Personalul de execuție de la Exploatarea Complexă Stânca-Costești este angajat sau concediat potrivit prevederilor Codului muncii și contractului colectiv de muncă de către directorul acestei subunități, prin delegare de competență acordată de directorul general al Administrației Naționale "Apele Române".

(7) Personalul Administrației Naționale "Apele Române" este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.

(8) Salarizarea personalului preluat de Administrația Națională "Apele Române" se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

(9) Drepturile și obligațiile personalului Administrației Naționale "Apele Române" sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern și prin contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Joi, 28 septembrie 2023, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.