LEGEA nr.101 din 25 aprilie 2006
serviciului de salubrizare a localităților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/8 mai. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, indiferent de mărimea acestora.

Art. 2. - (1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităților.

(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-teritoriale.

(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:

a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
b) sortarea deșeurilor municipale;
c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora;
f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);
j) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
k) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;
l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

(4) Activitatea de valorificare a deșeurilor se autorizează și se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. - Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății populației;
b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea față de cetățeni;
d) conservarea și protecția mediului înconjurător;
e) asigurarea calității și continuității serviciului;
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativteritoriale și a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.

Art. 4. - (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

a) puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;
b) grupuri de salubritate;
c) stații de transfer;
d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;
e) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;
f) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;
g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

(3) Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. h)-j), care sunt reglementate prin legi speciale.

(4) Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației. Depozitele pentru deșeurile municipale se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II
Autorități și competențe

Art. 5. - (1) Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, elaborează și aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativteritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;
d) stimularea mecanismelor economiei de piață;
e) dezvoltarea durabilă a serviciului;
f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
h) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
l) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;
c) elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;
d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare comunitară sau la o asociere în parteneriat public-privat, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006;
e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;
f) participarea cu capital sau cu bunuri la societățile comerciale pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea și exploatarea infrastructurii aferente;
g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;
h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcinicadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
i) stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;
j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deșeurilor, în vederea valorificării, tratării și depozitării controlate a acestora;
k) stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;
m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părți;
n) sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;
o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

(2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate, autoritățile administrației publice locale pot solicita, pe baza unor analize și justificări fundamentate, retragerea licenței de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanțiile de bună execuție sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare comunitară, în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu.

Art. 7. - (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz.

(2) Hotărârile consiliilor locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.

Art. 8. - (1) În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autoritățile administrației publice locale au, față de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul unității administrativ-teritoriale, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată;
b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;
c) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;
d) să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;
e) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii comunități.

Art. 9. - (1) Ministerul Administrației și Internelor are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:

a) participă la elaborarea Programului național de gestionare a deșeurilor - P.N.G.D., urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia și sprijină autoritățile administrației publice locale pentru atingerea acestor obiective;
b) sprijină autoritățile administrației publice locale în crearea unui sistem pentru reciclarea materialelor și deșeurilor recuperabile;
c) sprijină autoritățile administrației publice locale în vederea elaborării de strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor municipale;
d) participă, împreună cu alte autorități publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor menajere și municipale;
e) sprijină autoritățile administrației publice locale pentru realizarea unor sisteme de gestionare a deșeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general și amenajarea teritoriului, și urmărește realizarea proiectelor din acest domeniu;
f) elaborează reglementări specifice privind obligațiile consiliilor locale legate de gestionarea deșeurilor.

Art. 10. - (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C.

(2) A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislației în domeniu și acordă licență operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.

(3) A.N.R.S.C. își exercită competențele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 față de autoritățile administrației publice locale, precum și față de toți operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, țara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.

CAPITOLUL III
Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare

Art. 11. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.

(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități.

(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin al președintelui acesteia.

Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, și operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin:

a) hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe;
b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii de validare a procedurii de delegare a gestiunii, adoptată de consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz.

(3) Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Art. 13. - (1) Organizarea gestiunii, funcționării și exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalității de gestiune adoptate, se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006 și ale prezentei legi.

(2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3).

(3) Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt cele aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii ales de autoritatea administrației publice locale responsabilă.

Art. 14. - (1) Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, fără a depăși 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiții:

a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;
b) în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

(3) Prelungirea va fi decisă, în condițiile alin. (2), de consiliul local, Consiliul General al Municipiului București sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 15. - (1) Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

(2) Bunurile proprietate privată a unităților administrativteritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV
Operatori și utilizatori

SECȚIUNEA 1
Operatorii serviciului de salubrizare

Art. 16. - (1) Calitatea de operator se dobândește în condițiile Legii nr. 51/2006.

(2) Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

(3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.

