LEGE nr.37 din 7 decembrie 1990
pentru organizarea și functionarea Guvernului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 137/8 dec. 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Organizare

Art. 1. - Guvernul Romaniei este organul central al puterii executive care exercita, in conformitate cu legea, administratia publica pe intreg teritoriul tarii.

Art. 2. - Guvernul Romaniei este format din primul-ministru, ministrii de stat, ministrii si secretari de stat.

Primul-ministru este desemnat de Presedintele Romaniei, iar componenta guvernului se aproba, la propunerea primului-ministru, prin hotarire, de catre Adunarea Deputatilor si Senat.

Art. 3. - Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetatenia romana, domiciliul in Romania si se bucura de exercitiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dubla cetatenie.

Membrii guvernului nu pot fi deputati sau senatori si nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala cu caracter national, o alta functie publica sau o functie ori activitate profesionala salarizata in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale sau altor organizatii ori unitati cu scop lucrativ.

Prevederile alin. 2 se aplica si persoanelor care indeplinesc o functie de nivel guvernamental.

In afara cazurilor prevazute la alin. 1 si 2, cumulul este permis cu conditia indeplinirii integrale, de catre persoana care cumuleaza, a atributiilor ce ii revin in cadrul guvernului.

Art. 4. - Functia de ministru de stat, ministru si secretar de stat membru al guvernului devine vacanta prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.

De asemenea, functia unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului inceteaza in cazul in care primul-ministru decide revocarea acestuia.

In situatiile prevazute la alin. 1 si 2, pina la aprobarea noului membru al guvernului, atributiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.

Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie facuta de catre primul-ministru in cel mult 15 zile de la data cind postul a devenit vacant sau de la data cind membrul guvernului a fost revocat.

Art. 5. - Presedintele Romaniei poate participa la sedintele guvernului care au ca obiect probleme de interes national privind politica externa a guvernului, apararea tarii, asigurarea ordinii publice.

In cazul in care este prezent, Presedintele Romaniei prezideaza sedinta de guvern.

Art. 6. - Guvernul adopta hotariri si regulamente in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. Hotaririle si regulamentele se adopta cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majoritatii simple a celor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul total al membrilor guvernului.

Guvernul se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cite ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.

La sedintele guvernului pot participa ca invitati sefi de departament, secretari de stat ce nu sint membri ai guvernului si orice alte persoane a caror prezenta se apreciaza a fi utila, potrivit deciziei primului-ministru.

Dezbaterile guvernului si modul de adoptare a hotaririlor sau regulamentelor, ca si a oricaror alte masuri, se consemneaza in stenograma sedintei, certificata de secretarul general al guvernului.

Art. 7. - Guvernul adopta hotariri, in exercitarea atributiilor proprii, si regulamente de aplicare a legilor, cind prin lege s-a prevazut aceasta.

Membrii guvernului pot propune proiecte de hotariri privind ramura sau domeniul de activitate de care raspund. Regulamentele se elaboreaza potrivit deciziei primului-ministru.

Hotaririle guvernului, cu exceptia celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum si regulamentele, se publica in Monitorul Oficial.

Art. 8. - Guvernul isi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativa a problemelor curente si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de guvern.

Biroul executiv este compus din primul-ministru, ministrii de stat, ministrul finantelor, ministrul justitiei, ministrul de interne si ministrul apararii nationale.

Normele de organizare si functionare a biroului executiv se aproba de guvern.

Art. 9. - Pe linga primul-ministru functioneaza:

a) Consiliul reformei, relatiilor si informatiilor publice;
b) Cabinetul primului-ministru;
c) consilierii primului-ministru.

Organizarea si atributiile compartimentelor prevazute la alin. 1 se aproba prin decizia primului-ministru.

Art. 10. - Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participa la sedintele acestuia, precum si la sedintele biroului executiv.

Structura organizatorica, atributiile si normele de functionare ale Secretariatului general se aproba de catre guvern.

Art. 11. - Salarizarea pentru personalul guvernului este prevazuta in anexa prezentei legi, care face parte integranta din aceasta.

Art. 12. - Pe linga guvern functioneaza, ca organe centrale de specialitate ale administratiei de stat, comisii nationale si alte organe asimilate acestora, cum sint departamente, agentii, oficii, secretariate si subsecretariate de stat, care se infiinteaza potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetelor alocate.

Dispozitiile art. 3 se aplica si conducatorilor sau salariatilor organelor prevazute la alin. 1, precum si salariatilor din aparatul guvernului.

Art. 13. - Primul-ministru conduce guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competentelor si raspunderilor ce le revin.

Membrii guvernului sint solidar raspunzatori pentru activitatea guvernului si hotaririle sau masurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este raspunzator si pentru propria sa activitate.

