HOTĂRÂRE nr.1.095 din 15 septembrie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Textul actului publicat în M.Of. nr. 956/27 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 31 din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prefecții, președinții consiliilor județene, primarii, entitățile implicate în acordarea de măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv, precum și celelalte instituții abilitate ale statului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pentru exercițiul bugetar al anului 2006 vor fi prevăzute în bugetul Cancelariei Primului-Ministru fondurile necesare în vederea desfășurării activității Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, secretariatului acesteia, precum și pentru plata onorariilor evaluatorilor sau a societăților de evaluare potrivit art. 32 alin. (2) și (3) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Președintele Autorității Naționale
pentru Restituirea Proprietăților,
Ingrid Zaarour

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.095.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Prezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a acelor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, denumită în continuare lege/legea, care necesită precizări în aplicare. Referirea, în cuprinsul prezentelor norme metodologice, la prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, vizează Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1 din titlul VII al legii:

(1) Prezenta lege reglementează sursele de finanțare, cuantumul și procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Dispozițiile prezentului titlu sunt aplicabile și despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituției publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanțelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.

(3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura și se vor supune dispozițiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.

Norme metodologice:

1.1. Domeniul de reglementare prevăzut la art. 1 alin. (1) din titlul VII din lege este stabilit numai la acele despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată.

1.2. Dispozițiile titlului VII din lege sunt aplicabile în mod corespunzător și despăgubirilor acordate/propuse foștilor asociați/acționari ai societăților comerciale prin deciziile/ordinele conducătorilor instituțiilor publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanțelor publice, în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată.

1.3. Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura și se vor supune acelorași dispoziții.

1.4. Despăgubirile care se cuvin foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor fi acordate doar în măsura în care aceștia nu pot primi, având în vedere lipsa de terenuri disponibile, sau nu acceptă, o suprafață de teren în natură, pe alt amplasament.

..........................................................................

CAPITOLUL IV
Măsuri anticorupție

Art. 15 din titlul VII al legii:

În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:

a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puțin 4 dintre membrii desemnați o dată la 2 ani;
b) mandatul președintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului;
c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale și, după caz, a președintelui acesteia se face prin decizie a primuluiministru, după prezentarea și aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acestora;
d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizație de ședință reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizația lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizație, indiferent de numărul ședințelor de lucru;
e) salariații care desfășoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea președintelui;
f) limitele minime și maxime ale pedepselor aplicabile infracțiunilor săvârșite în legătură cu activitățile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu jumătate.

Norme metodologice:

Sumele reprezentând indemnizațiile de ședință de care beneficiază membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, vor fi acordate din bugetul fiecărei instituții a administrației publice centrale care are desemnați reprezentanți în această comisie.

CAPITOLUL V
Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor

Art. 16 din titlul VII al legii:

(1) Deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administrației publice centrale învestite cu soluționarea notificărilor și în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însoțite, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și întreaga documentație aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcții demolate depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe județe, conform eșalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluționate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predareprimire Secretariatului Comisiei Centrale, însoțite de deciziile/dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administrației publice centrale conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și de întreaga documentație aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcții demolate depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispozițiilor sau, după caz, a ordinelor.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentațiilor depuse de către titularii deciziilor/dispozițiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală și care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Pe baza situației juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) și (2) în privința verificării legalității respingerii cererii de restituire în natură.

(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) și (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societății de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, și va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

(8) Dispozițiile alin. (1)-(2) și (7) se aplică în mod corespunzător și deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) și art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse.

Norme metodologice:

16.1. Vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale toate deciziile și dispozițiile emise de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat sume ce urmau a fi acordate ca despăgubire sub formă de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, acțiuni la societăți comerciale tranzacționate pe piața de capital sau despăgubiri bănești.

16.2. Predarea deciziilor și a dispozițiilor prevăzute la pct. 16.1 se va face pe județe, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire. În acest sens, toate dosarele în care s-au acordat, de către autoritățile administrației publice locale, societățile comerciale prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, sau de organizațiile cooperatiste, măsuri reparatorii în echivalent potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, altele decât măsura compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, vor fi centralizate de birourile județene pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, constituite în temeiul Hotărârii Guvernului nr.361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

16.3. Deciziile emise de autoritățile sau de instituțiile aflate sub autoritatea, în subordinea ori în coordonarea ministerelor, în care s-au consemnat sume ce urmează să se acorde ca despăgubire, vor fi centralizate de către ministerul de resort și vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale, împreună cu ordinele conducătorilor administrației publice centrale învestite cu soluționarea notificărilor în care s-au consemnat sume ce urmează să se acorde ca despăgubire, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

16.4. În cazul despăgubirilor acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care fostul proprietar sau moștenitorii acestuia nu acceptă sau nu pot primi teren în natură, pe alt amplasament, comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar va înainta Secretariatului Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predareprimire, întreaga documentație care a stat la baza validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. La dosar vor fi anexate și dovezile privind faptul că fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia li s-au oferit terenuri în natură, pe alt amplasament, pe care nu le-au acceptat, sau, după caz, o declarație semnată de membrii comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, prin care se atestă că nu mai există teren disponibil pentru restituire în natură. Înscrisurile existente la dosar vor fi însoțite de un borderou, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, șnuruite și sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima și pe ultima filă a dosarului.

