ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.201 din 22 decembrie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1191/29 dec. 2005

Unul din angajamentele asumate de România în cadrul procesului de negociere a Capitolului 3 - Libera circulație a serviciilor - este modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.
Acest angajament este cuprins și în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, fiind inclus în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană 2005-2006, monitorizat bilunar.
Totodată, sunt preluate prevederile directivelor europene în domeniul intermedierii în asigurări, controlului la sediu și inopinat, managementului riscului, urmând a se adopta în continuare normele în aplicarea Legii nr. 32/2000, pentru armonizarea completă a acestui domeniu.
De asemenea, legislația secundară este condiționată de apariția actului normativ de modificare a Legii nr. 32/2000.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"LEGE
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor"

2. La articolul 2, punctul 11 va avea următorul cuprins:

"11. persoane semnificative - membrii consiliului de administrație și/sau ai consiliului director și/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executivă, conducătorii activităților de asigurări de viață și de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, persoanele desemnate în funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, după caz, precum și conducerea executivă a intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, consiliul director/conducerea executivă a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România și conducătorul compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare;".

3. La articolul 2, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 și 112, cu următorul cuprins:

"111. conducerea executivă a asigurătorului/reasigurătorului persoanele fizice, cel puțin două, dintre care una, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale asigurătorului sau reasigurătorului, este înlocuitoarea de drept a persoanei împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică, precum și învestite cu competența de a angaja răspunderea asigurătorului sau reasigurătorului; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul asigurătorului sau reasigurătorului, precum și cele care conduc sucursale sau alte sedii secundare. În cazul sucursalelor asigurătorilor sau reasigurătorilor din statele membre, care desfășoară activitate pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, conducerea executivă este reprezentată de persoanele împuternicite de aceștia să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România asigurătorul sau reasigurătorul;

112. conducerea executivă a intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări - persoana sau, în cazul intermediarilor care au formă juridică de societate pe acțiuni, persoanele fizice, cel puțin două, dintre care una, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, este înlocuitoarea de drept a persoanei împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică, precum și învestite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, a sucursalelor și a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări din statele membre, care desfășoară activitate pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, conducerea executivă este reprezentată de persoana/persoanele împuternicite de aceștia să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România intermediarul în asigurări și/sau în reasigurări;".

4. La articolul 2, punctul 30 va avea următorul cuprins:

"30. interes de participare - drepturile în capitalul altor entități, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entități, sunt destinate să contribuie la activitățile entității. Deținerea de către o entitate a unui procent de cel mult 20% din capitalul altei entități se prezumă că reprezintă un interes de participare;".

5. La articolul 2, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 471, cu următorul cuprins:

"471. actuar - persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi și a normelor emise în aplicarea acesteia;".

6. La articolul 2, după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 541, cu următorul cuprins:

"541. asigurător cu activitate compozită - asigurător autorizat să desfășoare simultan activitate de asigurări de viață și activitate de asigurări generale;".

7. La articolul 2, punctul 55 va avea următorul cuprins:

"55. intermediarii în asigurări - persoane fizice sau juridice care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unei remunerații, autorizate sau înregistrate în condițiile stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia, precum și intermediarii din statele membre, care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;".

8. La articolul 2, punctul 56 va avea următorul cuprins:

"56. intermediar în reasigurări - persoana fizică și juridică română autorizată în condițiile prezentei legi, care intermediază, în schimbul unei remunerații, în principal activitatea de reasigurare, precum și intermediarii din statele membre, care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;".

9. La articolul 2 punctul 57, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) persoana juridică română, autorizată în condițiile prezentei legi, care negociază pentru clienții săi, persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acordă asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;".

10. La articolul 2, după punctul 57 se introduc două noi puncte, punctele 571 și 572, cu următorul cuprins:

"571. asistenți în brokeraj - persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare și/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legătură cu un mandat de brokeraj al acestuia și, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activități necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;

572. mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potențial asigurat, în calitatea de mandant, și brokerul de asigurare și/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredințează mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;".

11. La articolul 2, după punctul 58 se introduc două noi puncte, punctele 581 și 582, cu următorul cuprins:

"581. subagenți - persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajați cu contract de muncă cu persoana juridică și care acționează în numele acesteia;

582. agent de asigurare subordonat - persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în numele și în contul unuia sau mai multor asigurători, caz în care produsele de asigurare intermediate nu trebuie să fie concurente, aceștia acționând sub răspunderea totală a acestor asigurători, corespunzător produselor intermediate. Este considerată agent de asigurare subordonat persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de intermediere de asigurări pe lângă activitatea sa profesională principală, dacă produsele de asigurare intermediate sunt complementare bunurilor sau serviciilor furnizate de către instituțiile de credit;".

12. La articolul 2, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 64, cu următorul cuprins:

"64. bancassurance - activitatea de distribuție a produselor de asigurări complementare la produsele instituțiilor de credit, desfășurată prin rețeaua instituțiilor de credit și/sau ofertarea produselor de asigurări și a produselor instituțiilor de credit prin canale de distribuție comune, cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia."

13. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) De la prevederile alin. (2) fac excepție asigurătorii cu activitate compozită, autorizați până la data de 31 decembrie 2005, precum și asigurătorii autorizați să desfășoare activitatea de asigurare în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11), fără ca aceștia din urmă să fie considerați ca desfășurând activitate compozită."

14. Alineatul (5) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 5 membri, dintre care un președinte și un vicepreședinte."

15. La articolul 4, alineatul (17), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (13);".

16. Alineatul (21) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(21) Dacă atât președintele, cât și vicepreședintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurată de decanul de vârstă dintre ceilalți 3 membri."

17. Alineatele (25) și (251) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"(25) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor efectuează schimburi de informații cu autoritățile competente din statele membre, în vederea îmbunătățirii activității de supraveghere, în condițiile în care informațiile vor fi supuse condițiilor de confidențialitate stabilite în normele emise în aplicarea prezentei legi.

(251) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor încheie memorandumuri de colaborare cu autorități similare privind schimbul informațiilor confidențiale, necesare activității de supraveghere, memorandumuri care să stipuleze că divulgarea acelor informații publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autorități sau, în cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autoritățile respective și-au dat acordul."

18. Alineatul (26) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(26) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă avize, norme, decizii și circulare, sub semnătura președintelui, după deliberare în ședințe, ținute conform dispozițiilor alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28);".

19. La articolul 5, literele a), b), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:

"a) elaborează și/sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicații asupra acestui domeniu, inclusiv reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, după consultarea cu asociațiile profesionale ale operatorilor din asigurări, iar în ceea ce privește reglementările contabile, și după avizul/informarea, după caz, potrivit legii, a Ministerului Finanțelor Publice; de asemenea, avizează obligatoriu toate actele administrative individuale care au legătură cu activitatea de asigurare;
b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare să desfășoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, după caz, și aprobă orice modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înțelege statutul și/sau actul constitutiv al societății, studiul de fezabilitate și, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menționate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii, după caz, de către adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, privind modificarea documentelor sau a condițiilor;
..........................................................................
d) aprobă și, după caz, retrage aprobarea, în condițiile legislației în vigoare și ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România și ale Fondului de compensare;
e) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător/ reasigurător/broker de asigurare și/sau de reasigurare autorizat în România, în condițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia. Aprobarea se dă, de la data depunerii documentației complete, în termen de 90 de zile pentru asigurători/reasigurători și în termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare;
.........................................................................................
g) aprobă, la cererea asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, după caz, încetarea activității, după verificarea situației financiare a acestora;".

