HOTĂRÂRE nr.2 din 30 mai 2006
pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 502/9 iun. 2006

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului va transmite normele prevăzute la art. 1 Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în vederea elaborării instrucțiunilor și a aplicării acestora.

Această hotărâre a fost adoptată de Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului în ședința comună din data de 30 mai 2006.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 mai 2006.
Nr. 2.


ANEXĂ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
COMISIA COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI
PENTRU STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR,
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘEDINȚELOR COMUNE
ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI

NORME
privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Art. 1. - (1) Pensia se acordă, la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, denumită în continuare lege, după îndeplinirea condițiilor de acordare a oricărei categorii de pensii prevăzute în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate privind vârsta și stagiul de cotizare prevăzute de aceasta.

(2) Pensia calculată potrivit legii nu se acordă simultan cu indemnizația de deputat sau senator.

Art. 2. - Beneficiarii pensiei prevăzute de lege sunt deputații și senatorii care începând cu 1990 dețin sau au deținut mandate de deputat sau senator, din care cel puțin unul a fost un mandat complet.

Art. 3. - (1) În sensul legii, mandatul este definit ca perioada de timp cuprinsă între două alegeri generale. Mandatul complet are 48 de luni în legislaturile 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004 etc., respectiv 29 de luni corespunzătoare legislaturii 1990-1992.

(2) Mandatele incomplete deținute de deputați și senatori au durate mai mici decât cele de la alin. (1) și iau în calcul numărul întreg de luni în care deputatul sau senatorul a deținut efectiv mandatul de parlamentar.

(3) Mandatele incomplete sunt cele care au constituit cazuri de forță majoră ce au determinat parlamentarul să-și întrerupă mandatul sau să îl înceapă cu întârziere: deces, boală, numirea în executiv într-o funcție diferită de cea de ministru, dobândirea unui mandat în structurile administrației publice locale în urma alegerilor locale organizate în timpul mandatului, accesul cu întârziere în Parlament, ca urmare a eliberării unui loc de pe lista electorală etc.

Art. 4. - Beneficiază de pensie conform legii următoarele persoane:

a) care la data solicitării pensiei au calitatea de deputat sau senator, încheie cel puțin un mandat complet și au îndeplinite condițiile de vârstă și stagiu de cotizare necesare obținerii unei categorii de pensie prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) care la data solicitării pensiei nu au calitatea de deputat sau senator, dar au deținut în trecut cel puțin un mandat complet de deputat sau senator și îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiu de cotizare prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea unei categorii de pensie;
c) care la data solicitării pensiei au o pensie stabilită legal în sistemul public de pensii, pe baza Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și au deținut în perioada 1990 până la data solicitării cel puțin un mandat complet de deputat sau senator.

Art. 5. - (1) Baza de calcul (BC) a cuantumului pensiei o reprezintă indemnizația de bază medie lunară din ultimele 12 luni de mandat ale unui deputat sau senator în activitate.

(2) Baza de calcul pentru actualizarea pensiilor stabilite conform legii o constituie indemnizația de bază lunară a unui deputat sau senator în activitate.

(3) Modificarea bazei de calcul ca urmare a majorărilor sau indexărilor indemnizației se comunică Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, de către Camerele Parlamentului, cu viza Comisiei permanente pentru Statutul deputaților și senatorilor.

Art. 6. - (1) Calculul pensiei pentru mandate complete se face conform art. 49 alin. (1) și (2) din lege, exemplificat în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) Calculul pensiei pentru mandate multiple complete și incomplete se face conform anexei nr. 2 la prezentele norme.

Art. 7. - Pensia de urmaș se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, din pensia stabilită conform prevederilor legii, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 49 din lege și prezentelor norme, susținătorul decedat, stabilită pe baza indemnizației de bază medii lunare din ultimele 12 luni a unui parlamentar în activitate.

Art. 8. - (1) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, asupra cuantumului pensiei stabilite prin lege și prevederile art. 5 alin. (1) și art. 6 din prezentele norme.

(2) Partea din pensia de urmaș calculată din pensia deputatului sau senatorului decedat care depășește nivelul pensiei de urmaș calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public se suportă din bugetul de stat.

Art. 9. - Drepturile de pensie de urmaș stabilite ca urmare a opțiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmaș stabilită din pensia de deputat sau senator se cuvin și se acordă cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 10. - (1) Deputatul sau senatorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru pensia anticipată, precum și pe cele de la art. 4 lit. a) și b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează conform prevederilor art. 6 din prezentele norme și nu poate fi cumulat cu veniturile realizate în perioada de anticipare, dintr-o activitate profesională prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care beneficiarul unei pensii anticipate desfășoară o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, plata pensiei se suspendă în condițiile art. 92 alin. (1) lit. b) din aceeași lege.

(3) La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată din sistemul public de pensii se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art. 11. - (1) Deputatul sau senatorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 50 alin. (1) și (11) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru pensia anticipată parțială, precum și pe cele de la art. 4 lit. a) și b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea.