16.5. Deciziile/dispozițiile sau, după caz, ordinele conducătorilor administrației publice centrale, prevăzute la pct. 16.1-16.3, vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

a) întreaga documentație aferentă acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestă deținerea proprietății de către o persoană fizică sau juridică; acte juridice care atestă deținerea proprietății de către persoana fizică ori juridică îndreptățită sau, după caz, ascendentul acesteia, la data preluării abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă (în situațiile în care persoana fizică ori juridică îndreptățită sau, după caz, ascendentul acesteia a încasat o despăgubire, dosarul va conține dovada plății acesteia și cuantumul despăgubirii ce trebuie dedusă potrivit procedurii prevăzute la pct. 22.11); acte juridice care atestă calitatea de moștenitor;
b) orice înscrisuri care descriu imobilele, construcții demolate, depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptățită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă, constituită la nivelul fiecărei entități implicate în soluționarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptățită și orice declarații notariale date de aceasta pe propria răspundere și declarații notariale date de persoana în viață, care atestă anumite situații în legătură cu imobilul notificat și care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziției sau, după caz, a ordinului;
d) situația juridică actuală a imobilului obiect al notificării;
e) orice alte înscrisuri existente la dosar. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-e), vor fi însoțite de un borderou și de decizia/dispoziția sau, după caz, de ordinul emis de entitatea învestită cu soluționarea notificării, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, șnuruite și sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima și pe ultima filă a dosarului.

Deciziile/dispozițiile sau, după caz, ordinele conducătorilor administrației publice centrale, prevăzute la pct. 16.1-16.3, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, vor fi predate după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârilor judecătorești.

16.6. Deciziile/ordinele adoptate în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, și în care s-au consemnat sume ce urmează a fi acordate ca despăgubire vor fi predate, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de procesverbal de predare-primire, însoțite de următoarele înscrisuri:

a) întreaga documentație aferentă acestora, respectiv: înscrisuri care dovedesc calitatea de asociat sau acționar al societății comerciale; înscrisuri care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă; acte juridice care atestă calitatea de moștenitor; ultimul bilanț contabil al societății comerciale;
b) orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptățită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă, constituită la nivelul fiecărei entități implicate în soluționarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptățită și orice declarații notariale date de aceasta pe propria răspundere și care au contribuit la fundamentarea deciziei sau, după caz, a ordinului;
d) orice alte înscrisuri existente la dosar. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-d), vor fi însoțite de un borderou și de decizia sau, după caz, de ordinul emis de entitatea învestită cu soluționarea notificării, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, șnuruite și sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima și pe ultima filă a dosarului. Deciziile/ordinele, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, vor fi predate după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârilor judecătorești.

16.7. Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, și care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispozițiilor sau, după caz, a ordinelor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor.

16.8. Notificările formulate în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, și care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor sau, după caz, a ordinelor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor.

16.9. Înscrisurile prevăzute la pct. 16.7 și 16.8 vor fi însoțite de întreaga documentație ce a stat la baza adoptării deciziilor/dispozițiilor sau, după caz, a ordinelor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menționată la pct. 16.5 sau, după caz, la pct. 16.6.

16.10. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.1-16.5 și 16.7, pe baza situației juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor în ceea ce privește verificarea legalității respingerii cererii de restituire în natură.

16.11. După analizarea dosarelor conform prevederilor pct. 16.10, Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor în care, în mod întemeiat, cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise evaluatorului sau societății de evaluatori desemnate în mod aleatoriu de către Comisia Centrală, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

16.12. După primirea dosarului prevăzut la pct. 16.11, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate și va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

16.13. Dacă pentru întocmirea raportului de evaluare este necesară o lucrare la fața locului, evaluatorul desemnat va convoca persoanele îndreptățite să primească despăgubiri prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, arătând zilele și orele când începe și continuă lucrarea. Convocarea va fi remisă persoanei îndreptățite cu cel puțin 5 zile înaintea efectuării lucrării de evaluare. La calculul termenului nu se socotesc ziua primirii convocării și nici data stabilită pentru efectuarea lucrării de evaluare. Confirmarea de primire va fi alăturată lucrării evaluatorului. Persoanele îndreptățite să primească despăgubiri sunt obligate să dea evaluatorului, la solicitarea acestuia, orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Ele vor prezenta evaluatorului orice înscrisuri pe care le posedă, de natură a furniza acestuia informații privind valoarea imobilului obiect al lucrării.

