HOTĂRÂRE nr.839 din 28 iunie 2006
privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil
Textul actului publicat în M.Of. nr. 582/5 iul. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.

Art. 2. - (1) Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat și cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;
d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor denumirea abreviată, inițialele județului, după caz, și codul structurii emitente;
e) termenul de valabilitate;
f) fotografia titularului;
g) următoarele date personale ale titularului:
1. codul numeric personal;
2. numele - semnifică numele de familie;
3. prenumele;
4. prenumele părinților;
5. locul nașterii;
6. sexul;
7. domiciliul.

(2) Forma și conținutul cărții de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau, după caz, de personalul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.

(2) Pe fața documentului sunt pretipărite următoarele elemente:

a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre.

(3) Pe verso documentul conține spațiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum și următoarele elemente:

a) datele personale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pct. 1-5 și 7;
b) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor;
c) termenul de valabilitate;
d) motivul eliberării;
e) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;
f) numele și funcția persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
g) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.

(4) Forma și conținutul cărții de identitate provizorii sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Informațiile privind adresa de reședință a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă care se aplică pe versoul cărții de identitate și care cuprinde următoarele elemente:

a) adresa de reședință;
b) perioada de valabilitate a reședinței;
c) data stabilirii reședinței;
d) codul numeric personal al titularului;
e) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor;
f) locul destinat aplicării ștampilei structurii emitente, pe care este înscrisă denumirea acesteia.

(2) Forma și conținutul etichetei autocolante în care se înscriu informațiile privind adresa de reședință sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Cartea de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinație de locuință.

(2) Forma și conținutul cărții de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. - (1) Cartea de imobil pentru unitățile de cazare în comun este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unitățile de cazare în comun.

(2) Forma și conținutul cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.111/1997 privind forma și conținutul cărții de identitate, ale cărții de imobil și ale fișei de evidență a populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 21 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

București, 28 iunie 2006.
Nr. 839.


ANEXA Nr. 1

FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IDENTITATE


ANEXA Nr. 2

FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII


ANEXA Nr. 3

FORMA ȘI CONȚINUTUL ETICHETEI AUTOCOLANTE


ANEXA Nr. 4

FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IMOBIL
pentru imobilele cu destinație de locuințe


ANEXA Nr. 5

FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IMOBIL
pentru unitățile de cazare în comun


Sâmbătă, 02 decembrie 2023, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.