20. La articolul 5, litera h) va avea următorul cuprins:

"h) supraveghează situația financiară a asigurătorilor/ reasigurătorilor/brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și activitatea altor intermediari în asigurări și/sau în reasigurări, persoane fizice sau juridice, conform prevederilor prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia, inclusiv a sucursalelor acestora stabilite pe teritoriul altor state membre, în conformitate cu dreptul de stabilire, după consultarea autorității competente a statului membru al sucursalei;".

21. La articolul 5, după litera h) se introduc trei noi litere, literele h1), h2) și h3), cu următorul cuprins:

"h1) în vederea aplicării principiilor de supraveghere prudențială și preventivă, exercită un control permanent asupra activității asigurătorilor, reasigurătorilor și a brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare prin analiza și evaluarea, prin direcțiile de specialitate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a informațiilor cuprinse în rapoartele, informările și documentele transmise acesteia în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum și în conformitate cu avizele și deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

h2) în vederea protejării intereselor asiguraților și a potențialilor asigurați, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile asigurătorilor, reasigurătorilor și ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigații detaliate privind condițiile de desfășurare a activității de către aceștia, între altele prin colectarea de informații și solicitarea de documente privind activitatea lor;

h3) în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, aprobă, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia și prin hotărâri adoptate de Consiliul Comisei de Supraveghere a Asigurărilor, programa cursurilor și tematica examenelor de absolvire pentru entitățile care organizează astfel de cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, postliceală sau postuniversitară, inclusiv pentru profesia de actuar, cu excepția instituțiilor de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, precum și cerințele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri;".

22. La articolul 5, literele j), n) și p) vor avea următorul cuprins:

"j) solicită prezentarea de informații și documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, managementul acestei activități și conducerea executivă a acesteia, atât de la asigurători, reasigurători, intermediari în asigurări și/sau în reasigurări, cât și de la oricare altă persoană, fizică sau juridică, care are legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora, inclusiv informații referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare și al rezervelor tehnice;
.........................................................................................
n) primește și răspunde la toate sesizările și reclamațiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări;
.........................................................................................
p) participă, în calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigurărilor de pe lângă Comisia Europeană, la asociațiile internaționale ale autorităților de supraveghere în asigurări și reprezintă România la conferințe și întâlniri internaționale;".

23. La articolul 6 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

"d) în baza schimbului de informații, a memorandumurilor de colaborare sau a acordurilor de cooperare, conform condițiilor stabilite la art. 4 alin. (25), (251) și (252)."

24. La articolul 8 alineatul (2), partea introductivă și literele c), e), f) și g) vor avea următorul cuprins:

"(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii sau, după caz, circulare, prin care:

c) aprobă divizarea sau fuzionarea asigurătorilor/ reasigurătorilor/brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare;
.........................................................................................
e) înregistrează și aprobă actuarii;
f) avizează acționarii semnificativi direcți sau indirecți, persoane fizice ori juridice, și aprobă persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
g) aprobă criteriile și condițiile de înscriere în Corpul experților în asigurări, care funcționează pe lângă ea, precum și statutul acestuia;".

25. La articolul 8 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) și h2), cu următorul cuprins:

"h1) actualizează nivelul taxei de autorizare pentru asigurători sau reasigurători;

h2) stabilește/precizează alte probleme de interes privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări și a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;".

26. La articolul 8 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

"i) exercită de la sediul său, prin direcțiile de specialitate, un control permanent, prin analizarea datelor și informațiilor cuprinse în rapoartele și informările periodice și anuale, precum și a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la condițiile inițiale de autorizare, asupra activității asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, și dispune efectuarea acțiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora;".

27. La articolul 8 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:

"k) constată și aplică sancțiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, acționarilor semnificativi sau persoanelor semnificative ale acestora, consiliului director/conducerii executive a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau conducătorului compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor și avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;".

28. La articolul 8 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

"k1) toate deciziile de sancționare vor cuprinde justificarea legală a aplicării acestora și vor fi comunicate persoanelor fizice sau juridice împotriva cărora s-a dispus sancțiunea. În deciziile de sancționare se vor menționa și dreptul de contestare de către persoanele în cauză a măsurilor sancționatorii dispuse, termenul până la care se poate depune contestația, precum și autoritatea sau instanța către care trebuie adresată contestația;".

29. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor face precizări sau clarificări la probleme de interes comun pentru toți asigurătorii, reasigurătorii sau intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, prin emiterea unor circulare. Circularele nu instituie obligații și în baza lor nu se pot constata sau aplica sancțiuni."

30. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(2) Deciziile, avizele și circularele nu sunt supuse publicării, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) și h1), care vor intra în vigoare de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I."

31. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Disponibilitățile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă la Trezoreria Statului și la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislația în vigoare."

32. La articolul 11 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"b) asigurători sau reasigurători autorizați în statele membre, care desfășoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii;
c) sucursale aparținând unor societăți mamă guvernate de legi dintr-un stat terț, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 și cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 1520 și 1521;".

33. La articolul 11 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

"d) filiale ale unor asigurători sau reasigurători din state terțe, autorizați de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;
e) asigurători sau reasigurători care adoptă forma de companie europeană pe acțiuni (SE - Societas Europaea)."

34. La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizația menționată la alin. (3) în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a) întocmirea pentru toate riscurile dintr-o clasă, iar în situația în care asigurătorul dorește să acopere numai anumite riscuri incluse în acea clasă, doar pentru acele riscuri, a unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel puțin următoarele informații și documente:
1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul își propune să le acopere;
2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice;
3. principiile programului de reasigurare și lista cu reasigurătorii, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;
4. componentele fondului de siguranță, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;
5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor și, în cazul asigurării prevăzute în anexa nr. 1 lit. B clasa nr. 18, resursele de care dispune asigurătorul pentru acordarea asistenței;
6. primele trei exerciții financiare, studiul de fezabilitate care va cuprinde și:
a) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive și a celor aferente funcțiilor de conducere specifice domeniului asigurărilor;
b) estimarea primelor și a daunelor;
c) bugetul de venituri și cheltuieli;
d) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate;
7. un sistem de tehnologie a informației adecvat derulării optime a activității de asigurare pe care își propune să o practice, conform celor solicitate la pct. 1, în conformitate cu normele privind autorizarea asigurătorilor, emise în aplicarea prezentei legi;".

35. La articolul 12 alineatul (4), litera i) se abrogă.

36. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc șase noi alineate, alineatele (41), (42), (43), (44), (45) și (46), cu următorul cuprins:

"(41) Condițiile generale și specifice ale polițelor de asigurare, valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al primelor sau formularele și alte documente pe care un asigurător intenționează să le utilizeze în relațiile sale cu asigurații nu sunt supuse aprobării prealabile sau informărilor sistematice.

(42) Având în vedere principiile de supraveghere prudențială, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, cu respectarea prevederilor alin. (41), informații privind bazele tehnice ale calculelor privind primele și rezervele tehnice, în vederea verificării conformării acestora cu principiile actuariale.

(43) Autoritățile competente ale altor state membre vor fi consultate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător care se află în una dintre următoarele situații:

a) este o filială a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru; sau
b) este o filială a unei companii de asigurare mamă a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru; sau
c) este controlat de aceeași persoană, fizică sau juridică, ce controlează un asigurător autorizat într-un alt stat membru.