La data stabilită pentru efectuarea lucrării de evaluare și pe tot parcursul desfășurării procedurii de specialitate, persoanele îndreptățite solicitante pot fi asistate de un evaluator ales și remunerat de către acestea. Dacă evaluatorii au păreri diferite, lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

Raportul de evaluare al evaluatorului desemnat va fi comunicat de către acesta atât Comisiei Centrale, cât și persoanelor îndreptățite solicitante. În măsura în care acestea din urmă formulează obiecțiuni, evaluatorul este dator să răspundă la acestea. Obiecțiunile formulate și răspunsul la aceste obiecțiuni al evaluatorului desemnat vor fi comunicate în mod obligatoriu și Comisiei Centrale. Evaluatorii desemnați sunt datori să se înfățișeze înaintea Comisiei Centrale spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere.

Dacă Comisia Centrală nu este lămurită prin evaluarea făcută, poate decide efectuarea unei noi expertize.

16.14. În baza raportului de evaluare prevăzut la pct. 16.12 și 16.13, Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

16.15. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.6 și 16.8, Comisia Centrală va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/ propuse.

16.16. Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmă stabilește că imobilul pentru care, prin decizie/dispoziție sau, după caz, prin ordin, s-au consemnat/propus despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrală va proceda la restituirea acestuia.

16.17. Deciziile conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999, republicată, vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.7.

16.18. Deciziile prevăzute la pct. 16.17 vor fi însoțite de înscrisurile menționate la pct. 16.5 lit. a) și c)-e), care se aplică în mod corespunzător. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la pct. 16.5 lit. a) și c)-e), vor fi însoțite de un borderou și de decizia emisă de Comisia specială de retrocedare, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, șnuruite și sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima și pe ultima filă a dosarului.

16.19. Procedura prevăzută la pct. 16.17 și 16.18 va fi urmată în mod corespunzător și pentru predarea deciziilor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor emise în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000, republicată.

16.20. Prevederile pct. 16.19 sunt aplicabile și deciziilor conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor emise de organele de conducere ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice centrale ori locale este acționar sau asociat majoritar/minoritar, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999, republicată.

Art. 17 din titlul VII al legii:

Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate, pe ședință de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.

Norme metodologice:

Ordinea în care vor fi soluționate dosarele va fi stabilită prin decizie a Comisiei Centrale. Decizia va fi afișată la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prin grija Secretariatului Comisiei Centrale.

Art. 18 din titlul VII al legii:

După constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" și la entitatea de depozitare și înregistrare a acțiunilor Fondului.

Norme metodologice:

Deciziile emise de către Comisia Centrală anterior constituirii Fondului "Proprietatea", precum și cele emise după constituirea acestuia și până la desemnarea societății de administrare vor fi comunicate societății de administrare a Fondului "Proprietatea", după desemnarea acesteia potrivit procedurii prevăzute la art. 12 alin. (2) din titlul VII al legii. Deciziile emise vor fi comunicate și entității de depozitare și înregistrare a acțiunilor Fondului "Proprietatea".

CAPITOLUL VI
Căi de atac în justiție

Art. 19 din titlul VII al legii:

Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestația suspendă exercițiul dreptului de dispoziție asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestații se va face mențiune în evidențele ținute de entitatea care îndeplinește funcții de registru și depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Norme metodologice:

19.1. După constituirea Fondului "Proprietatea" și desemnarea societății de administrare, odată cu comunicarea deciziilor adoptate de Comisia Centrală, societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" și entitatea de depozitare și înregistrare a acțiunilor Fondului "Proprietatea" vor fi înștiințate de Secretariatul Comisiei Centrale despre existența oricăror litigii sau proceduri administrative prealabile, în curs de desfășurare, având ca obiect deciziile emise de Comisia Centrală.

19.2. În cazurile prevăzute la pct. 19.1 conversia titlurilor de despăgubire se va face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care contestația formulată în temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească.

19.3. În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, judecătorești, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire, decizia reprezentând titlul de despăgubire se va emite de către Comisia Centrală pentru suma astfel stabilită. După emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire se va urma procedura prevăzută la art. 18 din titlul VII al legii.

.................................................................

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21 din titlul VII al legii:

(1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabilește că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.

(2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată.

Norme metodologice:

21.1. În situația prevăzută la art. 21 din titlul VII al legii, dacă persoana îndreptățită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiționată de rambursarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată.

21.2. Despăgubirea primită va fi actualizată cu coeficientul de actualizare, stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare.

21.3. Despăgubirile acordate prin aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, vor fi actualizate cu indicele de inflație. Calculul actualizării se va face prin aplicarea indicelui de inflație comunicat de entitatea națională din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea în vedere anul încasării efective a despăgubirii și anul rambursării acesteia).

21.4. Suma rezultată prin aplicarea prevederilor pct. 21.2 sau, după caz, ale pct. 21.3 se va vărsa în contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.198/2003. Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării Secretariatului Comisiei Centrale, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare sau, după caz, a indicelui de inflație, pentru situațiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

21.5. Dovada plății sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată potrivit pct. 21.2 sau, după caz, pct. 21.3, se va atașa la dosarul cererii.

