DECRET-LEGE nr.61 din 7 februarie 1990
privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
Textul actului publicat în M.Of. nr. 22/8 feb. 1990

Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1 - Intreprinderile pentru vinzarea locuintelor si oficiile specializate pot vinde catre populatie locuinte construite din fondurile statului, in conditiile prezentului decret-lege.

ART. 2 - Prin locuinta in sensul prezentului decret-lege, se intelege suprafata locativa care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucatarie, si alte dependinte, formind o unitate de sine statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.

ART. 3 - Locuintele prevazute la art. 1 se vind cetatenilor romani cu domiciliul in tara, cu achitarea integrala a pretului la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau prin acordarea unui imprumut de catre Casa de Economii si Consemnatiuni, fara restrictii privind detinerea in proprietate a unei a doua locuite.

O data cu locuita se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, pe durata existentei constructiei.

ART. 4 - Cumpararea de locuinte in scopul revinzarii sau inchirierii este interzisa.

ART. 5 - Primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza pe principii economice unitatile specializate prevazute la art. 1 si vor pune la dispozitia acestora lista locuintelor destinate vinzarii catre populatie.

Locuintele ocupate de chiriasi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unitatilor specializate in vinzarea locuintelor.

ART. 6 - Preturile de vinzare catre populatie pentru locuintele construite din fondurile statului si receptionate pina la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr.1 si 2.

In vederea corelarii preturilor de vinzare cu preturile de deviz pentru locuintele receptionate dupa 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului vor prezenta in termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzatoare ale preturilor de vinzare in functie de numarul de camere, suprafetele utile, gradul de confort si finisaj.

ART. 7 - In vederea incheierii contractului pentru vinzarea locuintelor, cumparatorii vor depune la unitatea specializata un avans de cel putin 30 la suta din pretul de vinzare al locuintei.

Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani, avansul va fi de cel putin 10 la suta din pretul de vinzare al locuintei.

ART. 8 - Cumparatorii care nu au posibilitatea sa depuna avansul prevazut la art. 7 pot obtine un credit de la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu durata de rambursare de pina la 5 ani si o dobinda anuala de 5 la suta.

Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani durata maxima de rambursare a creditului de avans va fi de pina la 10, ani cu o dobinda anuala de 3 la suta.

ART. 9 - Pentru diferenta dintre pretul de vinzare al locuintei si avansul prevazut la art. 7 se autoriza Casa de Economii si Consemnatiuni sa acorde cumparatorilor credite rambursabile in terman de pina la 25 de ani, cu o dobinda anuala de 4 la suta; pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani dobinda este de 2 la suta.

ART. 10 - Prevederile referitoare la tinerii in virsta de pina la 30 de ani se aplica si familiei in care unul din soti are virsta de pina la 30 de ani.

De aceste prevederi beneficiaza si invalizii de gradul I si II, handicapatii, precum si familiile care au in componenta lor astfel de persoane.

ART. 11 - Restituirea creditelor acordate si plata dobinzilor aferente acestora se fac in rate lunare egale, prin retinere si varsare la Casa de Economii si Consemnatiuni, incepind cu prima luna de la incheierea contractului, de catre unitatile de la care beneficiarii primesc drepturile banesti sau potrivit clauzelor prevazute in contractul de vinzare-cumparare ori de imprumut, pentru ceilalti beneficiari.

In cazul platii anticipate a creditului, dobinda se recalculeaza, stabilindu-se cea efectiv datorata in raport cu dobinda medie achitata.

ART. 12 - Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei dobindite in conditiile prezentului decret-lege. Inscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de imprumut, la cererea Casei de Economii si Consemnatiuni.

Pina la rambursarea integrala a creditului, locuinta dobindita in conditiile prezentului decret-lege nu poate fi instrainata sau restructurata decit cu autorizarea prealabila a Casei de Economii si Consemnatiuni.

ART. 13 - In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumparatorul va plati o dobinda de 8 la suta pe an asupra acestor rate.

In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, Casa de Economii si Consemnatiuni va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.