(2) Cuantumul pensiei prevăzute la alin. (1) se calculează prin diminuarea cuantumurilor calculate conform art. 6 din prezentele norme, în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 1.

                                  Tabelul nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
 Stagiul de cotizare realizat                Procentul
peste stagiul complet de cotizare              de diminuare
   din Legea nr. 19/2000,               pentru fiecare lună
 cu modificările și completările             de anticipare
     ulterioare                       (%)
--------------------------------------------------------------------------------
    Până la un an                      0,50
    Peste 1 an                       0,45
    Peste 2 ani                       0,40
    Peste 3 ani                       0,35
    Peste 4 ani                       0,30
    Peste 5 ani                       0,25
    Peste 6 ani                       0,20
    Peste 7 ani                       0,15
    Peste 8 ani                       0,10
    Între 9 și 10 ani                    0,05
--------------------------------------------------------------------------------

(3) În cazul în care beneficiarul unei pensii anticipate parțiale stabilite conform legii desfășoară o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, plata pensiei se suspendă în condițiile art. 92 din aceeași lege.

(4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată parțială conform legii, ca și pensia anticipată parțială din sistemul public de pensii, se recalculează prin eliminarea diminuărilor, respectiv prin adăugarea perioadelor de asimilare și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art. 12. - (1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 lit. a) și b), în vederea stabilirii pensiei, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;
b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;
c) adeverința-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la prezentele norme, întocmită de Camera Deputaților sau de Senat, care va cuprinde numărul de mandate, perioada deținerii acestora, numărul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum și cuantumul indemnizației medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

(2) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 lit. c), dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;
b) ultimul cupon de pensie sau numărul dosarului de pensionare;
c) adeverința-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la prezentele norme, întocmită de Camera Deputaților sau de Senat, care va cuprinde numărul de mandate, perioada deținerii acestora, numărul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum și cuantumul indemnizației medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

Art. 13. - Stabilirea, actualizarea și plata pensiilor se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Art. 14. - Dosarul de pensie întocmit conform art. 12 va fi depus la casa teritorială de pensii în a cărei rază își are domiciliul persoana îndreptățită, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, cât și pensia stabilită potrivit prevederilor statutului deputaților și senatorilor. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

Art. 15. - (1) Drepturile de pensie prevăzute la art. 49 din lege se acordă și se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare sau de obținere a pensiei conform legii, după caz, sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile, respectiv 90 de zile în perioada eșalonării vârstelor standard de pensionare și a stagiilor de cotizare, de la această dată;
b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depășirea termenului de 30 de zile, respectiv 90 de zile de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă sau de obținere a pensiei conform legii în cazul celor care au deja o decizie de pensionare și au deținut cel puțin un mandat complet de deputat sau senator.

(2) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 lit. c) care optează pentru pensia prevăzută la art. 49 din lege, drepturile de pensie se acordă și se plătesc după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a legii, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;
b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depășirea termenului prevăzut la lit. a).

Art. 16. - Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie pentru oricare dintre beneficiarii prevăzuți la art. 4 din prezentele norme, în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia conform legii, precum și diferența dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferență urmează a fi evidențiată distinct și în fișa pentru evidența drepturilor bănești ale pensionarului.

Art. 17. - (1) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (2) din lege privind actualizarea pensiei, se stabilește următoarea procedură:

a) Camera Deputaților și Senatul informează în scris Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a indemnizațiilor de bază lunare ale deputaților și senatorilor aflați în activitate (anexa nr. 4 la prezentele norme);
b) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite instituțiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor aflate în plată;
c) instituțiile menționate la lit. a) transmit adeverințele nominale, întocmite conform anexei nr. 4 la prezentele norme, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare. Drepturile actualizate se acordă începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea.

(2) Actualizarea pensiei se face în raport cu nivelul bazei de calcul (BC) stabilite la art. 5 alin. (2), pe baza noii indemnizații de bază.

Art. 18. - La fiecare actualizare a pensiilor casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverințelor transmise de cele două Camere. Noua decizie, însoțită de o copie a adeverinței în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.

Art. 19. - Răspunderea cu privire la stabilirea condițiilor de eligibilitate și a elementelor de calcul în vederea stabilirii și actualizării pensiilor revine celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 20. - Prevederile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor referitoare la pensii se completeză cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește suspendarea, încetarea plății și jurisdicția.


ANEXA Nr. 1
la norme

EXEMPLE
privind calculul pensiei potrivit art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (mandate complete)

1. Pentru un deputat sau senator care a realizat 3 sau mai multe mandate complete

Media indemnizațiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau indemnizația de bază lunară a unui parlamentar aflat în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) presupunem că este de 4.000 lei. Cuantumul pensiei: 80% x 4.000 = 3.200 lei.

2. Pentru un senator sau deputat care a realizat două mandate complete

Media indemnizațiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau indemnizația de bază lunară a unui parlamentar în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) este de 4.000 lei.

Cuantumul pensiei: 2.560 lei.
80% x 4.000 = 3.200 lei
20% x 3.200 = 640 lei
3.200–640 = 2.560 lei

3. Pentru un senator sau deputat care a realizat un mandat complet

Media indemnizațiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau indemnizația de bază lunară a unui parlamentar în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) este de 4.000 lei.