Art. 22 din titlul VII al legii:

(1) În cazul în care statul și persoanele îndreptățite au obligații reciproce de plată și, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri și, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei îndreptățite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligații reciproce de plată se vor compensa până la concurența celei mai mici dintre ele.

(3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute în vedere referatul aprobat de conducătorul entității învestite cu soluționarea notificării, prin care se constată ca posibilă restituirea în natură a imobilului și decizia/dispoziția emisă de entitatea învestită cu soluționarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după caz, ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale sau locale învestite cu soluționarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus despăgubiri.

(4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată procedura prevăzută la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată care va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislației în vigoare sau, după caz, prin aplicarea indicelui de inflație, pentru situațiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.

(5) În situația de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4).

(6) Dispozițiile alin. (1)-(3) și alin. (5), se aplică în mod corespunzător și în cazul în care se invocă o creanță constatată printr-o decizie/ordin emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989 republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată potrivit alin. (4).

(8) În cazul în care suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea consemnată/propusă în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989, republicată, după dispunerea compensării, se va înștiința entitatea învestită cu soluționarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptățită.

Norme metodologice:

22.1. Dispozițiile art. 22 din titlul VII al legii reglementează procedura compensării creanțelor datorate reciproc de stat și persoanele îndreptățite la restituire.

22.2. În sensul art. 22 din titlul VII al legii, obligațiile reciproce existente între stat și persoanele îndreptățite sunt cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sau, după caz, a unor acte normative anterioare acesteia, prin care s-au acordat despăgubiri, și a Legii nr. 10/2001, republicată.

22.3. Compensarea se poate dispune la cererea persoanei îndreptățite, la care vor fi anexate în original:

a) referatul aprobat de conducătorul entității învestite cu soluționarea notificării, prin care se constată ca posibilă restituirea în natură a imobilului și obligația persoanei îndreptățite de a restitui despăgubirea primită, actualizată;
b) dovada plății și cuantumul despăgubirii ce trebuie restituit;
c) decizia/dispoziția sau, după caz, ordinul emis de entitatea învestită cu soluționarea notificării, prin care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri.

22.4. Pentru constituirea dosarului cererii în vederea acordării măsurii compensării, Secretariatului Comisiei Centrale îi va fi predată decizia/dispoziția sau, după caz, ordinul entității învestite cu soluționarea notificării, prin care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri, împreună cu întreaga documentație ce a stat la baza adoptării sale, potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.1, 16.3 și 16.5 sau, după caz, la pct. 16.7 și 16.9.

22.5. Pe baza situației juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarului prevăzut la pct. 22.4, împreună cu înscrisurile prevăzute la pct. 22.3, în privința legalității respingerii cererii de restituire în natură.

22.6. Dacă restituirea în natură nu este posibilă, Secretariatul Comisiei Centrale va transmite dosarul prevăzut la pct. 22.4 evaluatorului sau societății de evaluare desemnate în mod aleatoriu de către Comisia Centrală, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

22.7. După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate prevăzută la pct. 16.12 și va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Raportul de evaluare va conține cuantumul despăgubirilor în limita cărora va fi acordat titlul de despăgubire.

22.8. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare, sau, după caz, prin aplicarea indicelui de inflație, pentru situațiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

22.9. Titlul de despăgubire se va emite de către Comisia Centrală pentru diferența dintre suma reprezentând cuantumul despăgubirilor, stabilită de către evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată, și despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8.

22.10. În cazul în care suma reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit pct. 22.7, după emiterea deciziei, Comisia Centrală va înștiința entitatea învestită cu soluționarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptățită.

22.11. Dispozițiile pct. 22.4-22.9 se aplică în mod corespunzător și în situația în care, pe baza comunicării entității învestite cu soluționarea notificării, se constată că pentru imobilul pentru care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri a fost încasată de persoana îndreptățită ori de ascendentul acesteia o despăgubire.

22.12. În cazul în care se invocă de către persoana îndreptățită o creanță constatată printr-o decizie/ordin emisă/emis în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire, Comisia Centrală va decide după primirea acestora. În acest sens vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale decizia/ordinul emisă/emis în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire, împreună cu întreaga documentație ce a stat la baza adoptării sale, potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.6 sau, după caz, la pct. 16.8 și 16.9.

22.13. În situația prevăzută la pct. 22.12, titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8.

22.14. În cazul în care suma reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despăgubirea consemnată/propusă în decizia/ordinul prevăzută/prevăzut la pct. 22.12, după emiterea deciziei Comisia Centrală va înștiința entitatea învestită cu soluționarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptățită.

............................................................................................

Art. 24 din titlul VII al legii:

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi reanalizate și, în situația în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, restituirea în natură nu este posibilă dar se constată că notificanții sunt îndreptățiți la acordarea de despăgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoțit de situația juridică actuală a imobilului și de ordinul conținând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor.