ART. 14 - In cazul in care, intr-o cladire, prin aplicarea dispozitiilor prezentului decret-lege, locuintele si spatiile cu alta destinatie apartin unor proprietari diferiti, acestia au dreptul de proprietate sau de folosinta, pe durata existentei constructiei comune, asupra terenului aferent, asupra spatiilor auxiliare, dotarilor si utilitatilor comune, precum si asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decit in comun.

ART. 15 - In caz de succesiune sau instrainare a locuintei, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de imprumut sau din contractul de vinzare-cumparare, dupa caz, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe durata existentei constructiei.

ART. 16 - Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si, dupa caz, contractul de imprumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuintei cumparate in conditiile prezentului decret-lege si constituie titlu de proprietate.

Locuinta proprietate personala se declara in vederea impunerii, in termen de 30 de zile de la dobindire, administratiilor financiare sau unitatilor subordonate acestora.
Sint scutite de impozitul pe cladiri, pe timp de 10 ani de la data dobindirii, locuintele cumparate in conditiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplica, in continuare, si locuintelor care au fost transmise altor persoane, pina la implinirea termenului de 10 ani.

ART. 17 - Titlul de proprietate prevazut la art. 16 si ipotecile constituite asupra imobilelor se inscriu in registrele de transcriptiuni imobiliare sau in cartile funciare, dupa caz.

Inscrierea titlului de proprietate in conditiile prezentului decret-lege este supusa taxei de timbru de 150 de lei. Inscrierea ipotecii prin care se garanteaza creditul acordat de Casa de Economii si Consemnatiuni este scutita de taxa de timbru.

ART. 18 - Formularele tip privind contractele de vinzare-cumparare, de imprumut si procesul-verbal de predare-primire a locuintelor sint cele prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.

ART. 19 - Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si contractul de imprumut, incheiate in conditiile prezentului decretlege, au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.

ART. 20 - Cheltuielile Casei de Economii si Consemnatiuni privind acordarea, urmarirea si tinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru incadrarea personalului necesar in acest scop, se vor suporta dintr-o cota de 1 la suta calculata asupra dobinzilor incasate de la populatie la creditele acordate in conditiile prezentului decret-lege.

ART. 21 - Comisionul cuvenit unitatii specializate care vinde locuinte construite din fondurile statului este de 1,5 la suta si este inclus in pretul de vinzare al locuintelor.

ART. 22 - Creditele acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni in conditiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unitatii vinzatoare.

ART. 23 - Dupa preluarea locuintelor, sumele incasate de catre unitatiile prevazute la art. 1, reprezentind contravaloarea locuintelor vindute catre populatie, se vor varsa chenzinal la bugetul republican.

ART. 24 - Cetatenii romani repatriati au prioritate la cumpararea de locuinte, in conditiile prezentului decret-lege, daca achita integral, in valuta, pretul acestora.

ART. 25 - Cetateniii romani cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele care nu au cetatenia romana si vor sa-si stabileasca domiciliul in Romania, pot sa cumpere locuinte construite din fondurile statului, cu plata integrala in valuta.

ART. 26 - Preturile in valuta ale locuintelor ce se vind potrivit art. 24 si 25 se stabilesc de Ministerul Comertului Exterior si Ministerul Finantelor.

ART. 27 - Vinzarea locuintelor se va face in ordinea de inregistrare a cererilor cumparatorilor la unitatile prevazute la art. 1, in localitatile in care acestia domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul potrivit legii.

ART. 28 - In cazul vinzarii locuintelor in conditiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodaresti se include in pretul de vinzare la care se calculeaza creditul ce urmeaza a fi acordat.

Costul garajelor si boxelor se plateste integral de beneficiari la data incheierii contractului de vinzare-cumparare a locuintei.

ART. 29 - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul decret-lege.

ART. 30 - Art. 5 si 52 din Legea nr. 4/1973, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vinzarea de locuinte constituite din fondurile statului, se abroga.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU


ANEXA 1

PRETURILE DE VINZARE
catre populatie ale locuintelor construite din fondurile statului inainte de 1 ianuarie 1977

Tabelul nr. 1

..........