(44) Autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit sau societățile de servicii și investiții financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător care se află în una dintre următoarele situații:

a) este o filială a unei instituții de credit sau a unei societăți de servicii și investiții financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau
b) este o filială a unei companii de asigurare mamă a unei instituții de credit sau a unei societăți de servicii și investiții financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau
c) este controlat de aceeași persoană, fizică sau juridică, ce controlează o instituție de credit sau o societate de servicii și investiții financiare autorizată în Uniunea Europeană.

(45) Autoritățile competente menționate la alin. (43) și (44) vor fi consultate atât pentru evaluarea acționarilor, cât și a reputației și a experienței persoanelor semnificative implicate în conducerea unei alte entități din cadrul aceluiași grup.

(46) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea solicita autorităților competente în cauză orice informații considerate relevante despre acționariatul unui asigurător sau despre reputația și experiența persoanelor semnificative ale acestuia, atât în vederea emiterii unei autorizații de funcționare, cât și în ceea ce privește evaluarea permanentă a modului de desfășurare a activității acelui asigurător în conformitate cu prevederile legislației în vigoare."

37. Alineatul (5) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(5) Pentru asigurătorii din statele terțe se adaugă următoarele cerințe:

a) sucursalele aparținând societăților de asigurare, societăților de reasigurare, precum și societăților mutuale cu sediul social în state terțe dețin pe teritoriul României active în valoare de cel puțin jumătate din fondul de siguranță prevăzut la data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române;
b) sucursalele aparținând societăților de asigurare, societăților de reasigurare, precum și societăților mutuale cu sediul social în state terțe constituie pe teritoriul României un depozit inițial drept garanție la o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în valoare de o pătrime din fondul de siguranță prevăzut la data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române."

38. Alineatul (7) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(7) Autorizația se acordă pentru toate riscurile dintr-o clasă de asigurare, exceptând situația în care asigurătorul dorește să acopere numai anumite riscuri incluse în clasa respectivă."

39. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"(71) Asigurătorul care solicită autorizație pentru o nouă clasă de asigurări sau extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeași clasă de asigurări trebuie să prezinte pentru aceste situații studiul de fezabilitate prevăzut la art. 12 alin. (4) lit. a)-c) și, după caz, numele persoanelor prevăzute la lit. h), precum și alte documente și informații, în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi."

40. Alineatul (10) al articolului 12 se abrogă.

41. La articolul 12 alineatul (12) litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. acționarii și persoanele semnificative nu îndeplinesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare;".

42. La articolul 12 alineatul (12), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) sistemul de tehnologie a informației de care dispune nu este adecvat derulării optime a activității de asigurare pe care își propune să o practice."

43. La articolul 12, după alineatul (15) se introduc patru noi alineate, alineatele (16), (17), (18) și (19), cu următorul cuprins:

"(16) Asigurătorii și reasigurătorii autorizați în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să includă în toate documentele emise, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum și următorul înscris: «Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor».

(17) Toate rapoartele, informările, documentele și solicitările asigurătorilor sau reasigurătorilor, precum și corespondența de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de conducerea executivă, de conducătorul activității de asigurări de viață și, respectiv, al activității de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, sau de persoanele care ocupă funcțiile de conducere specifice domeniului asigurărilor.

(18) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de acționarii semnificativi, direcți ori indirecți, de membrii consiliului de administrație și/sau ai consiliului director și/sau ai consiliului de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului, este nulă de drept.

(19) Asigurătorii și reasigurătorii autorizați în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să afișeze la toate sediile, principale și secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 5 lit. r)."

44. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 și 122, cu următorul cuprins:

"Art. 121. - (1) În vederea obținerii autorizării de funcționare, precum și oricând pe perioada derulării activității, un asigurător sau reasigurător trebuie să fie în relații de muncă cu cel puțin un actuar, iar în cazul în care volumul de activitate necesită angajarea a 2 sau mai mulți actuari, pentru aceștia se aplică, de asemenea, prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(2) Obligațiile actuarului sunt următoarele:

a) determinarea valorii rezervelor tehnice;
b) controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice;
c) calculul primelor de asigurare;
d) calculul marjei de solvabilitate minime;
e) calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;
f) calculul beneficiilor obținute din fructificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice pentru asigurările de viață;
g) elaborarea, certificarea și transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a raportului actuarial anual, ale cărui conținut și formă sunt stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi;
h) certificarea tuturor rapoartelor transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care conțin calculele prevăzute la lit. a)-f);
i) notificarea, conform prevederilor alin. (3) și (4), a oricăror nereguli constatate sau a unor situații care indică sau conduc la încălcarea prevederilor prezentei legi și a normelor emise în aplicarea acesteia.

(3) Actuarul trebuie să aducă la cunoștință, în scris, în cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, consiliului de administrație și/sau consiliului director și/sau consiliului de supraveghere, după caz, precum și conducerii executive a asigurătorului sau reasigurătorului, pe perioada îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2), despre orice situație care indică comiterea unei încălcări a prevederilor prezentei legi și a normelor emise în aplicarea acesteia.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării persoanelor menționate la alin. (3), actuarul va informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atât despre conținutul notificării, cât și despre măsurile luate de asigurător în vederea remedierii situației.

(5) Actuarul are obligația de a informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și în cazul în care, în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării prevăzută la alin. (3), asigurătorul nu a întreprins nici o acțiune sau nu a inițiat nici o măsură de remediere a situației.

(6) Persoanele menționate la alin. (3) nu pot iniția nici o măsură sancționatorie la adresa unui actuar care, în exercitarea obligațiilor sale, se conformează prevederilor alin. (4).

(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administrație și/sau consiliul director și/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului, iar dacă actuarul este un membru al unui astfel de consiliu, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(8) Numirea sau, după caz, revocarea actuarului se aduce la cunoștință Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de maximum 3 zile de la data la care s-a adoptat hotărârea de către organul competent să ia această decizie, însoțită, în cazul revocării, de motivarea acesteia.

(9) Organul competent, dintre cele menționate la alin. (6), este obligat să numească un nou actuar în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocării actuarului precedent.

(10) În cazul în care organul competent încalcă obligația prevăzută la alin. (8), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numește, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la același alineat, un actuar pentru o perioadă de maximum 6 luni.

(11) Alte prevederi vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 122. - (1) Registrul actuarilor se deschide și se menține de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în sistem computerizat și pe suport hârtie, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Persoanele înscrise în registru vor constitui Corpul actuarilor, ale cărui statut și regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Poate fi înregistrată în Registrul actuarilor orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele:

a) este licențiată cu diplomă de studii superioare de lungă durată;
b) a absolvit cu diplomă, în țară, studii actuariale la instituții de învățământ superior sau alte forme de pregătire postuniversitară, cu condiția ca cel puțin un membru al comisiei de examinare să dețină calificarea de actuar, sau a absolvit, cu diplomă sau prin certificarea unui examen, cursurile unor instituții recunoscute pe plan internațional în pregătirea și calificarea în profesia de actuar;
c) a lucrat o perioadă de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfășurată necesitând cunoștințe actuariale;
d) nu are cazier judiciar sau fiscal.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va face înregistrarea în Registrul actuarilor la cererea scrisă a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2).

(4) Actuarii sunt obligați să anunțe, în cel mult 7 zile calendaristice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor despre orice modificare a datelor care fac subiectul înregistrării în Registrul actuarilor.

(5) Cetățenii străini sunt exceptați de la îndeplinirea cerinței privind studiile actuariale, dacă dovedesc prin acte oficiale recunoașterea ca actuar obținută în țara de origine.

