HOTĂRÂRE nr.1.212 din 5 octombrie 2005
privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea activității comisiilor pentru înalții funcționari publici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 954/27 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) lit. d) și al art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, constituite pentru ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, membrii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția de secretar general din cadrul ministerelor.

(2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină a înalților funcționari publici, membrii acesteia au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția de secretar general din cadrul ministerelor. Indemnizația se acordă pentru fiecare ședință a comisiei de disciplină.

(3) Pentru participarea la lucrările comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale înalților funcționari publici, membrii acesteia au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția de secretar general din cadrul ministerelor. Indemnizația se acordă pentru fiecare ședință a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale înalților funcționari publici.

Art. 2. - Indemnizațiile prevăzute la art. 1 se plătesc de Secretariatul General al Guvernului pe baza proceselorverbale încheiate ca urmare a activității acestor comisii.

Art. 3. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 1, care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile prevăzute la alin. (1), se suportă, după caz, de:

a) autoritățile sau instituțiile publice unde își desfășoară activitatea membrii comisiilor;
b) Secretariatul General al Guvernului, dacă membrii comisiilor prevăzute la art. 1 nu sunt angajați în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală sau locală.

Art. 4. - (1) Ședințele comisiilor prevăzute la art. 1 se desfășoară la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Secretariatul comisiilor prevăzute la art. 1 se asigură de funcționari publici din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii. Funcționarii publici care asigură secretariatul comisiilor beneficiază de indemnizațiile prevăzute la art. 1, care se plătesc din bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 5. - Persoanele care au avut calitatea de membru în comisiile prevăzute la art. 1 au obligația de a preda noilor comisii, în termen de 10 zile, pe bază de procesverbal de predare-primire, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective.

Art. 6. - (1) Pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 1 și a cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 80.000 lei (RON) la capitolul 51.01.05 articolul 10 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității", respectiv cu suma de 120.000 lei (RON) la capitolul 51.01.05 articolul 30 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale".

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.212.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.