1. Preturile locuintelor se determina pentru suprafata utila realizata. La suprafata utila a locuintelor se adauga suprafetele logiilor si balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafetele respective.

2. La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafete decit cele din tabel , pentru diferenta de suprafata se adauga sau se scad cite 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafata utila pentru locuintele de confort sporit, cite 2.346 lei de fiecare m.p. suprafata utila pentru locuintele de confort I si cite 2.323 lei de fiecare m.p. suprafata utila pentru locuintele de confort II.

3. Preturile din tabelul nr. 1 corespund locuintelor situate in cladiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate in cladiri cu alt regim de inaltime, preturile se corecteaza prin inmultirea cu urmatorii coeficienti:

.........

4. Preturile de vinzare ale locuintelor care la data construirii au fost amplasate in zone cu grad seismic 8 sau 9 se majoreaza cu 3,24% si respectiv 10, 8%.

5. In cazul in care locuinta este situata intr-o constructie cu centrala termica proprie, care serveste exclusiv pentru aceasta constructie, la pretul stabilit se adauga 45 lei/m.p. suprafata utila.

6. Preturile locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduc cu 3,5%.

7. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica se majoreaza cu 92 lei/m.p. suprafata utila, iar ale celor prevazute cu tocuri metalice la usile interioare se majoreaza cu 39 lei/m.p. suprafata utila.

8. La locuintele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/m p. suprafata utila.

9. Preturile stabilite ca mai sus se corecteaza cu corectiile de nivel prevazute in tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2.

10. Boxele se evalueaza cu pretul de 522 lei/m.p. suprafata utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu pretul de 1.337 lei.m.p. suprafata utila de garaj.

11. La preturile de vinzare ale locuintelor, ale anexelor gospodaresti, ale boxelor si garajelor se aplica coeficientii de corectie pentru uzura in timp prevazuti in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

Coeficientii de corectie pentru uzura in timp pentru locuinte, anexe gospodaresti, boxe si garaje:

...........

12. Pentru locuintele situate la demisol sau mansarda preturile se reduc cu 25 %. Coeficientii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 se aplica si la locuintele realizate din fondurile statului la demisol sau mansarda.

13. O data cu locuintele se vind si imprejmuirile aferente cladirii din care fac parte aceste locuinte. Cota-parte din imprejmuire, care se vinde, este proportionala cu ponderea suprafetei utile a apartamentului pus in vinzare in suprafata utila totala a cladirii din care face parte.

Preturile de vinzare ale imprejmuirilor aferente locuintelor sint de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidarie si beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidarie si de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.

14. Preturile de vinzare a locuintelor, determinate in conditiile prevazute in anexa nr. 1, se mentin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2.

15. Preturile si corectiile din aceasta anexa se aplica si locuintelor proiectate si incepute pina la 1 ianuarie 1977 si terminate dupa aceasta data.


ANEXA 2

PRETURILE DE VINZARE
catre populatie ale locuintelor construite din fondurile statului dupa 1 ianuarie 1977 si receptionate pina la 31 decembrie 1989

Tabelul nr. 1

..........

1. Pentru apartamentele ale caror suprafete utile sint mai mari decit cele din tabel, la preturile din tabelul nr. 1, corespunzatoare apartamentelor cu acelasi numar de camere si suprafata utila imediat inferioara, se adauga diferenta de suprafata utila inmultita cu 2.500 lei m.p.

2. Pentru apartamentele ale caror suprafete utile sint mai mici decit ale celor de tip I din tabelul nr. 1, preturile de vinzare sint cele ale apartamentelor tip I cu acelasi numar de camere, reduse cu valoarea diferentei de suprafata utila calculata cu 2.500 lei/m.p.

3. Preturile de vinzare prevazute in tabelul nr. 1 corespund locuintelor situate in cladiri cu P + 4 etaje. Pentru apartamentele situate in cladiri cu alt regim de inaltime se aplica urmatorii coeficienti de corectie:

..........

