ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.50 din 28 iunie 2006
privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
Textul actului publicat în M.Of. nr. 566/30 iun. 2006

Având în vedere imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziționare a echipamentelor audio-video până la data de 1 iulie 2006, dată la care era prevăzută începerea procesului de înregistrare a ședințelor de judecată potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, ceea ce este de natură a produce grave difuncționalități legate de neîndeplinirea măsurilor procedurale prevăzute de lege și care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată,
pentru a înlătura dificultățile ivite în practică la instanțele cu schema redusă de personal, în cadrul cărora nu pot fi constituite colegii de conducere în componența stabilită de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și care au repercusiuni asupra bunei funcționări a instanțelor și parchetelor,
pentru reglementarea de urgență a situației în care judecători sau procurori urmează a fi detașați în cadrul unor instituții ale Uniunii Europene ori organizații internaționale, ca urmare a obligațiilor internaționale asumate de România sau care vor decurge din statutul de membru al Uniunii Europene, situație care nu este acoperită în mod expres de cadrul legislativ în vigoare,
luând în considerare necesitatea reglementării urgente a unor soluții de natură să asigure clarificarea și unificarea interpretării anumitor dispoziții ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, care să ajute la o cât mai eficientă funcționare a instanțelor judecătorești și a parchetelor, condiție esențială pentru procesul de integrare europeană, afirmată în mod repetat cu ocazia misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene și care va continua să se mențină în atenția acesteia, în lipsa luării de măsuri legislative urgente, dublate subsecvent de măsurile de aplicare corespunzătoare a legii,
având în vedere deficiențele și lacunele Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificările ulterioare, constatate cu ocazia evaluării și analizei, în cadrul comisiei constituite în cadrul Ministerului Justiției, a aspectelor semnalate de instanțele judecătorești și parchete, precum și controversele privind interpretarea dispozițiilor acesteia, a rezultat concluzia că în forma actuală Codul penal adoptat în anul 2004 nu poate intra în vigoare, fiind necesară reanalizarea anumitor soluții propuse prin noul Cod penal și regândirea anumitor instituții pentru a oferi soluții viabile, moderne, dar mai cu seamă eficiente, în acord cu legislațiile penale occidentale și cu tendințele politicii penale europene.
Luând în considerare faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal s-a amânat intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal până la data de 1 septembrie 2006, iar până la această dată nu sunt posibile promovarea și intrarea în vigoare a unui proiect de lege care să remedieze deficiențele constatate,
întrucât intrarea în vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificările ulterioare, este condiționată de intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificările ulterioare, fiind elaborată pe baza dispozițiilor sale, este necesară și prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificările ulterioare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detașarea judecătorilor și procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanțe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Justiției sau la unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice, în orice funcții, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituții, precum și la instituții ale Uniunii Europene sau organizații internaționale."

2. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu următorul cuprins:

"Art. 651. - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, recursul împotriva hotărârilor de suspendare din funcție a judecătorului sau procurorului nu este suspensiv de executare.

(2) În cazul în care, împotriva hotărârii de eliberare din funcție a judecătorului sau procurorului se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcție până la soluționarea irevocabilă a cauzei de către instanța competentă.

(3) Dispozițiile art. 63 alin. (2) și ale art. 64 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."

3. Alineatul (3) al articolului 74 se abrogă.

4. Alineatul (5) al articolului 79 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Atribuțiile date prin lege sau prin regulament în competența președinților sau a vicepreședinților de instanțe nu pot fi delegate colegiilor de conducere."

2. După alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul în care la judecătorii și tribunale specializate numărul judecătorilor este mai mic de 3, atribuțiile colegiului de conducere se exercită de președinte."

3. Alineatele (3) și (4) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:

"(3) Soluțiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către conducătorul parchetului, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Soluțiile adoptate de conducătorii parchetelor pot fi infirmate, motivat, de conducătorul parchetului ierarhic superior.

(4) Lucrările repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror în următoarele situații:

a) suspendarea sau încetarea calității de procuror, potrivit legii;
b) în absența sa, dacă există cauze obiective care justifică urgența și care împiedică rechemarea sa;
c) lăsarea cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile."

4. După alineatul (4) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor și procurorilor, măsura dispusă, potrivit alin. (4), de conducătorul parchetului."

5. După alineatul (4) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Dispozițiile art. 46 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."

Art. III. - Data prevăzută la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, de la care se aplică dispozițiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la înregistrarea ședințelor de judecată, se amână până la 1 ianuarie 2008.

Art. IV. - Dispozițiile art. I pct. 4 intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.

Art. V. - Alineatul (2) al articolului 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. VI. - Termenul prevăzut la art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, și la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se prorogă la data de 1 septembrie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 28 iunie 2006.
Nr. 50.


Luni, 04 martie 2024, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.