Guvernul, in intregul sau, si fiecare din membrii acestuia raspund in fata parlamentului pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.

CAPITOLUL 2
Atributiile guvernului, ale primului-ministru si ale celorlalti membri ai guvernului

Art. 14. - Guvernul are urmatoarele atributii principale:

a) asigura executarea, de catre administratia publica, a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora;
b) conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat;
c) elaboreaza proiecte de legi si le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executiva primite din partea parlamentului;
d) elaboreaza proiectul bugetului de stat, precum si contul general de inchidere a exercitiului bugetar, si le supune spre adoptare parlamentului; in elaborarea si executarea bugetului, nici o cheltuiala bugetara nu va putea fi aprobata fara precizarea sursei de finantare;
e) aproba programele de dezvoltare economica a tarii, pe ramuri si domenii de activitate, si le supune spre adoptare parlamentului; aproba balanta comerciala si de plati externe, precum si planurile de incasari si plati in numerar;
f) aproba programele pentru modernizarea capacitatilor de productie ce se realizeaza prin subventii de stat;
g) stabileste masuri pentru introducerea si dezvoltarea mecanismelor economiei de piata, in conditiile prevazute de lege;
h) asigura reorganizarea activitatii economice, potrivit cerintelor economiei de piata, precum si adoptarea masurilor de privatizare a unor activitati, in conditiile prevazute de lege;
i) aproba regimul preturilor si tarifelor la produsele, lucrarile si serviciile pentru care pretul sau tariful se stabileste, potrivit legii, de catre guvern, precum si, pina la liberalizarea creditelor si dobinzilor, regimul acestora;
j) elaboreaza sistemul de impozite si taxe cuvenite bugetului centralizat al statului si le supune spre adoptare parlamentului;
k) stabileste programe de protectie a mediului inconjurator si asigurare a echilibrului ecologic si le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes national; stabileste programe de construire de locuinte din fondurile de stat, de crestere a calitatii vietii si in alte domenii, in limitele alocatiilor bugetare aprobate in acest scop;
l) asigura realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea fortei de munca, la salarii, pensii, acordarea de ajutoare materiale si alte drepturi banesti, precum si adaptarea acestora la specificul unor ramuri si domenii de activitate;
m) asigura, prin luarea si aplicarea masurilor necesare, apararea ordinii de drept si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, in conditiile prevazute de lege;
n) aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generala a fortelor armate, inzestrarea acestora si fixarea contingentelor anuale de cetateni care urmeaza sa fie chemati la indeplinirea serviciului militar;
o) stabileste masurile de aplicare a reglementarilor legale privind apararea secretului de stat;
p) ia masuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri si conventii internationale care angajeaza statul roman si le inainteaza, potivit legii, Presedintelui Romaniei; aproba acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din imputernicirea primului-ministru;
r) organizeaza desfasurarea, in bune conditii, a alegerilor pentru Presedintele Romaniei, parlament si organele locale;
s) aproba, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investitii si scoaterea terenurilor din productia agricola ori din fondul forestier, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in vederea realizarii de obiective de investitii;
s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 15. - Primul-ministru reprezinta guvernul in relatiile acestuia cu parlamentul, Presedintele Romaniei, Curtea Suprema de Justitie, procurorul general, partidele si formatiunile politice, alte organizatii centrale de interes national, precum si in relatiile internationale;

Art. 16. - Primul-ministru convoaca sedintele guvernului si ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce sedintele guvernului, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 2 al art. 5, precum si sedintele biroului executiv.

Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. 1 primul-ministru poate desemna pe unul din ministrii de stat.

Primul-ministru semneaza hotaririle si regulamentele adoptate de guvern si contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei.

In cazul in care sedintele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotaririle adoptate vor fi semnate de acesta.

Regulamentele se semneaza numai de primul-ministru.

Art. 17. - Primul-ministru numeste si elibereaza din functie:

a) secretarul general al guvernului;
b) personalul din compartimentele prevazute la art. 9 lit. b) si c);
c) conducatorii organelor din subordinea guvernului mentionati la art. 12;
d) secretarii de stat care nu sint membri ai guvernului, precum si subsecretarii de stat;
e) persoanele indeplinind alte functii, in cazurile prevazute de lege.

Art. 18. - In indeplinirea atributiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea interna a guvernului.

Art. 19. - Ministrii de stat coordoneaza, sub conducerea nemijlocita a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale intr-o ramura sau domeniu de activitate, in care scop conlucreaza cu ministrii ce raspund de indeplinirea acestei politici in cadrul ministerelor pe care le conduc.

Unul din ministrii de stat, desemnat o data cu alegerea guvernului, asigura si relatiile acestuia cu parlamentul.

