LEGE nr.263 din 19 iulie 2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 507/30 iul. 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Creșele sunt structuri care oferă servicii sociale specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.

(2) Beneficiarii serviciilor acordate de creșe sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România.

(3) De serviciile furnizate de creșe beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Creșele se înființează, se organizează și funcționează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.

(2) Creșele în sistem public se înființează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică.

(3) Creșele în sistem privat se înființează de către societăți comerciale, regii autonome, organizații neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile sociale.

(4) Serviciile sociale furnizate de autoritățile administrației publice locale, precum și de instituțiile și persoanele prevăzute la alin. (2) și (3) se acreditează în condițiile legii.

(5) Creșele, ca servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate.

(6) Coordonarea metodologică a serviciilor furnizate de creșe se realizează de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Sănătății Publice.

(7) Pentru asigurarea calității serviciilor, activitatea creșelor se supune controlului instituțiilor abilitate, conform legii.

Art. 3. - (1) În îndeplinirea scopului lor, creșele realizează, în principal, următoarele activități:

a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor în vârstă de până la 3 ani;
c) asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului;
f) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor;
g) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi.

(2) Evidența îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - (1) Creșele sunt organizate din punct de vedere educațional pe grupe de vârstă, astfel:

a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an și 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani și 3 ani.

(2) În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcție de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea creșei aprobată prin actul de înființare.

(3) Prin standardele minime de calitate se specifică numărul maxim de copii ai unei grupe, prevăzut la alin. (2), și numărul minim de personal de specialitate necesar realizării activităților desfășurate de creșă, raportat la numărul de copii.

Art. 5. - (1) Creșele organizate cu program de lucru zilnic funcționează în intervalul orar 7,00-19,00.

(2) Creșele prevăzute la alin. (1) pot funcționa și cu program flexibil, la solicitarea părinților/reprezentanților legali, în funcție de opțiunile acestora, cu asigurarea condițiilor de siguranță a copiilor.

(3) Creșele organizate cu program de lucru săptămânal funcționează 5 zile lucrătoare pe săptămână.

(4) Prin program de lucru săptămânal se înțelege perioada de îngrijire și educare a copiilor, cuprinsă între ora 7,00 a zilei de luni și ora 19,00 a zilei de vineri.

(5) Creșele organizate cu program de lucru săptămânal asigură, pe lângă serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1), găzduirea copiilor pe timpul nopții.

(6) Creșele funcționează pe tot parcursul anului.

(7) Creșele își pot întrerupe funcționarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanță pe timpul verii, precum și în perioada sărbătorilor legale.

(8) Perioadele de vacanță se stabilesc în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz.

(9) Perioadele de vacanță se afișează de către conducerea creșei la loc vizibil părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acestora.

(10) Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și de întreținere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanță.

Art. 6. - (1) Înscrierea copiilor la creșă se face pe tot parcursul anului, cu excepția perioadei de vacanță, în funcție de numărul de locuri, pe grupe de copii.

(2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creșă mai mulți copii decât numărul aprobat prin actul de înființare și pentru care a fost acordată acreditarea.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor crescuți de aceiași părinți/reprezentanți legali și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în această situație.

Art. 7. - (1) Înscrierea copiilor la creșă este realizată în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinți/reprezentanții legali ai copiilor și creșă, reprezentată de conducătorul acesteia.

(2) Prin contractul prevăzut la alin. (1) se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

(3) Contractul prevăzut la alin. (1) are la bază modelul de contract încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiar, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

(4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relația cu creșa, părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșă se pot constitui într-un comitet de părinți.

(5) Reprezentanții comitetului de părinți sunt consultați obligatoriu de către conducerea creșei cu privire la activitățile și serviciile destinate copiilor, precum și la creșterea eficienței managementului creșei.

CAPITOLUL II
Finanțarea creșelor

Art. 8. - (1) Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor din sistemul public se realizează din următoarele surse:

a) bugete ale consiliilor locale;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;
d) donații;
e) sponsorizări;
f) alte surse legal constituite.

(2) Proporția și, după caz, cuantumul sumelor necesare finanțării creșelor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor din sistemul privat se suportă din bugetele instituțiilor sau persoanelor care le-au înființat, din contribuția părinților/reprezentanților legali, precum și din alte surse prevăzute de lege.

