LEGE nr.69 din 15 iulie 1992
pentru alegerea Președintelui României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 164/16 iul. 1992

LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

EMITENT: PARLAMENT

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 16 iulie 1992

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP.1 Dispozitii generale

Art. 1
(1) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
(2) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit Art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutie.

Art. 2
(1) In unitatile administrativ-teritoriale, operatiunile electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei se fac in circumscriptiile electorale si sectiile de votare, sub conducerea birourilor electorale prevazute de lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe baza acelorasi liste de alegatori.
(2) Curtea Constitutionala, potrivit Art. 144 lit. d) din Constitutie, vegheaza la respectarea, in intreaga tara, a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.

Art. 3
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide si formatiuni politice sau candidati independenti. Partidele si formatiunile politice pot propune, fie separat, fie impreuna, numai cite un singur candidat.
(2) Atit candidaturile propuse de partide sau formatiuni politice, cit si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sint sustinute de cel putin 100.000 alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.

Art. 4
(1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de Guvern, cu cel putin 60 de zile inainte de ziua votarii si pina la implinirea a 5 zile de la data expirarii mandatului Presedintelui in functie sau, dupa caz, de la data cind incepe sa curga termenul prevazut de Art. 96 alin. (2) din Constitutie .
(2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.

CAP.2 Organizarea si desfasurarea alegerilor

Sectiunea 1 Atributiile birourilor electorale

Art. 5
Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:

Art. 6
Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:

Art. 7
Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, in mod corespunzator , atributiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

Art. 8
Birourile electorale lucreaza si iau hotariri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Sectiunea a 2-a Candidaturile

Art. 9
1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tirziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac in scris si vor fi primite numai daca:


(3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta de Art.292 Cod penal.
(4) Propunerea de candidatura se depune in 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii, din care originalul si o copie se pastreaza la Biroul Electoral Central, un altul se inregistreaza la Curtea Constitutionala, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.

Art. 10
Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de Art. 35 din Constitutie pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei.

Art. 11
(1) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin presa, si afiseaza, la sediul sau, propunerile de candidati pe care le-a primit, in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(2) Pina la 20 de zile inainte de data alegerilor, candidatul, partidele, formatiunile politice sau cetatenii pot contesta inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii. Contestatia se depune la Biroul Electoral Central, care o inainteaza impreuna cu dosarul candidaturii, in termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale.
(3) Curtea Constitutionala solutioneaza contestatia in termen de 48 de ore de la inregistrare. Solutia este definitiva si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(4) A doua zi dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevazut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive inregistrate, in ordinea in care au fost depuse.

Sectiunea a 3-a Buletinele de vot

Art. 12
(1) Buletinele de vot se vor tipari potrivit modelului prevazut in anexa.
(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, tinind seama de numarul candidatilor si de spatiul necesar pentru imprimarea lor , si se transmit birourilor electorale de circumscriptie o data cu comunicarea candidaturilor.
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie, prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care se aplica in mod corespunzator. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor.

Art. 13
(1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o data cu depunerea candidaturii.
(2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul alegerilor pentru cele doua Camere. Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat. In cazul partidelor sau formatiunilor politice care nu au participat la aceste alegeri, precum si in cazul coalitiilor electorale, se aplica prevederile Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la semne si denumiri.

Art. 14
Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, referitoare la stampilele sectiilor de votare si la predarea, distribuirea si afisarea buletinelor de vot sau eliberarea unor buletine vizate si anulate, se aplica si pentru alegerile privind Presedintele Romaniei.

Sectiunea a 4-a Campania electorala si desfasurarea alegerilor

Art. 15
(1) Campania electorala si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei se fac potrivit dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu exceptiile prevazute in prezenta sectiune.
(2) Presedintele in functie poate participa la campania electorala a partidului sau formatiunii politice care l-a propus sau ii sustine candidatura, potrivit Art. 9.

Art. 16
(1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice la radio si televiziune este egal si gratuit.
(2) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, dupa incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.
(3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea in vedere si orarul si repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor doua Camere.

Art. 17
Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plingerile ce ii sint adresate cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala, contestatiile se solutioneaza de Curtea Constitutionala, in termen de 3 zile de la sesizare.

Art. 18
(1) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor pot asista si la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui Romaniei.
(2) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, acreditarea pentru a asista la operatiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului si televiziunii, romane sau straine, ori a observatorilor externi, care solicita aceasta, se face de Biroul Electoral Central.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), partidele si formatiunile politice care au propus candidati vor putea desemna cite un singur delegat, pentru fiecare sectie de votare si birou electoral de circumscriptie, care sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui si domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau formatiunii politice. Daca mai multe partide sau formatiuni politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.