(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Norme metodologice:

24.1. Notificările prevăzute la art. 24 din titlul VII al legii se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării ordinului conținând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor.

24.2. Ordinele prefecților conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menționate la pct. 24.1, vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

a) întreaga documentație aferentă acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestă deținerea proprietății de către o persoană fizică sau juridică; acte juridice care atestă deținerea proprietății de către persoana fizică sau juridică îndreptățită ori, după caz, ascendentul acesteia, la data preluării abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă (în situațiile în care persoana fizică sau juridică îndreptățită ori, după caz, ascendentul acesteia a încasat o despăgubire, dosarul va conține dovada plății acesteia și cuantumul despăgubirii ce trebuie dedusă potrivit procedurii prevăzute la pct. 22.11); acte juridice care atestă calitatea de moștenitor;
b) orice înscrisuri care descriu imobilele construcții demolate, depuse de persoana îndreptățită și/sau regăsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptățită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă constituită la nivelul fiecărei entități implicate în soluționarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 din cap. III al Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare;
c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptățită, inclusiv orice declarații notariale date de aceasta, pe propria răspundere, și declarații notariale date de persoana în viață, care atestă anumite situații în legătură cu imobilul notificat și care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziției sau, după caz, a ordinului;
d) situația juridică actuală a imobilului obiect al notificării;
e) orice alte înscrisuri existente la dosar. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-e), vor fi însoțite de un borderou și de ordinul emis de prefect, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, șnuruite și sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima și pe ultima filă a dosarului.

Art. 25 din titlul VII al legii:

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notificările înregistrate la prefecturi și pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entităților învestite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu soluționarea acestora.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care, în urma reanalizării proceselorverbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acorda ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanții nu sunt îndreptățiți la acordarea de despăgubiri.

Norme metodologice:

25.1. În înțelesul art. 25 alin. (1) din titlul VII al legii, entitate învestită, potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu soluționarea acestora este, după caz, unitatea deținătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluționeze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanțelor Publice, alte autorități publice centrale sau locale implicate).

25.2. Ipoteza prevăzută la art. 25 alin. (2) din titlul VII al legii vizează acele situații în care, în urma analizei actelor doveditoare depuse de persoana care se pretinde îndreptățită și a situației de fapt și de drept a imobilului pentru care se solicită despăgubiri, se constată fie că restituirea în natură este posibilă, fie că preluarea nu a fost abuzivă, dreptul de proprietate și calitatea de moștenitor nu sunt dovedite, și altele asemenea.

Art. 26 din titlul VII al legii:

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr.498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, se consideră închisă.

(2) După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acțiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acțiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverință/un certificat de acționar care va indica titularul acestora, numărul acțiunilor și datele de identificare a societății comerciale.

(3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acțiunilor, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispozițiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acțiunile, fiind menționat distinct și emitentul acestora.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător pentru orice altă ofertă de capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Norme metodologice:

26.1. În înțelesul art. 26 alin. (1) din titlul VII al legii, capitalul disponibil reprezintă acea parte de capital social deținută de stat sau de altă entitate implicată în procesul de privatizare la o societate comercială neprivatizată, în tot sau în parte, care nu este afectată de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare încheiate deja în baza legilor de privatizare.

În înțelesul art. 26 alin. (2) din titlul VII al legii, emitentă a ofertei este considerată orice entitate implicată în procedurile de privatizare care a lansat o ofertă de capital disponibil în temeiul Hotărârii Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare, și care are obligația de a acorda persoanelor îndreptățite acțiuni din capitalul social disponibil, ca măsură reparatorie prin echivalent. Persoană îndreptățită este persoana fizică sau juridică beneficiară a unei decizii/dispoziții motivate sau ordin, prin care i s-au acordat măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni ori, după caz, deținătorul unor titluri de valoare nominală.

Societate în curs de tranzacționare este acea societate la care a fost aprobată metoda de privatizare prin ofertă publică prin ordin/decizie a instituției publice implicate în privatizare sau prin act normativ.

26.2. Pentru ofertele de privatizare închise odată cu momentul intrării în vigoare a titlului VII al legii, vor fi considerate ca fiind depuse în termen toate cererile deținătorilor de titluri de valoare nominală sau, după caz, ale titularilor deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni și care sunt înregistrate la registratura emitentului ofertei de capital sau sunt depuse la oficiul poștal, inclusiv în data de 25 iulie 2005.

Oferta de capital disponibil se consideră că se adresează deținătorilor de titluri de valoare nominală sau de decizii/dispoziții de restituire prin acordarea de acțiuni, în funcție de situația societăților aflate în oferta entității implicate în privatizare - tranzacționate sau netranzacționate pe piața de capital - la momentul publicării acestei oferte, respectiv la data publicării listei societăților la care s-a rezervat o cotă din capitalul social pentru privatizarea prin restituire.