Art. 20. - Ministrii asigura aplicarea, in conditiile legii, a politicii guvernului in ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc si raspund de activitatea acestora in fata guvernului.

Art. 21. - Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost incredintate, in cadrul ministerelor in care acestea functioneaza, si raspund de activitatea lor in fata guvernului si a ministrului fata de care sint subordonati.

CAPITOLUL 3
Dispozitii finale

Art. 22. - Guvernul organizeaza administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor actiuni de protocol si reprezentare ale Adunarii Deputatilor, Senatului, Presedintiei Romaniei si guvernului, potrivit intelegerii incheiate intre aceste organe. In acest sens, infiinteaza unitati specializate fata de care Secretariatul general al guvernului indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.

Art. 23. - Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr.10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei, Decretul-lege nr.104 din 30 martie 1990 privind activitatile pentru care guvernul adopta hotariri, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 3 decembrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul Art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


ANEXA 1

STATUL DE FUNCTII
pentru personalul din aparatul guvernamental

--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Salariul tarifar
                                        lei/lunar
Nr.  Denumirea functiei         Conditii de studii       -------------------
crt.                                   minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Sef sector              studii superioare        8.000    10.000
 2. Sef sector cabinet          studii superioare
  - al primului-ministru                        6.800    8.500
  - la ministrii de stat                        5.500    7.500
  - la secretarul general al guvernului
   si secretarii de stat                        5.000    7.000
 3. Adjunct sef sector          studii superioare        6.000    8.000
 4. Expert                studii superioare        6.500    8.000
 5. Inspector de specialitate
  - gradul I              studii superioare        6.500    8.000
  - gradul II             studii superioare        6.000    7.000
  - gradul III             studii superioare        5.000    6.000
 6. Sef cabinet I            studii superioare        4.500    6.000
 7. Sef cabinet II            studii medii           3.500    5.000
 8. Secretar de cabinet         studii medii           2.900    3.700
 9. Consultant (documentarist,
  analistprogramator,
  redactor comentator presa,
  audio-video) de specialitate
  - gradul I              studii superioare        4.900    6.300
  - gradul II             studii superioare        4.700    6.000
  - gradul III             studii superioare        3.800    5.500
10. Economist (inginer)
  - gradul I              studii superioare        4.900    6.300
  - gradul II             studii superioare        4.700    6.000
  - gradul III             studii superioare        3.800    5.500
11. Contabil sef             studii superioare        4.900    6.300
12. Contabil, merceolog,
  statistician, casier         studii medii           3.500    4.500
13. Revizor contabil           studii superioare        4.000    5.500
14. Revizor contabil           studii medii           3.000    4.000
15. Translator traducator        studii superioare        4.600    6.000
16. Stenodactilograf           studii medii           3.000    4.000
  Secretar-dactilograf                         2.800    3.500
17. Functionar
  - gradul I              studii medii           3.000    4.000
  - gradul II             studii medii           2.900    3.500
  - gradul III             studii medii           2.800    3.300
18. Bibliotecar             studii superioare        3.800    4.500
19. Arhivar               studii medii           2.900    3.500
20. Administrator            studii medii           3.500    4.500
21. Curier                studii medii           2.500    3.300
22. Portar                                2.500    3.000
23. Ingrijitor                              2.500    3.000
24. Muncitor
  - inalta calificare I        studii medii           3.500    4.000
  - inalta calificare II        studii medii           3.300    3.800
  - specialist             studii medii           3.800    4.500
25. Sofer                                 3.300    4.500
26. Bufetier                               3.500    4.500
  Ajutor bufetier                            2.500    3.000
27. Manipulant bunuri                           2.500    3.500
28. Operator video cinema, cameraman   studii superioare        3.500    4.500
                     studii medii           3.000    4.000
29. Fotograf, grafician         studii medii           3.000    4.000
--------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA:

 1. Persoanele incadrate in functiile prevazute in prezenta anexa beneficiaza si de sporul de vechime neintrerupta prevazut de lege.
 2. Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente, cu exceptia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere intre 500 si 2.000 lei.
 3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie intre 1.500-3.000 lei, neimpozabila; daca aceste persoane sint din provincie, au dreptul in plus la decontarea cheltuielilor de transport si la o indemnizatie de cazare, in limita sumei de 80 lei pe zi in toata perioada cit isi desfasoara activitatea la guvern.
 4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de munca, personalului de executie, de specialitate si administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pina la 1.000 lei lunar, in functie de munca prestata. Sporul este neimpozabil. Munca prestata in zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.
 5. La dispozitia primului-ministru se va afla un fond de premiere in limitele stabilite prin buget.


Vineri, 03 februarie 2023, 02:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.