Art. 19
(1) Alegatorul va vota aplicind stampila inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care il voteaza.
(2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, stampila se aplica pe cartea de alegator pe un singur numar de scrutin.
(3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita de cele pentru Camera Deputatilor si Senat, stampila se aplica pe cartea de alegator la numarul de scrutin adus la cunostinta publica de Guvern o data cu data votarii.
(4) La al doilea tur de scrutin, stampila se aplica la numarul de scrutin care urmeaza.

CAP.3 Stabilirea rezultatului alegerilor

Art. 20
(1) Operatiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare, contestatiile si intimpinarile cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
(2) Rezultatul votarii la sectia de votare se consemneaza intr-un tabel.
(3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor sau formatiunilor politice ce au propus si candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. Daca alegerile pentru cele doua Camere si pentru Presedintele Romaniei nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor sau formatiunilor politice ce au propus candidatii in alegerile pentru Presedintele Romaniei.
(4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele si numele candidatilor si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.

Art. 21
(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului sectiei de votare incheie un proces-verbal in 2 exemplare, care va cuprinde:


(2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului.
(3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare care au semnat procesul-verbal li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal.
(4) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Procesele-verbale, impreuna cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate, vor alcatui un dosar care, sigilat si stampilat, se va inainta biroului electoral de circumscriptie, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu paza militara, in cel mult 24 de ore.
(6) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carei raza teritoriala este circumscriptia electorala; candidatii sau partidele si formatiunile politice care i-au propus vor putea obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 22
(1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intimpinarilor primite, biroul electoral de circumscriptie incheie un proces-verbal, care va cuprinde:


(2) Prevederile Art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal, impreuna cu intimpinarile, contestatiile si proceseleverbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formind un dosar, incheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art. 23
(1) Biroul Electoral Central rezolva intimpinarile si contestatiile depuse, deciziile date fiind definitive, dupa care incheie un proces-verbal cuprinzind:


(2) Prevederile Art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, impreuna cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit Art. 22 alin. (3), se inainteaza, cu paza militara, la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.

Art. 24
(1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. In aceasta situatie, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a treia duminica de la data anularii alegerilor.
(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele, formatiunile politice si candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
(3) Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei.
(4) Solutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pina la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor.

Art. 25
(1) Curtea Constitutionala publica rezultatul alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele ales.
(2) Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, din care unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramintului prevazut de Art. 82 alin. (2) din Constitutie, iar al treilea se inmineaza candidatului ales.

Art. 26
(1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la Art. 81 alin.(3) din Constitutie, la 2 saptamini de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.
(2) In al doilea tur de scrutin participa primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe intreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevazute la Art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunostinta publica a prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data cind s-a adus la cunostinta publica ziua votarii.
(4) In termen de 2 zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfasurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antena, potrivit Art. 16, care se aplica in mod corespunzator.
(5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sint de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.

CAP.4 Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 27
Sanctiunile contraventionale si pedepsele, prevazute de lege pentru incalcarea dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se aplica si in ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor legale corespunzatoare privind alegerea Presedintelui Romaniei.

Art. 28
(1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de catre Guvern a activitatii birourilor electorale si judecarea de catre instante a intimpinarilor, a contestatiilor si a oricaror alte cereri, se aplica si in ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele Romaniei.
(2) Daca alegerea Presedintelui Romaniei are loc concomitent cu alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale, inclusiv pentru subventionarea partidelor si formatiunilor politice de la bugetul de stat, se suporta din fondurile alocate pentru alegerea celor doua Camere.
(3) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita de alegerile parlamentare, subventionarea campaniei electorale a partidelor si formatiunilor politice care au propus candidatii se stabileste prin lege speciala. Partidele si formatiunile politice care au obtinut cel putin 10% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara pentru candidatul pe care l -au propus vor restitui subventia in termen de 2 luni de la data incetarii campaniei electorale.

Art. 29
(1) Alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 1992 vor avea loc o data cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
(2) Pentru alegerile de la alin. (1) pot fi acreditati sa asiste la operatiunile electorale si observatori interni, in conditiile prevazute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

Art. 30
Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea Parlamentului si a Presedintelui Romaniei se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 8 iunie 1992, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (1) si Art. 76 alin.(2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
academician ALEXANDRU BIRLADEANU MARTIAN DAN


Luni, 04 martie 2024, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.