Cuantumul pensiei: 1.920 lei.
80% x 4.000 = 3.200 lei
40% x 3.200 = 1.280 lei
3.200–1.280 = 1.920 lei


ANEXA Nr. 2
la norme

EXEMPLE
privind calculul pensiei, potrivit Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, pentru mandate complete și incomplete

Se consideră:

BC - baza de calcul = 4.000 lei (exemplu)
P3 = 0,8 x BC = cuantumul pensiei pentru 3 mandate complete = 3.200 lei
P2 = P3–0,2 x P3 = cuantumul pentru două mandate complete = 2.560 lei
P1 = P3–0,4 x P3 = cuantumul pentru un mandat complet = 1.920 lei
DP = 0,2 x P3 = cuantumul diferenței maxime pentru un mandat incomplet = 640 lei

Se iau în considerare două situații:
 1. Un mandat complet și încă unul sau două mandate incomplete:
  Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP.
 2. Două mandate complete și încă unul incomplet:
  Pensia = P2 + f1 x DP

În formulele de mai sus, f reprezintă raportul l/n dintre numărul de luni prestate integral în cadrul mandatului și numărul total al lunilor din respectivul mandat care a fost îndeplinit în mod incomplet de către deputat sau senator.

Exemple:

A. Un mandat complet de 48 de luni și un mandat incomplet de 24 de luni într-un mandat de 48 de luni:

Pensia = P1 + f x DP = 1.920 + (24/48) x 640 = 2.240 lei.

B. Un mandat complet de 48 de luni și un mandat incomplet de 24 de luni în mandatul de 29 de luni:

Pensia = P1 + f x DP = 1.920 + (24/29) x 640 = 2.445,8 lei.

C. Un mandat complet de 48 de luni și două mandate incomplete de câte 24 de luni din cadrul unor mandate de 48 de luni:

Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP = 1.920 + (24/48) x 640 + (24/48) x 640 = 2.860 lei.

D. Două mandate complete și un mandat incomplet de 24 de luni dintr-un mandat de 48 de luni:

Pensia = P2 + f x DP = 2.560 + (24/48) x 640 = 2.880 lei.

E. Un mandat complet de 48 de luni și două mandate incomplete de câte 24 de luni, unul dintr-un mandat de 48 de luni și celălalt dintr-un mandat de 29 de luni:

Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP = 1.920 + (24/48) x 640 + (24/29) x 640 = 2.765,8 lei.

NOTĂ: Baza de calcul se consideră ca fiind media lunară a indemnizației de bază din ultimele 12 luni de mandat pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 din norme și indemnizația de bază a parlamentarilor în activitate pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (2) din norme.


ANEXA Nr. 3
la norme

Denumirea Camerei ...........................
Adresa ................................................
Telefonul .............................................
Nr. .................../ .................................

ADEVERINȚĂ
pentru stabilirea pensiei conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (beneficiarii prevăzuți la art. 4 din norme)

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ........................................, domiciliat/domiciliată în ........................., str. ................................ nr. ......, bl. ........., sc. ......, ap. ....., sectorul ....., județul ......................, act de identitate ............ seria ........... nr. .........., CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, pentru acordarea pensiei.
Funcția la data pensionării ...............................................................................................................................................
Vârsta la data pensionării ............................................................................................................................................... (ani, luni)
Numărul de mandate complete .....................................................................................................................................
Perioada îndeplinirii mandatelor complete .......................................................................................................................
Numărul de mandate incomplete ......................................................................................................................................
Perioada îndeplinirii mandatelor incomplete ...................................................................................................................
Numărul de luni îndeplinite în mandatele incomplete .....................................................................................................
Pensia stabilită pe baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare [art. 4 lit. c)], la data de ................................................. .
Indemnizația medie brută lunară în ultimele 12 luni de mandat a deputaților și senatorilor .......................................
Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.

Secretar general,
..............................
Direcția cu atribuții de salarizare - personal
Director,
..............................

Subsemnatul................ sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverință, care corespund realității.
Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura
.........................
B.I./C.I. seria ...................... nr. ..............
Eliberat la data de ............ de ..............


ANEXA Nr. 4
la norme

Denumirea Camerei ...........................
Adresa ................................................
Telefonul ............................................
Nr. .................../ ................................

ADEVERINȚĂ
pentru actualizarea pensiei deputaților și senatorilor conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ..............................., având decizia de pensie nr. ........................ din ............, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, pentru actualizarea pensiei.

Funcția la data pensionării prin pensie conform Legii nr. 96/2006 ...........................................................................
Indemnizația de bază lunară a unui deputat sau senator în activitate pe baza căreia se actualizează pensia de serviciu: ................................................ lei.
Data modificării indemnizației de bază lunare a deputaților și senatorilor în activitate: ..........................................

Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.

Secretar general,
.........................
Direcția cu atribuții de salarizare - personal
Director,
...............................


Marți, 30 mai 2023, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.