(6) Sancționarea unui actuar de trei ori de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și a normelor emise în aplicarea acesteia sau condamnarea printr-o sentință definitivă duce la radierea obligatorie din Registrul actuarilor.

(7) Alte prevederi referitoare la Registrul actuarilor vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi."

45. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) După data aderării României la Uniunea Europeană, taxa de funcționare prevăzută la alin. (3) se poate majora până la maximum 0,5% din primele brute încasate în perioada pentru care sunt datorate, în raport cu obligațiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene."

46. Alineatul (6) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(6) Prin plata taxei de autorizare, prevăzută la alin. (1), asigurătorul primește autorizarea doar pentru o anumită clasă, exceptând situația în care asigurătorul dorește să acopere numai anumite riscuri incluse în clasa respectivă, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar pentru fiecare clasă sau, după caz, numai pentru anumite riscuri dintr-o clasă, va achita taxele prevăzute la alin. (7)."

47. Alineatul (9) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(9) Un asigurător, reasigurător sau un broker de asigurare și/sau de reasigurare, precum și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care solicită aprobarea pentru modificări la condițiile și documentele în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice informații sau certificări din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relațiile cu terții, va achita, pentru fiecare modificare, informație sau certificare, o taxă de aprobare, avizare sau de certificare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României din data plății."

48. La articolul 13, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"(10) Pentru toate autorizațiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor îndreptățite, în condițiile prevăzute în normele emise în aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentând 25% din sumele prevăzute la alin. (1) și la art. 36 alin. (1)."

49. Articolul 1510 va avea următorul cuprins:

"Art. 1510. - (1) Oricare asigurător care desfășoară activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire sau în baza libertății de a presta servicii, și nu respectă prevederile legale în vigoare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele legale solicitate de către aceasta privind desfășurarea activității, pe care și asigurătorii cu sediul social în România au obligația să le transmită.

(2) Sucursalele și agențiile asigurătorilor și reasigurătorilor autorizați de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care desfășoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, în baza dreptului de stabilire, sunt obligate să aibă o marjă de solvabilitate conținând active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculată în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi.

(3) În scopul calculării marjei de solvabilitate, se va ține seama numai de primele și de daunele aferente activității desfășurate de sucursala sau agenția în cauză."

50. La articolul 1511, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Înainte ca sucursala unui asigurător să își înceapă activitatea, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în decurs de două luni de la primirea documentației cu privire la intenția asigurătorului de a-și începe activitatea pe teritoriul României, va informa autoritățile competente din statul membru despre condițiile în care trebuie să se desfășoare activitatea de asigurare în România."

51. La articolul 1513, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, după ce a fost informată de către autoritățile competente din statul membru de origine al asigurătorului care, în baza dreptului de stabilire, își desfășoară activitatea printr-o sucursală pe teritoriul României despre intenția de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, în vederea obținerii de informații necesare supravegherii financiare a asigurătorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate participa la acest control."

52. La articolul 16 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) capitalul social vărsat sau, după data aderării României la Uniunea Europeană, fondul de siguranță ori, în cazul unei societăți mutuale, fondul de rezervă liberă vărsat;".

53. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă.

54. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(6) O treime din marja de solvabilitate minimă, prevăzută la alin. (1) lit. b), trebuie să constituie fondul de siguranță. Elementele care constituie fondul de siguranță se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi. Mărimea fondului de siguranță nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în legislația europeană din domeniul asigurărilor și va fi actualizată prin norme emise în concordanță cu prevederile acestei legislații. În funcție de clasele de riscuri subscrise, valoarea minimă a fondului de siguranță se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei legi. În cazul societăților mutuale, fondul de siguranță reprezintă cel puțin trei pătrimi din valoarea minimă a fondului de siguranță stabilită pentru asigurători."

55. Alineatele (1) și (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Activele unui asigurător admise să reprezinte rezervele tehnice trebuie să fie localizate în România sau într-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise în România, iar după data aderării la Uniunea Europeană, pentru riscurile subscrise în România sau în alt stat membru.

(2) Activele fiecărui asigurător admise să reprezinte rezervele tehnice nu pot fi grevate de sarcini și nu pot face obiectul unor garanții de orice fel, în favoarea terților."

56. La articolul 20 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) încadrarea unui număr suficient de persoane care îndeplinesc condițiile de calificare, pregătire și de competență profesională, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi."

57. La articolul 20 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) să supravegheze activitatea personalului propriu, a unităților din subordine și a agenților, subagenților și agenților subordonați și să instituie proceduri antifraudă, astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfășurată de asigurător;".

58. La articolul 20 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) să își organizeze procedurile de control intern, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele emise în aplicarea prezentei legi."

59. La articolul 20 alineatul (3), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele c1), c2), c3) c4) și c5), cu următorul cuprins:

"c1) să transmită bugetul de venituri și cheltuieli, în fiecare an, în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării acestuia; orice rectificare a acestuia va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în același termen;

c2) să își organizeze un sistem intern de management al riscului, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

c3) asigurătorii cu activitate compozită au obligația să organizeze și să conducă evidența contabilă separat pentru cele două activități de asigurare;

c4) să întocmească rapoarte privind activitatea de reasigurare proprie, precum și programele de reasigurare, ale căror periodicitate, conținut și formă vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi;

c5) să instituie proceduri și să întreprindă măsuri de pregătire a personalului propriu pentru respectarea legislației în vigoare și a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor privind combaterea terorismului și prevenirea spălării banilor prin intermediul activității de asigurare;".

60. La articolul 20 alineatul (3), literele d), e) și f) vor avea următorul cuprins:

"d) să întocmească și să prezinte situații financiare individuale și, după caz, consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legislației în vigoare;
e) să transmită orice alte raportări financiare, precum și alte rapoarte, situații sau analize solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, avize sau decizii;
f) să țină un registru special al activelor admise să acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurări generale și un registru special al activelor admise să acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurările de viață, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 și ale normelor emise în aplicarea prezentei legi;".

61. La articolul 20 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1) și f2), cu următorul cuprins:

"f1) să instituie proceduri de avizare, constatare și soluționare a daunelor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

f2) să instituie proceduri de primire și soluționare a reclamațiilor, inclusiv pe cale amiabilă, să deschidă și să mențină un registru de reclamații și sesizări și să trimită raportări către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;".

62. La articolul 20 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

"g) să asigure auditarea situațiilor financiare anuale și, după caz, consolidate, de către un auditor financiar persoană juridică, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi. Din echipa desemnată de auditor cel puțin o persoană trebuie să dețină calitatea de actuar, așa cum este definită în prezenta lege, sau să dovedească această calificare prin acte oficiale emise de autorități sau asociații profesionale din alte state;".

63. La articolul 20 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

"h) să publice anual un raport care va conține cel puțin informațiile prevăzute în norme emise în aplicarea prezentei legi;
i) să prezinte direcțiilor de specialitate și echipelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate raportările, documentele, situațiile și informațiile solicitate de acestea."

64. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

"Art. 201. - (1) Auditorul financiar va întocmi un raport anual, însoțit de opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) De asemenea, auditorul financiar va analiza practicile și procedurile controlului și auditului intern și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări asigurătorului pentru remedierea lor și va furniza, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, orice detalii, clarificări, explicații referitoare la datele cuprinse în situațiile financiare ale asigurătorului.