Persoanele îndreptățite (astfel cum au fost definite prin prezentele norme metodologice) au dreptul să revoce, integral sau parțial, subscrierea realizată în cadrul unei astfel de oferte de capital disponibil. Revocarea subscrierii poate avea loc începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice și până la momentul declanșării procedurii de atribuire/alocare de acțiuni. Revocarea subscrierii se va realiza prin transmiterea de către persoana îndreptățită către entitatea implicată în privatizare - emitentă a ofertei - a unei cereri de revocare a subscrierii.

Persoanele îndreptățite care au depus cereri la societăți care, la data apariției prezentelor norme metodologice, nu erau tranzacționate sau în curs de tranzacționare au posibilitatea să își schimbe opțiunea în termen de 90 de zile de la data apariției prezentelor norme metodologice, pentru una dintre societățile aflate în ofertă și care sunt tranzacționate sau urmează să fie tranzacționate.

26.3. În cadrul entității emitente a ofertei de privatizare, prin decizie/ordin a/al conducătorului acesteia, se va constitui o comisie de analiză a cererilor depuse de persoanele îndreptățite și de negociere în vederea atribuirii/alocării acțiunilor la societățile care fac parte din ofertă, în schimbul titlurilor de valoare nominală subscrise sau al deciziilor/dispozițiilor de restituire prin acordarea de acțiuni, după caz. Atribuțiile, drepturile și obligațiile Comisiei sunt stabilite prin decizia/ordinul conducătorului entității emitente a ofertei de privatizare.

26.4. Proceduri pentru atribuirea/alocarea acțiunilor

1. Declanșarea procedurii de atribuire de acțiuni pentru societățile listate sau care urmează să fie listate pe piața de capital, în situația în care oferta entității implicate în privatizare cuprinde astfel de societăți, va avea loc după finalizarea procedurii de admitere la tranzacționare a acțiunilor fiecărei societăți de acest fel aflate în ofertă.

2. În termen de 30 de zile de la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, entitatea implicată în privatizare va notifica subscriitorii cu privire la modul de stabilire a prețului la care urmează să fie atribuite acțiunile în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz, cu privire la modul de alocare și la data limită până la care își pot revoca subscrierea.

3. De asemenea, entitatea emitentă va face public, cu 30 de zile înainte de începerea perioadei de atribuire, un anunț în care vor fi furnizate informații privind condițiile ofertei, precum și informații cu privire la termenul limită până la care mai pot fi revocate subscrierile, perioada calendaristică în care se va realiza alocarea și procedura de dobândire a acțiunilor atribuite etc.

4. În cazul în care, în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul disponibil de la o societate comercială nu este îndestulător, se va proceda la alocarea proporțională, în funcție de ponderea fiecărei solicitări, luându-se în considerare valoarea înscrisă pe acestea.

[Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 de acțiuni. Sunt 3 solicitanți (A, B și C) care, în baza titlurilor de valoare nominală, la valoarea acestora neactualizată, sau a deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz, pe care le dețin, ar avea posibilitatea de a dobândi: A - 10.000 de acțiuni; B 50.000 de acțiuni; C - 40.000 de acțiuni, rezultând un total de 100.000 acțiuni. Ponderea dreptului fiecărei persoane în acest total este: A = 10%, B = 50%, C = 40%. Pentru stabilirea numărului de acțiuni care se alocă fiecărei persoane, se va aplica procentul astfel obținut la numărul acțiunilor disponibile, rezultând:

A - 10% din 50.000 = 5.000 de acțiuni;
B - 50% din 50.000 = 25.000 de acțiuni;
C - 40 % din 50.000 = 20.000 de acțiuni.]

5. După stabilirea valorii la care se vor atribui acțiunile în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz, conform pct. 26.5 din prezentele norme metodologice, subscriitorii care nu au comunicat o renunțare la subscriere vor fi înștiințați cu privire la aceasta și la modul de atribuire.

6. Oferta de preț a entității implicate în privatizare este valabilă timp de 30 de zile de la data înștiințării, care se va face atât personal fiecărui subscriitor, cât și prin intermediul unui cotidian central de largă răspândire.

7. Subscriitorii care acceptă în termenul de 30 de zile elementele menționate la pct. 5 urmează să transmită acceptul lor în scris, în interiorul termenului menționat mai sus, accept care va fi înregistrat la registratura generală a entității emitente a ofertei sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

8. În situația în care, în urma înștiințării, există subscriitori care nu au acceptat elementele menționate la pct. 5 și nu au transmis acceptul lor în scris, cererile acestora nu vor fi luate în considerare la stabilirea procentului de atribuire de acțiuni și echivalează cu neacceptarea ofertei.

9. Cererile persoanelor îndreptățite, care au acceptat oferta conform pct. 7, care nu sunt însoțite de copia legalizată a deciziei/dispoziției motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni ori, după caz, de copia legalizată a titlurilor de valoare nominală subscrise în cadrul ofertei de privatizare, vor trebui completate cu aceste înscrisuri înlăuntrul termenului precizat mai sus, sub sancțiunea de a nu fi luate în considerare.