(4) Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele și sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

Art. 17. - (1) Operatorii serviciului de salubrizare cu statut de societăți comerciale, al căror capital social majoritar aparține unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizați în condițiile legii.

(2) Hotărârea privind privatizarea aparține consiliului local sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, sub a cărui autoritate își desfășoară activitatea operatorul serviciului de salubrizare.

(3) Privatizarea operatorului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare și poate fi însoțită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.

(4) Simultan cu procedura de privatizare a operatorului se organizează și se derulează și procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.

Art. 18. - (1) Societățile comerciale de salubrizare înființate de consiliile locale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.

(2) Societățile comerciale de salubrizare înființate de autoritățile administrației publice locale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.

(3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii va ține evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.

Art. 19. - (1) În relația cu utilizatorii, direcți sau indirecți, drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii și din contractele de prestare a serviciului.

(2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:

a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale;
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;
d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

Art. 20. - (1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori.

(2) Operatorii au obligația să furnizeze, atât autorităților administrației publice locale, cât și A.N.R.S.C., toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu.

(3) Operatorii se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

Art. 21. - (1) Acordarea licenței operatorilor se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege și de legislația secundară emisă în aplicarea dispozițiilor acestora.

(2) Operatorii își pot desfășura activitatea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C.; prestarea activităților specifice serviciului de salubrizare fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, este interzisă.

Art. 22. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 21 alin. (2) operatorii serviciului de salubrizare existenți, indiferent de modul de organizare, tipul de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de concesiune încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Operatorii prevăzuți la alin. (1), care nu dețin licență emisă în condițiile legii, au obligația de a solicita A.N.R.S.C. acordarea acesteia și de a o obține în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2006.

Art. 23. - (1) Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare, și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii.

(2) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.

SECȚIUNEA a 2-a
Utilizatorii serviciului de salubrizare

Art. 24. - (1) În funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:

a) comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează de autoritățile administrației publice locale;
b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul.

(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, pe baza regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia.

(3) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(4) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale și de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de salubrizare la nivelul localităților, de respectarea de către operator a indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(5) Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoștință publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile legii.

(6) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
b) să achite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;
d) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate;
e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;
f) alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare.

(7) Utilizatorii beneficiază și de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006.

CAPITOLUL V
Finanțarea serviciilor de salubrizare

Art. 25. - Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, precum și a următoarelor principii:

a) recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau subvenții de la bugetul local a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
b) menținerea echilibrului contractual.

Art. 26. - (1) În funcție de natura, tipul și caracteristicile activităților desfășurate, serviciul de salubrizare se realizează, indiferent de forma de gestiune adoptată, numai pe baza unor contracte de prestare a serviciului încheiate între:

a) operatori și autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, în calitatea acestora de utilizatori;
b) operatori și utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice.

(2) În funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;
c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

(3) Clasificarea activităților în funcție de modul de contractare, facturare și plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabilește prin regulamentul-cadru al serviciului și se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

(4) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare;
c) să încurajeze investițiile de capital;
d) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art. 27. - (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite și aprobate potrivit art. 26 este interzisă.

(2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului București sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare comunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;
c) asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Art. 28. - (1) Sursele de finanțare a lucrărilor de investiții se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

(2) Investițiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

(3) Investițiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menționa bunurile de retur, respectiv modul de repartiție a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL VI
Răspunderi și sancțiuni

Art. 29. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 30. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006:

a) prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;
c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deține licență.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Consiliile locale sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București va stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.

Art. 31. - Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la art. 28.

Art. 32. - Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului și gospodăririi apelor, de ministrul administrației și internelor, de președintele A.N.R.S.C., precum și de primari sau de împuterniciții acestora.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 33. - Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 35. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate, potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.

Art. 36. - (1) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de încheierea și executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum și a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competența instanțelor de contencios administrativ și se face, cu precădere, în procedură de urgență.

(2) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii.

Art. 37. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

Ordonanța Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările și completările ulterioare;
art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 5 pct. 1 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
art. 42 lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 25 aprilie 2006.
Nr. 101.


Joi, 07 decembrie 2023, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.