(3) Auditorul financiar al unui asigurător trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștință despre orice act sau fapt, în legătură cu asigurătorul ori cu entitățile care intră în perimetrul de consolidare, care:

a) constituie o încălcare a legii și/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare și de desfășurare a activității asigurătorului;
b) este de natură să afecteze situația patrimonială a asigurătorului sau buna sa funcționare;
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare ale asigurătorului sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

(4) Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informațiilor prevăzute la alin. (3) nu constituie o încălcare a oricărei restricții privind divulgarea de informații și nu va atrage nici un fel de răspundere asupra persoanei în cauză.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează Camera Auditorilor Financiari din România privind orice încălcare a prevederilor alin. (1)-(3), în vederea luării de către aceasta a măsurilor necesare pentru remedierea acestor încălcări."

65. Articolul 24 se abrogă.

66. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2006, la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Organizarea și activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sunt reglementate și controlate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin norme emise în aplicarea prezentei legi."

67. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"(4) Asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul României și în afara lui au obligația de a constitui Fondul de compensare. Prin norme emise în aplicarea prezentei legi se vor stabili persoanele îndreptățite a fi despăgubite, contribuția asigurătorilor la fond, precum și modul de organizare și funcționare a acestui fond."

68. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL V

Separarea conducerii asigurărilor de viață și asigurărilorgenerale pentru asigurătorii cu activitate compozită"

69. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Asigurătorii care până la 31 decembrie 2005 au fost autorizați să desfășoare activitate compozită pot desfășura în continuare activitățile de asigurări de viață și generale numai în condițiile separării managementului celor două activități în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia."

70. După articolul 26 se introduc șapte noi articole, articolele 261-267, cu următorul cuprins:

"Art. 261. - (1) Managementul separat al celor două activități, menționat la art. 26, trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure o separare clară între aceste activități, pentru a se respecta următoarele obiective:

a) interesele deținătorilor de polițe de viață și, respectiv, de polițe de asigurări generale nu trebuie în nici un fel prejudiciate și, în special, profitul înregistrat de una din cele două activități să nu fie folosit în scopul îmbunătățirii celeilalte activități, situația aceasta putând fi realizată numai în cazuri excepționale și cu aprobarea expresă dată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în condițiile prevăzute pentru astfel de situații prin norme emise în aplicarea prezentei legi;
b) minimul obligațiilor financiare, în special marjele de solvabilitate, stabilite în conformitate cu prevederile legii și ale normelor emise în aplicarea acesteia pentru fiecare dintre cele două activități sunt îndeplinite în mod independent, fără un transfer de active de la o activitate către alta.

(2) În cazul în care, prin respectarea prevederilor alin. (1) lit. b), rezultă că mai sunt active disponibile la una dintre cele două activități, evidențiate în mod distinct, acestea pot fi folosite pentru cealaltă activitate, dar numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va analiza periodic rezultatele celor două activități, pentru a asigura aplicarea prevederilor acestui articol.

Art. 262. - (1) Asigurătorii cu activitate compozită au obligația să organizeze și să conducă evidența contabilă separat pentru cele două activități de asigurare.

(2) În acest scop, veniturile, în special primele încasate, plățile de la reasigurători și cele din investirea activelor, și cheltuielile, în special cele privind plata daunelor, sumele suplimentare pentru provizioanele tehnice, primele de reasigurare, cheltuielile operaționale pentru activitatea respectivă, trebuie să fie defalcate în conformitate cu natura lor.

(3) Cheltuielile operaționale comune celor două categorii de asigurări vor fi alocate fiecărei activități conform unei chei de repartizare, cheie care va fi menținută cel puțin pe parcursul unui exercițiu financiar.

(4) Utilizarea acestei chei de repartizare se face numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 263. - Asigurătorii cu activitate compozită trebuie să calculeze marja de solvabilitate disponibilă separat, în conformitate cu metoda stabilită prin normele emise în aplicarea prezentei legi, pentru fiecare dintre cele două activități și să întocmească un raport prin care să identifice în mod clar activele și obligațiile care sunt folosite pentru calcularea fiecărei marje.

Art. 264. - (1) În cazul în care una dintre cele două marje de solvabilitate este insuficientă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aplica pentru activitatea la care se înregistrează deficiențe măsuri de redresare specifice, în conformitate cu prevederile legii și ale normelor emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Transferul între cele două activități, în cazul înregistrării unei situații precum cea prevăzută în alin. (1), se va face doar în cazuri excepționale și numai în condițiile stabilite și aprobate în prealabil de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 265. - În vederea asigurării unei conduceri prudențiale pentru fiecare dintre cele două activități desfășurate de asigurătorii cu activitate compozită, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor confirmă sau nu, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia, conducătorii departamentelor de asigurări de viață și de asigurări generale, precum și persoanele care vor ocupa funcții de conducere specifice în cadrul acestor departamente.

Art. 266. - Asigurătorii cu activitate compozită au obligația să țină pentru fiecare dintre cele două activități câte un registru special al activelor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 267. - Asigurătorii cu activitate compozită sunt obligați să trimită către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor toate informațiile, documentele și raportările ale căror formă, conținut, informații, detalii și certificări sunt stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi pentru fiecare activitate."

71. După articolul 267 se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul titlu:

"CAPITOLUL V1
Activitatea de asigurare de viață"

72. După articolul 28 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul titlu:

"CAPITOLUL VI
Măsuri prudențiale privind reconstituirea rezervelor"

73. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

"Art. 281. - (1) Dacă un asigurător nu se conformează, după caz, prevederilor art. 21 alin. (1) sau art. 27 alin. (2), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va interzice acestuia să dispună liber asupra activelor sale, după comunicarea prealabilă a deciziei sale autorităților competente din statele membre în care sunt situate riscurile.

(2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că situația financiară a asigurătorului se deteriorează în continuare, aceasta poate să limiteze sau să interzică libera alocare a activelor asigurătorului. În consecință, va informa autoritățile competente ale altor state membre pe teritoriile cărora asigurătorul își desfășoară activitatea asupra tuturor măsurilor luate și, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, acestea vor lua aceleași măsuri.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, de asemenea, să limiteze sau să interzică libera alocare a activelor asigurătorului și va informa autoritățile competente ale altor state membre pe teritoriile cărora asigurătorul își desfășoară activitatea asupra măsurilor luate și, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, acestea vor lua același măsuri.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să ia toate măsurile considerate necesare și asigurătorii în vederea protejării intereselor asiguraților în situațiile descrise în alin. (1), (2) și (3).

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, la cererea autorităților din statul membru de origine, va interzice libera alocare a activelor din România unui asigurător/ reasigurător, care în baza libertății de stabilire prestează activitatea de asigurare/reasigurare pe teritoriul României."

74. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Intermediarii în asigurări și în reasigurări sunt, după caz, înregistrați la sau autorizați de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, sau la autoritatea competentă din statul membru de origine."

75. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"(3) Intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări sunt obligați să pună la dispoziția clienților, în scris, înainte de încheierea, modificarea ori reînnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel puțin următoarele informații referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) și registrul în care a fost înscris, precum și modalitățile prin care se poate verifica înscrierea; deținerea a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurător, respectiv reasigurător, deținerea de către o societate de asigurare sau o societate mamă a unei anumite societăți de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului în asigurări/reasigurări; procedurile de soluționare amiabile sau pe cale judecătorească a eventualelor neînțelegeri sau litigii dintre clienți și intermediar, precum și orice alte informații în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi."

76. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) Încasările și plățile făcute în numele sau în contul asiguraților sau reasiguraților, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare ori despăgubiri, de către intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări se derulează prin conturi deschise la instituțiile de credit, altele decât conturile prin care își derulează activitatea curentă."