10. În vederea valorificării titlurilor de valoare nominală aparținând categoriilor de subscriitori menționați la pct. 8, aceștia se vor adresa Comisiei Centrale în vederea convertirii acestora în titluri de despăgubire, urmând procedura prevăzută la pct. 29.1-29.8 din prezentele norme metodologice.

11. În cazul în care valoarea deciziei/dispoziției motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni ori, după caz, a titlurilor de valoare nominală depuse nu acoperă în întregime un număr întreg de acțiuni, persoana îndreptățită va primi doar numărul întreg de acțiuni, iar fracțiile de acțiuni rezultate ca urmare a procesului de alocare a acțiunilor, însumate ca pachet de acțiuni, rămân în proprietatea entității emitente a ofertei.

12. În cazul în care prin convertirea deciziei/dispoziției motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni ori, după caz, a titlului de valoare nominală în acțiuni rămâne un rest, acesta va fi menționat atât în procesul-verbal final de negociere, cât și în lista cu beneficiarii măsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisă Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despăgubire cuvenite pentru diferența de sumă, până la concurența sumei disponibile.

13. Declanșarea procedurii de atribuire/alocare de acțiuni pentru societățile nelistate, în situația în care oferta entității implicate în privatizare cuprinde astfel de societăți, va avea loc pentru fiecare societate, în termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevăzute la pct. 26.3 din prezentele norme metodologice.

26.5. Valoarea la care urmează să fie atribuite acțiunile se stabilește astfel:

a) la societățile listate sau aflate în curs de listare pe piața de capital, valoarea va fi egală cu valoarea cea mai mare dintre valoarea de piață și valoarea nominală. Valoarea de piață pentru o acțiune va fi prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent primelor 6 luni de tranzacționare a acțiunilor în cauză, comunicat de operatorul pieței respective. Atribuirea acțiunilor se va face după scurgerea unui termen de 6 luni de tranzacționare;
b) la societățile aflate în ofertă și nelistate, valoarea va fi egală cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominală și valoarea pe acțiune, calculată ca raport între activul net contabil la ultimul exercițiu financiar anual încheiat și numărul total de acțiuni.

Activul net este determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății comerciale.

26.6. În termen de 30 de zile calculate cu începere de la expirarea datei limită stabilite pentru acceptarea ofertei, între entitatea emitentă a ofertei de privatizare și persoana îndreptățită se va declanșa procesul de negociere care se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal în care se vor preciza elementele tranzacției (valoarea pe acțiune, numărul de acțiuni alocate, societatea emitentă, valoarea totală a acțiunilor alocate, valoarea actualizată a titlurilor de valoare nominală, în original, primite în plată, seria și numărul acestora etc.). Modelul procesului-verbal se va aproba prin decizie/ordin al conducătorului fiecărei entități emitente a ofertei.

26.7. La sfârșitul perioadei de alocare entitatea emitentă a ofertei va elibera fiecărui subscriitor o adeverință privind calitatea de acționar (denumită în continuare adeverință), care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) elementele de identificare a subscriitorului;
b) elementele de identificare a societății la care au fost dobândite acțiunile;
c) numărul de acțiuni dobândite.

26.8. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominală emise se va face la data utilizării lor de entitatea emitentă a ofertei, prin aplicarea indicelui de inflație aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlu și sfârșitul lunii anterioare datei utilizării lui. În situația în care indicele de inflație aferent lunii anterioare datei utilizării titlului de valoare nominală nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflație cunoscut.

26.9. Titlurile de valoare nominală subscrise în cadrul unei oferte și nevalorificate vor fi restituite subscriitorilor, în situația în care acestea au fost depuse în original.

26.10. Titlurile de valoare nominală subscrise în cadrul unei oferte de privatizare și valorificate parțial vor fi reținute de entitatea emitentă a ofertei, care va urma procedura prevăzută la pct. 26.14 și 26.15.

26.11. Entitatea emitentă a ofertei de privatizare prin restituire și persoana îndreptățită la măsuri reparatorii au obligația de a se adresa către societate/Registrul independent al acționarilor, în vederea înscrierii noului acționar, în termen de 15 zile de la data eliberării adeverinței.

26.12. Eliberarea certificatului de acționar se va face de către societate, în situația în care și-a organizat propriul registru al acționarilor, sau de către Registrul independent al acționarilor, în termen de 30 de zile de la data eliberării adeverinței.

26.13. Acțiunile atribuite/alocate după urmarea procedurilor prevăzute la pct. 26.4-26.7 nu vor putea fi tranzacționate la bursa de valori sau pe o altă piață reglementată decât după expirarea unui termen de 6 luni, calculat cu începere de la data eliberării adeverinței/certificatului de acționar.

26.14. În cazul în care între suma subscrisă și suma în cuantumul căreia au fost atribuite/alocate acțiuni în cadrul ofertei de privatizare rămâne o diferență în favoarea solicitantului, aceasta va fi menționată de către entitatea emitentă a ofertei atât în procesul-verbal, cât și în lista cu beneficiarii măsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisă Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despăgubire cuvenite, după urmarea procedurilor prevăzute la art. 27 alin. (2) sau, după caz, la art. 29 alin. (3)-(5) din titlul VII al legii.