4. Preturile locuintelor amplasate in zone cu grad seismic 7 1/2 se majoreaza cu 1,62%, iar ale celor din zonele cu grad seismic 8 si 9 se majoreaza cu 3,24% si respectiv 10,8%.

5. Preturile locuintelor la care s-au realizat lucrari de plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite se majoreaza cu valoarea lucrarilor respective, stabilita pe baza de deviz pe obiect, in limita a 102 lei /m.p. suprafata utila.

6. Preturile locuintelor prevazute cu timplarie exterioara metalica sau din mase plastice se majoreaza cu valoarea corespunzatoare, stabilita pe baza de deviz, in limita a 92 lei/m.p. suprafata utila, iar la cele care au tocuri metalice la usile interioare, preturile se majoreaza cu valoarea corespunzatoare , stabilita pe baza de deviz, in limita a 39 lei/m.p. suprafata utila.

7. Boxele se evalueaza cu pretul de 522 lei/m.p. suprafata utila de boxa, iar garajele se evalueaza cu pretul de 1.337 lei/m.p. suprafata utila de garaj.

8. Preturile locuintelor prevazute cu sobe cu combustibil solid in loc de instalatie de incalzire centrala se reduc cu 3,5%.

9. In functie de nivelul la care este situata locuinta, la preturile de vinzare determinate potrivit prevederilor de mai sus se aplica urmatoarele corectii (in procente):

Tabelul nr. 2

..........

10. Logiile si balcoanele cu suprafata totala pina la 2,5 m.p. pe apartament sint incluse in preturile de vinzare. La locuintele cu logii si balcoane cu suprafata totala mai mare de 2,5 m.p. diferenta de suprafata, inmultita cu coeficientul de 0,35, se adauga la suprafata utila a locuintei, pe baza careia se calculeaza pretul de vinzare.

11. Pretul de vinzare al locuintelor, determinat conform celor de mai sus, se corecteaza cu coeficientii pentru uzura in timp din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.

12. Pentru locuintele si garajele care au finisaje interioare superioare sau inferioare celor prevazute in tabelul nr. 4, diferenta valorica se calculeaza pe baza de deviz si se adauga, respectiv se scade din pretul de vinzare. In acelasi mod se va proceda si pentru instalatiile aferente locuintelor si garajelor.

13. Preturile de vinzare ale locuintelor, determinate in conditiile prevazute in anexa nr. 2, se mentin sau se diferentiaza cu plus sau minus 10 la suta in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor.

Criteriile social-economice si urbanistice care vor sta la baza diferentierii zonelor de amplasament si respectiv a preturilor de vinzare ale locuintelor vor fi elaborate de Comisia Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului, urmind ca, pe baza acestora, primariile judetene si a municipiului Bucuresti sa stabileasca, cu avizul aceleiasi comisii, zonarea localitatilor.

Tabelul nr. 4

LISTA
finisajelor si instalatiilor din locuintele construite dupa 1 ianuarie 1977 pina la 31 decembrie 1989, cuprinse in cadrul preturilor de vinzare