77. Alineatul (5) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"(5) În caz de faliment al intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, sumele consemnate în conturile prin care se derulează încasările și plățile făcute în numele sau în contul asiguraților ori reasiguraților nu pot fi utilizate la îndestularea altor creditori decât cei menționați de la alin. (4)."

78. Alineatul (6) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"(6) Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoană fizică sau juridică, precum și cea de subagent este incompatibilă cu cea de broker de asigurare și/sau de reasigurare ori de asistent în brokeraj."

79. La articolul 33, după alineatul (6) se introduc opt noi alineate, alineatele (7)-(14), cu următorul cuprins:

"(7) Activitatea de bancassurance se desfășoară prin agenți de asigurare subordonați în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(8) Prin derogare de la prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care au formă juridică de societate pe acțiuni trebuie să dețină capitalul social minim vărsat în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația de a numi în conducerea executivă cel puțin două persoane fizice.

(9) Intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care au formă juridică de societate cu răspundere limitată pot opta pentru numirea în conducerea executivă a cel puțin două persoane fizice.

(10) Toate persoanele numite în conducerea executivă trebuie să îndeplinească criteriile și condițiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(11) Orice intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, care nu a depus la asigurător sau reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, după 30 de zile de la scadența prevăzută în contract, este prezumat a fi în insolvență din cauza încetării plăților față de acesta.

(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări menționați la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Orice intermediar în asigurări, persoană fizică, care nu a depus la asigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, după 30 de zile de la scadența prevăzută în contract, va fi de îndată executat silit de către asigurător asupra garanției constituite potrivit art. 34 alin. (2) lit. d), iar dacă garanția constituită nu acoperă prejudiciul, va fi urmărit potrivit legii asupra oricăror bunuri aparținând acestuia.

(14) Intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, autorizați ori înregistrați, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia, sunt obligați să afișeze la toate sediile, principal și secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, ori după certificatul de înregistrare emis de asigurători sau reasigurători, pentru agenții de asigurare sau de reasigurare, persoane juridice, după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 34 alin. (4)."

80. La articolul 34 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare să reprezinte 75% din cea prevăzută la art. 35 alin. (5) lit. c);".

81. Alineatul (4) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"(4) Asigurătorii sunt obligați să deschidă și să mențină un registru, denumit Registrul agenților de asigurare, în sistem computerizat și cu arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor, care face parte din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, prevăzut la art. 5 lit. r). Forma și conținutul acestui registru se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi."

82. La articolul 34, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41), (42) și (43), cu următorul cuprins:

"(41) După înregistrare asigurătorii sunt obligați să elibereze intermediarilor în asigurări, persoane juridice, un certificat de înregistrare, iar intermediarilor în asigurări, persoane fizice, o legitimație. Datele și informațiile care se vor trece în aceste documente se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(42) Anual acest registru va fi trecut pe suport hârtie, care va fi certificat pentru conformitate de conducerea executivă a asigurătorului sau reasigurătorului.

(43) Asigurătorii sunt obligați să înregistreze în registrul prevăzut la alin. (4), în conformitate cu condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) și cu cele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, atât agenții de asigurare, persoane fizice și juridice, cu care au încheiat contracte de agent, cât și subagenții și agenții de asigurare subordonați; asigurătorii vor actualiza periodic toate datele din acest registru, conform prevederilor normelor menționate în acest alineat."

83. La articolul 34, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) și (12), cu următorul cuprins:

"(10) Agenții de asigurare, persoane fizice și juridice, și subagenții înregistrați în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să includă în toate documentele emise, altele decât cele ale asigurătorilor de la care au mandat, inclusiv în corespondența proprie cu terții, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum și următorul înscris: «Înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor».

(11) Agenții de asigurare și agenții de asigurare subordonați, persoane fizice și juridice, precum și subagenții sunt obligați să scrie pe toate documentele primite de la asigurătorii de la care au mandat codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r).

(12) De la data aderării agenții de asigurare sau de reasigurare, persoane fizice ori juridice, care doresc să desfășoare activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări pe teritoriul altor state membre trebuie să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene și al statelor aparținând Spațiului Economic European, de aceeași valoare cu cea prevăzută pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare."

84. Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) O persoană juridică poate desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, în calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare, dacă are o autorizație din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În vederea obținerii autorizației, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte că va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d) și h) și alin. (112).

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizației necesare desfășurării activității în calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentației complete."

85. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"(41) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare autorizați în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să includă în toate documentele emise, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum și următorul înscris: «Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor». (42) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare sunt obligați să scrie pe toate documentele primite de la asigurători sau reasigurători codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r)."

86. La articolul 35 alineatul (5), literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) să fie persoană juridică, în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;
.......................................................................
"c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare trebuie să fie în concordanță cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi, care, după data dobândirii de către România a statutului de stat membru, să fie valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene și al statelor aparținând Spațiului Economic European;".

87. La articolul 35 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"c1) valoarea contractului de asigurare de răspundere civilă, prevăzut la lit. c), va fi actualizată periodic, prin norme emise în aplicarea prezentei legi și în conformitate cu dispozițiile legislației europene în materie."

88. La articolul 35 alineatul (5), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

"h) să aibă personal angajat care să corespundă criteriilor de calificare și pregătire profesională conform normelor privind cerințele profesionale pentru intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări;
i) să deschidă și să mențină Jurnalul asistenților în brokeraj, ale cărui regim, formă și conținut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi."

89. La articolul 35 alineatul (6), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"(6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuză o cerere de autorizare pentru un broker de asigurare și/sau de reasigurare în una dintre următoarele situații:

a) asociații sau acționarii persoane fizice, precum și persoanele semnificative, după caz, au cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;".

90. La articolul 35 alineatul (7), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"(7) Autorizația acordată unui broker de asigurare și/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care:".

91. La articolul 35 alineatul (7), după litera b) se introduc patru noi litere, literele c), d), e) și f), cu următorul cuprins:

"c) nu a început să desfășoare activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizației;
d) într-o perioadă de 4 luni nu a trimis nici o raportare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
e) renunță la activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare și solicită în mod expres retragerea autorizației;
f) încalcă în mod repetat dispozițiile prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia."

92. Alineatul (9) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"(9) Un broker de asigurare și/sau de reasigurare nu poate fi acționar, direct sau indirect, ori administrator la un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori la un agent de asigurare subordonat."

93. La articolul 35, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

"(91) Un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau un agent de asigurare subordonat, persoană fizică ori juridică, nu poate fi acționar, direct sau indirect, ori administrator al unui broker de asigurare și/sau de reasigurare."

94. Alineatul (11) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"(11) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare nu își pot desfășura activitatea prin agenți de asigurare, persoane fizice sau juridice, subagenți ori agenți de asigurare subordonați, ci numai prin personal propriu și/sau prin asistenți în brokeraj."

95. La articolul 35, după alineatul (11) se introduc șase noi alineate, alineatele (111), (112), (113), (114), (115) și (116), cu următorul cuprins:

"(111) Mandatul în brokeraj nu poate fi îndeplinit prin intermediul unui agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau printr-un subagent ori agent de asigurare subordonat.

(112) Înainte de a încheia mandatul de brokeraj cu clientul, brokerul trebuie să îi solicite un înscris din care să rezulte că acesta nu a semnat cu unul sau mai mulți brokeri un mandat cu același obiect.