(4) Sumele încasate din contribuțiile părinților/reprezentanților legali reprezintă venit la dispoziția creșei direct sau, după caz, prin instituția care a înființat-o.

Art. 9. - (1) Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contribuțiile părinților/reprezentanților legali ai copilului înscris la creșă și expus riscului abandonului.

(3) Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în creșă.

(4) Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele asemenea, iar în cazul creșelor private, inclusiv cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat în creșă.

(5) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește diferențiat, în funcție de tipul creșei, respectiv centru de zi sau centru rezidențial, și se aprobă anual prin act administrativ al instituției care are în administrare creșa.

(6) Nivelul costului mediu lunar de întreținere se revizuiește anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin. (4) .

Art. 10. - (1) Valoarea contribuției lunare de întreținere datorate de părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșa organizată în sistem public se stabilește în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii aflați în întreținerea acesteia.

(2) Contribuția lunară de întreținere datorată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creșă pentru un copil se determină în funcție de numărul de zile în care copilul frecventează creșa.

(3) Contribuția lunară de întreținere prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Art. 11. - Contribuția lunară de întreținere datorată de părinții/reprezentanții legali ai copilului poate fi achitată și prin tichete de creșă, potrivit legii.

CAPITOLUL III
Structura de personal

Art. 12. - (1) Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a organelor de conducere a instituțiilor publice sau a persoanelor fizice și juridice care le înființează.

(2) Pachetul de servicii aferente creșelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 13. - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Sănătății Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă elaborează și implementează, în condițiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională și perfecționare în domeniul puericulturii.

Art. 14. - Atribuțiile personalului de specialitate angajat în creșă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu specificul profesiei/ocupației și tipul serviciilor acordate.

Art. 15. - Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor și acordarea, în caz de îmbolnăvire/accidentare, a îngrijirilor medicale în regim de urgență se organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Conducerea creșelor înființate de consiliile locale este asigurată, după caz, de un director sau un șef de centru.

(2) Numirea directorului și a șefului de centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condițiile legii, de către instituția angajatoare.

(3) Candidații pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie absolvenți ai învățământului universitar cu diplomă de licență, de preferință de orientare socioumană, medicală sau economică.

CAPITOLUL IV
Contravenții și sancțiuni

Art. 17. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) și (5);
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10);
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către instituțiile prevăzute la art. 20 alin. (1) .

Art. 18. - Contravențiile prevăzute la art. 17 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) ;
b) cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevăzută la alin. (1) lit. c) .

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. - (1) Pentru asigurarea programului de educație timpurie a copiilor, creșele organizate în sistem public și privat care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația să se reorganizeze în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în creșe rămâne pe posturile existente până la reorganizarea creșei în conformitate cu dispozițiile alin. (1) .

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se organizează concursul sau, după caz, examenul pentru ocuparea funcției de șef de centru sau de director.

(4) Personalul angajat în creșe beneficiază de cursuri de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională și perfecționare în domeniul puericulturii.

(5) Contravaloarea cursurilor prevăzute la alin. (4) este suportată de către instituția angajatoare.

Art. 20. - (1) Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul autorităților administrației publice locale, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, Inspecția Socială și direcțiile sanitare județene și a municipiului București monitorizează activitatea desfășurată de creșe.

(2) Activitățile supuse monitorizării și atribuțiile specifice instituțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. - (1) Creșele care sunt înființate și funcționează cu finanțare atât în sistem public, cât și în sistem privat, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pot funcționa fără acreditare pe o perioadă de 3 luni de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi și se consideră licențiate provizoriu pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspecția Socială are obligația de a efectua câte o inspecție tuturor serviciilor sociale comunitare de creșă. Inspecția se consemnează într-un raport de inspecție.

Art. 22. - Părinții/reprezentanții legali ai copilului îngrijit în creșă sunt informați periodic, în scris, cu privire la gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum și asupra stării de sănătate a acestuia.

Art. 23. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile referitoare la creșe din Hotărârea Guvernului nr.360/1991 privind organizarea activității creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților la întreținerea copiilor din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 31 mai 1991.

(2) În termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, Ministerul Sănătății Publice modifică corespunzător Ordinul ministrului sănătății nr.1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Internelor și Reformei Administrative elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Vineri, 14 iunie 2024, 17:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.