LISTA
finisajelor si instalatiilor din garaje


ANEXA 3

               CONTRACT DE VINZARE-CUMPARARE 
              Intre:......................................................................
cu sediul in.............. str.................... nr........................
reprezentata prin.................. in calitate de............................
si....................... contabil sef, pe de o parte si....................
domiciliat(a) in.................. str.................... nr................
etajul..... scara...... apartamentul...... judetul/sectorul.................
posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria............. nr..........
eliberat de............... sub nr............... din............ pe de alta parte, in baza Decretului-lege nr...................
din......................
ca urmare a aprobarii cererii nr...................... din....................
a intervenit urmatorul contract:
1............................................................................
vinde si............................... cumpara locuinta situata in...........
str................ nr......... blocul...... scara......... etajul........, conform schitei de plan ce face parte integranta din prezentul contract.
Locuinta ce se vinde este (nu este) ocupata de cumparator in baza contractului de inchiriere nr...................... din............ 19....... si este compusa din...... camere de locuit, cu o suprafata utila de...... m.p., precum si cota indiviza de.........% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.
O data cu locuinta se vind si urmatoarele (dependinte, anexe gospodaresti, garaje si instalatii aferente):...............................................
................................................................................
Se atribuie cumparatorului in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent locuintei in suprafata de......... m.p., respectiv cota indiviza de.......% din teren potrivit deciziei nr.......... din.............
a primariei....................................................................
2. Pretul locuintei, conform procesului-verbal nr............... din........
este de lei............, din care pretul garajului lei........., al boxei lei.............................................................................
3. Cumparatorul declar ca:
- sint casatorit(a), necasatorit(a), sotul (sotia) este sau sotul (sotia) nu este angajat(a) si realizeaza sau nu realizeaza venituri.
4. Pretul locuintei se va achita in felul urmator: avans lei..............., pretul garajului lei.........., al boxei lei.........., imprumut de la C.E.C.
lei............................................................................
5. Contractul de fata va fi pus in executare dupa incheierea contractului de imprumut si virarea in totalitate a sumelor de catre C.E.C.
6. Drepturile si obligatiile partilor prevazute in prezentul contract se completeaza cu drepturile si obligatiile ce decurg pentru acestea din Decretullege nr............. din................................
7. Alte precizari.............................................................
................................................................................
Incheiat azi....... 199........ in........ exemplare.
CONTRACTANT,   CUMPARATOR,    DIRECTOR,    CONTABIL SEF,   Viza Oficiului juridic, 


ANEXA 4

                  CONTRACT DE IMPRUMUT NR........
Intre C.E.C., reprezentata prin..................... director al..........., pe de o parte, si................., nascut in............... judetul.........
la data................. fiul lui............... si al (a)...................
domiciliat in..................... str.................. nr..................
etajul........ apart............, posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria....... nr............... eliberat de........... sub nr.....
........... din............... pe de alta parte, in baza Decretului-lege nr...
............, a intervenit urmatorul contract:
1. C.E.C. pe baza contractului de vinzare-cumparare nr.............. din....
....... acorda beneficiarului............. un imprumut de lei.................
pe termen de............ ani cu o dobinda de...........% pe an. Dobinda totala ..........lei.
Rata curenta............. lei + dobinda curenta........ lei =........ lei.
Rata ultima............. lei + dobinda ultima.......... lei =........ lei.
2. Creditul si dobinda in rate lunare de lei............ se restituie prin retinere pe statul de plata de catre unitatea de la care beneficiarul are de incasat drepturi banesti incepind cu............. si pina la...............
Pentru perioada de timp cind beneficiarul nu are de incasat drepturi banesti, ratele si dobinzile aferente se achita prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor si a dobinzilor se poate face si in urmatoarele conditii:....................................................................................................
3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului acesteia. Executarea silita se va face in baza prezentului contract care are o valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.
4. Drepturile si obligatiile partilor, prevazute in prezentul contract, se completeaza cu drepturile si obligatiile ce decurg pentru acestea din Decretullege nr.................
5. Alte precizari............................................................................................................................................
Incheiat la................... data de........... in......... exemplare, din care............... se inmineaza beneficiarului.
Sucursala C.E.C. Beneficiarul imprumutului, ------------------........................................
 
Filiala C.E.C.
Viza Oficiului juridic, 


ANEXA 5

PRIMARIA....................... Nr............ din.................
Unitatea contractanta..........................................
PROCES-VERBAL de predare-primire a locuintei 
Subsemnatul................... din partea unitatii contractante cu sediul in localitatea............. str.............. nr.......... in calitate de vinzator si subsemnatul(a)........................ in calitate de cumparator, posesorul buletinului de identitate seria................. nr.................
eliberat de.............. sub nr.............. din...........................
domiciliat in sectorul/judetul............. localitatea.......................
str................... nr........... bloc/corp............. scara...........
etajul........... apartament........., in baza contractului de vinzarecumparare nr........... din......... am procedat, primul la predarea si secundul la primirea locuintei situata la adresa............................
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 4 exemplare.
      VINZATOR,                                CUMPARATOR,
 (numele si prenumele)                           (numele si prenumele) 
      (semnatura)                                   (semnatura) 


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 10:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.