(113) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul cum se îndeplinește mandatul de brokeraj are dreptul de a solicita modificarea prin înțelegere amiabilă sau în cazul în care nu se ajunge la nici un acord are dreptul să revoce mandatul. În toate cazurile de mai sus clientul trebuie să-și argumenteze solicitarea în scris, printr-un preaviz trimis cu cel puțin:

  1. 10 zile calendaristice înaintea datei de solicitare a înțelegerii amiabile; sau
  2. 30 de zile calendaristice înaintea datei de revocare a mandatului.

(114) În cazul în care nu se respectă prevederile alin. (112) și alin. (113) pct. 1 și 2, brokerul în cauză este îndreptățit să ceară rambursarea cheltuielilor efectuate până la data la care ia cunoștință despre faptele descrise în prevederile menționate mai sus sau, după caz, să solicite daune materiale.

(115) Personalul propriu al brokerului de asigurare și/sau de reasigurare, care are ca principală atribuție de serviciu intermedierea contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, va fi înscris în registrul prevăzut la art. 5 lit. r), în condițiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(116) Asistenții în brokeraj vor fi înscriși în Jurnalul asistenților în brokeraj."

96. La articolul 35, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

"(131) Brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare le este interzis să facă reclamă ori publicitate remunerată pentru produsele, activitatea sau acțiunile de orice fel ale asigurătorilor ori reasigurătorilor."

97. Alineatul (14) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"(14) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că activitatea de publicitate a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări care au sediul social ori domiciliul, după caz, în România nu respectă aceste reguli, aplică sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e)."

98. La articolul 35, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (15), (16), (17) și (18), cu următorul cuprins:

"(15) Toate rapoartele, documentele și solicitările brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și corespondența de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de persoanele semnificative.

(16) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din conducerea executivă, este nulă de drept.

(17) Prin derogare de la prevederile alin. (16), când conducerea este asigurată de o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele menționate la alin. (16) pot împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare și/sau de reasigurare, pentru a duce la îndeplinire obligațiile prevăzute la alin. (15).

(18) Împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre înștiințare, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."

99. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 și 352, cu următorul cuprins:

"Art. 351. - Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare sunt obligați să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situațiile financiare anuale, precum și alte documente, rapoarte ori informații cerute de aceasta, la termenele și în formele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi sau prin avize, decizii ori circulare.

Art. 352. - (1) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări, precum și rezervele de capital în bunuri mobiliare ori imobiliare (depozite bancare, acțiuni, obligațiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activității proprii sau închirierii).

(2) Veniturile din activitatea de închiriere a imobilelor pot reprezenta maximum 15% din veniturile aferente activității de intermediere în asigurări."

100. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) După data aderării României la Uniunea Europeană, taxa de funcționare prevăzută la alin. (3) se poate majora până la maximum 0,5% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate, în raport cu obligațiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene."

101. Articolul 365 va avea următorul cuprins:

"Art. 365. - În cazul retragerii autorizației sau, după caz, al radierii din registrul agenților de asigurare a unui intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, care are sediul social ori domiciliul pe teritoriul României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa toate autoritățile competente pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea acel intermediar în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii."

102. După articolul 366 se introduce un nou articol, articolul 367, cu următorul cuprins:

"Art. 367. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsurile necesare pentru a asigura publicarea corespunzătoare a condițiilor în care trebuie să se desfășoare activitatea de asigurare pe teritoriul României."

103. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că activitatea de publicitate a asigurătorilor sau reasigurătorilor cu sediul social în România nu respectă aceste reguli, aplică sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e)."

104. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

"Activitatea de control și sancțiuni"

105. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

"Art. 381. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activității asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondului de compensare.

(2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotărăște prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului ori intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondului de compensare.

(4) Urmărirea aplicării sancțiunilor se face de către direcțiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcția de control, pentru controalele periodice sau inopinate.

(5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către direcțiile sale de specialitate, asupra:

a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege și prin normele emise în aplicarea acesteia;
b) documentelor și informațiilor solicitate prin avize sau decizii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în vederea exercitării unei supravegheri de tip prudențial;
c) documentelor și informațiilor care necesită aprobarea prealabilă a modificărilor hotărâte de către asigurători, reasigurători și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare;
d) respectării termenelor de prezentare a rapoartelor, informărilor, documentelor și informațiilor prevăzute la lit. a),
b) și c).

(6) Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor care efectuează controlul permanent în conformitate cu prevederile alin. (5) vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, ale Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau conducătorului compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare despre încălcarea prevederilor prezentei legi și ale normelor emise în aplicarea acesteia și vor solicita acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, să remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului la notificarea prevăzută la alin. (6), direcția de specialitate în cauză va propune, printr-un referat de constatare, Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor măsurile sancționatorii, la care se anexează răspunsul primit.

(8) Referatul de constatare se va întocmi și se va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în același termen ca cel prevăzut la alin. (7), și în cazul lipsei unui răspuns la notificarea prevăzută la alin. (6).

(9) Termenele prevăzute la alin. (6) și, respectiv, alin. (7) decurg de la data de înregistrare a notificării de către asigurători, reasigurători, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondul de compensare, după caz, și, respectiv, de la data de înregistrare a răspunsului la notificare de către direcția de specialitate emitentă a notificării.

(10) În funcție de natura, gravitatea și frecvența abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sancțiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât și efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului și intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfășurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia și asupra aspectelor negative sesizate.

(11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi notificate către asigurători, reasigurători și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare sau, dacă este cazul, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, agenților de asigurare sau de reasigurare și agenților de asigurare subordonați, persoane juridice, cu 30 de zile înainte de data de începere.

(12) Asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, precum și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România au obligația de a pune la dispoziția echipelor de control periodic sau inopinat un spațiu adecvat, care pe perioada desfășurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei.

(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor, periodice sau anuale, ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau a Fondului de compensare, după caz, și nu pot dura mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive.

(14) Nici un asigurător, reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondul de compensare nu poate refuza efectuarea unui control inopinat."

106. Alineatul (1) al articolului 39 se abrogă.

107. La articolul 39 alineatul (2), literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:

"a) nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum și a deciziilor sau avizelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emise potrivit art. 4 alin. (26) și art. 8 alin. (2);
b) înmatricularea asigurătorilor sau reasigurătorilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului fără autorizația emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
c) încălcarea, în orice mod, a dispozițiilor art. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), h1), h2), h3), i), j), l), m) și ale art. 18;
d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) și (18), art. 121, 122, 20, 201, art. 33 alin. (7), art. 34 alin. (41), (42) și (43), art. 381 alin. (6), (12) și (14), precum și ale cap. V, după caz;".

108. La articolul 39 alineatul (2), literele g) și i) vor avea următorul cuprins:

"g) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 16 și 35 și a normelor emise în aplicarea prezentei legi cu privire la menținerea limitei minime a capitalului social și, după caz, a fondului de rezervă liberă vărsat, a marjei de solvabilitate și, după data aderării României la Uniunea Europeană, a fondului de siguranță;
.........................................................................................
i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 42 alin. (2) și ale normelor emise în aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;".

109. La articolul 39 alineatul (2), literele j) și k) vor avea următorul cuprins:

"j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor prevăzute la art. 27, 28 și 281;
k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) și (14), art. 34, art. 381 alin. (6), (12) și (14) și a normelor privind desfășurarea activității agenților de asigurare, ale subagenților și agenților de asigurare subordonați;".

110. La articolul 39 alineatul (2), litera m) va avea următorul cuprins:

"m) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 35 alin. (13), (131) și (14) și la art. 38 alin. (2) privind activitatea de publicitate și de reclamă;".