26.15. După primirea în plată a titlurilor de valoare nominală, acestea se barează cu roșu și se înscrie de către vânzător mențiunea "DESPĂGUBIT CONFORM PROCESULUI-VERBAL nr. ... din ...". Titlurile de valoare nominală utilizate se rețin de către ofertant și se înregistrează într-un registru special, deschis și ținut de acesta. În termen de 15 zile de la primirea în plată, titlul de valoare nominală utilizat se predă cu semnătură de primire la oricare dintre direcțiile trezoreriei și contabilității publice județene sau la trezoreriile sectoarelor municipiului București, după caz. Aceasta are obligația ca, pe măsura primirii titlurilor de valoare nominală, să le transmită Biroului central pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, pe bază de borderou.

26.16.1. Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) desfășoară procesul de atribuire/alocare de acțiuni în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz, în numele Ministerului Economiei și Comerțului.

26.16.2. O.P.S.P.I. acordă acțiuni în numele statului român, în schimbul titlurilor de valoare nominală sau deciziilor/dispozițiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz.

26.16.3. Titlurile de valoare nominală sau deciziile/dispozițiile/ordinele prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acțiuni, după caz, urmează să fie predate la Ministerul Economiei și Comerțului, în calitatea sa de acționar în numele statului la societățile aflate în ofertă, împreună cu două exemplare ale fiecărui proces-verbal de negociere, urmând ca acesta să le depună la Trezoreria Statului.

Predarea se va efectua prin intermediul unui procesverbal de predare-primire încheiat între cele două instituții.
...........................................................................................

Art. 28 din titlul VII al legii:

(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispozițiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menționat distinct și emitentul acestora.

(2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanților persoanelor îndreptățite înscrise în decizia/dispoziția de restituire în echivalent, se va face această mențiune.

Norme metodologice:

28.1. Biroul central pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, constituit prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.329/2003, va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentațiilor depuse de titularii deciziilor/dispozițiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală și care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a titlului VII al legii.

28.2. Asupra documentațiilor prevăzute la pct. 28.1 Comisia Centrală va decide după urmarea procedurii prevăzute la pct. 16.1-16.3, 16.5 și 16.10-16.13 sau, după caz, la pct. 16.6 și 16.15.

Art. 29 din titlul VII al legii:

(1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi și nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare, se convertesc și prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în titlu de despăgubire.

(2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.

(3) În situația în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parțial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr.498/2003, cu modificările și completările ulterioare, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plată a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deținute de solicitant și nevalorificate.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (3), Comisia Centrală va decide după primirea cererilor persoanelor îndreptățite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate.

(5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Centrale, după constituirea acesteia.

Norme metodologice:

29.1. Prevederile art. 29 din titlul VII al legii stabilesc procedura convertirii titlurilor de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice, nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil.

29.2. Titlurile de valoare nominală prevăzute la pct. 29.1 se convertesc, prin decizia Comisiei Centrale, în titluri de despăgubire.

29.3. Convertirea titlurilor de valoare nominală în titluri de despăgubire se dispune de către Comisia Centrală, după primirea de către Secretariatul Comisiei Centrale a cererilor titularilor titlurilor de valoare nominală sau, după caz, ale cesionarilor acestora, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominală emise se va face prin aplicarea indicelui de inflație aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlul și sfârșitul lunii anterioare datei emiterii deciziei de către Comisia Centrală. În situația în care indicele de inflație aferent lunii anterioare datei emiterii deciziei nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflație cunoscut.

29.4. În toate cazurile Comisia Centrală va decide pe baza verificării informațiilor conținute în lista titularilor titlurilor de valoare nominală, înaintată Secretariatului Comisiei Centrale de către Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii, și după actualizarea deciziilor/dispozițiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise și a documentațiilor care au stat la baza adoptării acestora, în privința legalității respingerii cererii de restituire în natură.

29.5. Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmă stabilește că imobilul pentru care au fost emise titluri de valoare nominală este restituibil în natură, prin decizie motivată, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrală va proceda la restituirea acestuia.

29.6. Ipoteza prevăzută la art. 29 alin. (3) din titlul VII al legii vizează situația acelor titluri de valoare nominală valorificate parțial în cadrul unei oferte de capital disponibil.

29.7. În situația prevăzută la pct. 29.6, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea titlurilor de valoare nominală în titluri de despăgubire se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deținute de solicitant și nevalorificate, pe baza verificării informațiilor conținute în lista titularilor titlurilor de valoare nominală, înaintată Secretariatului Comisiei Centrale de către Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii.

29.8. Dispozițiile pct. 29.4 nu sunt aplicabile și în situația în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanțelor Publice au fost cesionate sau acestea au fost valorificate parțial în cadrul unei oferte de capital disponibil.


Vineri, 01 martie 2024, 19:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.