111. La articolul 39 alineatul (2), după litera m) se introduc patru noi litere, literele m1), m2), m3) și m4), cu următorul cuprins:

"m1) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) și (18);

m2) nerespectarea obligațiilor brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, prevăzute la art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) și (14), art. 35, 36, art. 381 alin. (6), (12) și (14) și în normele emise în aplicare;

m3) nerespectarea de către asigurători, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, precum și de către administratorul Fondului de compensare a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete și eronate a rapoartelor, raportărilor, analizelor, documentelor și informațiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize;

m4) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), (31) și (4) și ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau administratorul Fondului de compensare;".

112. La articolul 39 alineatul (2), literele n) și o) vor avea următorul cuprins:

"n) desfășurarea de către asigurători sau reasigurători a activității de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizați și/sau neînregistrați potrivit legii sau fără calificarea și pregătirea profesională corespunzătoare;
o) neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod defectuos a obligației de ținere a registrului agenților de asigurare sau a jurnalului asistenților în brokeraj, după caz, potrivit legii și normelor emise în aplicarea acesteia;".

113. La articolul 39 alineatul (3), literele c) și e) vor avea următorul cuprins:

"c) amendă aplicabilă: asigurătorilor sau reasigurătorilor, de la 0,5% până la 1% din capitalul social; intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu forma juridică de societate pe acțiuni, de la 3% la 6%; brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 10% până la 20% din capitalul social; agenților de asigurare persoane juridice, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); agenților de asigurare persoane fizice, subagenților și agenților de asigurare subordonați, persoane fizice, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); persoanelor nominalizate la art. 5 lit. d) pct. 2, între 5.000 lei (RON) și 10.000 lei (RON); persoanelor nominalizate la art. 5 lit. d) pct. 3, 4, 5 și 6, precum și conducătorului sau, după caz, conducerii executive a agenților de asigurare persoane juridice, respectiv a consiliului director/conducerii executive a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, a administratorului Fondului de compensare, după caz, între 1-6 salarii nete ale persoanelor respective din luna precedentă celei în care a fost constatată contravenția. În cazul în care prin aplicarea acestor amenzi se depășește limita maximă prevăzută pentru amenzi în legea-cadru care reglementează regimul juridic al contravențiilor, se va aplica aceasta;
.........................................................................................
e) retragerea autorizației asigurătorilor, reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, revocarea administratorului Fondului de compensare și, după caz, retragerea avizului acordat potrivit art. 25, precum și dispunerea către asigurători/reasigurători și brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agenților de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagenților, a agenților de asigurare subordonați sau a asistenților în brokeraj, din registrele speciale în care aceștia au fost înregistrați."

114. La articolul 39 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins:

"c1) suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi;".

115. Alineatul (8) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"(8) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) fapta oricărei persoane constând în desfășurarea activității de asigurare în/din România fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum și desfășurarea activității fără înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări."

116. La articolul 39, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (81), (82) și (83), cu următorul cuprins:

"(81) Se interzice oricărei persoane care nu are autorizație emisă sau nu este înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să utilizeze denumirile de asigurător, reasigurător, broker de asigurare și/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord internațional, sau când, din contextul în care sunt folosite aceste cuvinte, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activități de asigurare, de reasigurare sau de intermediere în asigurări și/sau în reasigurări.

(82) În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, inițialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unui asigurător, reasigurător sau intermediar în asigurări și/sau în reasigurări care funcționează în România ori care sugerează o legătură cu aceasta pot fi utilizate numai de către și în legătură cu o subunitate a acelei entități, inclusiv în denumirea acesteia.

(83) În scopul exercitării activităților specifice, entitățile străine pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează și în țara de origine. În situația în care există posibilitatea unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să solicite ca numele asigurătorului, reasigurătorului sau intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări respectiv să fie însoțit de o mențiune explicativă în limba română."

117. La articolul 39, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) În vederea asigurării transparenței și aplicării unitare a măsurilor sancționatorii prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în aplicarea prezentei legi privind gradualizarea măsurilor sancționatorii. Măsurile sancționatorii trebuie să fie proporționale cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în referatul de constatare/procesul-verbal."

118. Articolul 411 va avea următorul cuprins:

"Art. 411 - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme privind rezolvarea corespunzătoare a reclamațiilor și, pe cale amiabilă, a disputelor dintre intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări și asigurați.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va sprijini asociațiile profesionale ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări să coopereze în vederea rezolvării disputelor transfrontaliere."

119. La articolul 421, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu are calitate procesuală și nu poate fi chemată în judecată în procesele declanșate împotriva asigurătorilor/reasigurătorilor/ intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, chiar dacă aceștia se află în procedură de redresare financiară sau de faliment, și nici în procesele împotriva Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau administratorului Fondului de compensare, după caz, pentru a răspunde de neîndeplinirea obligațiilor asumate de aceștia potrivit legii și/sau convențiilor internaționale."

120. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să permită accesul gratuit al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la informațiile din registrul comerțului central, ținut în sistem computerizat, referitoare la asigurătorii și brokerii de asigurare din România, autorizați în conformitate cu prevederile prezentei legi, la agenții de asigurare persoane fizice și juridice, precum și la alte persoane fizice sau juridice care sunt sau solicită aprobarea pentru a deveni acționari semnificativi direcți sau indirecți ai unui asigurător sau broker; de asemenea, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să furnizeze la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informații economico-financiare raportate de asigurători, reasigurători, agenți de asigurare, persoane juridice și brokeri de asigurare și/sau de reasigurare în situațiile financiare anuale."

121. Alineatul (2) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

"(2) Asigurătorii care își încetează activitatea sau, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, solicită renunțarea la una dintre activități sunt obligați să procedeze la efectuarea transferului de portofoliu în condițiile prevăzute în art. 23 și în normele emise în aplicarea prezentei legi."

122. La articolul 47 punctul 2, litera g) se abrogă.

123. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

"REGISTRUL SPECIAL
al activelor admise să acopere rezervele tehnice"

124. La anexa nr. 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (Jurnalul Oficial L 345, 19/12/2002, p. 0001):

- expunere de motive (18), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (5), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 24, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 34, art. 37, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 61, art. 62, art. 67, art. 69, anexa, anexa 2."

125. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (Jurnalul Oficial L 009, 15/01/2003, p. 0003):

- art. 1, art. 1(2), art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 7(3), art. 9, art. 11, art. 12, art. 14."

126. La anexa nr. 3, după punctul 10, se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 și 13, cu următorul cuprins:

"11. Directiva a patra a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți comerciale (78/660/EEC), publicată în Jurnalul Oficial nr. L 222, 14/08/1978:

- Art. 17

12. Regulamentul Consiliului (EC) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 294, 10/11/2001:

- Art. 1 alin. 1

13. Directiva 77/91 publicată în Jurnalul Oficial nr. L 026, 31/01/1977:

- art. 6 alin. 1."

Art. II. - (1) Orice dispoziții legale referitoare la asigurări și/sau reasigurări, privind fondul de siguranță, se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

(3) În termen de patru luni de la data aderării României la Uniunea Europeană, asigurătorii sau reasigurătorii autorizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să se conformeze prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Registrul actuarilor se va deschide de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va remite Registrul actuarilor către Corpul actuarilor, în termen de 4 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană. De la data preluării Registrului actuarilor, Corpul actuarilor primește statut de asociație profesională independentă cu rol de autoreglementare a acestei profesii.

Art. III. - Alineatul (2) al articolului III din Legea nr. 403/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.976 din 25 octombrie 2004, se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 201.


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 11:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.