LEGE nr.70 din 26 noiembrie 1991
privind alegerile locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 239/28 noi. 1991

LEGEA nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 28 noiembrie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Consiliile locale si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Consiliile judetene se aleg prin vot indirect.
Consiliile locale si judetene se aleg pe circumscriptii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului de lista.
Primarii comunelor si oraselor se aleg pe circumscriptii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal.

ART. 2
Cetatenii romani, fara deosebire de nationalitate, rasa, limba, religie, sex, convingeri politice sau profesie, exercita in mod egal, drepturile electorale.

ART. 3
Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta virsta in ziua alegerilor.
Pentru alegerea consiliului local si a primarului fiecare alegator are dreptul la cite un singur vot.
Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul sau municipiul in care alegatorul isi are domiciliul.

ART. 4
Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari cetatenii cu drept de vot care au implinit virsta de 23 ani.
Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese.

ART. 5
Nu pot alege:
a) alienatii sau debilii mintal pusi sub interdictie;
b) persoanele lipsite de drepturile electorale pe durata stabilita prin hotarire judecatoreasca.
Nu pot fi alesi:
a) militarii activi, judecatorii sau procurorii;
b) cei care fac parte din categoriile prevazute la lit. a) si b) ale alineatului precedent;
c) cei condamnati prin hotarire judecatoreasca definitiva pentru abuzuri in functii politice, juridice sau administrative, pentru incalcarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru alte infractiuni intentionate, daca nu au fost reabilitati;
d) cei care au contracte incheiate pentru executare de lucrari, prestari de servicii ori de furnizare cu administratia respectiva, fie direct, fie prin intermediari.

ART. 6
Candidaturile pentru consiliile locale si judetene, cit si cele pentru primari se depun de catre partidele si formatiunile politice, legal constituite.
Se pot depune si candidaturi independente, in conditiile prezentei legi.
O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si pentru o singura functie de primar.

ART. 7
Data alegerilor se stabileste prin hotarire a Guvernului, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii.

CAP. 2

Organizarea alegerilor pentru consiliile locale si pentru primari Sectiunea 1 Circumscriptiile electorale

ART. 8
Pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor, fiecare comuna si oras, respectiv municipiu, constituie o circumscriptie electorala.
ART. 9 Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet si din municipiul Bucuresti se face de catre prefecti, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.

ART. 10
Circumscriptiile electorale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor se aduc la cunostinta populatiei de catre consiliilor locale in termen de 10 zile de la stabilirea alegerilor.
Sectiunea a 2- a Sectiile de votare

ART. 11
In localitati se organizeaza sectii de votare, dupa cum urmeaza:
a) in localitatile cu populatie de peste 2.000 de locuitori, cite o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;
b) in comunele cu populatie sub 2.000 de locuitori, o singura sectie de votare.
Se pot organiza sectii de votare si in satele sau grupurile de sate cu populatie pina la 1.000 locuitori, situate la o distanta mai mare de 5 km fata de sediul sectiei de votare din resedinta comunei.
Pentru militarii in termen se vor organiza sectii de votare pe linga unitatile militare, daca au cel putin 50 de alegatori.

ART. 12
La aceeasi sectie de votare, alegatorii voteaza atit pentru consiliul local, cit si pentru primar.

ART. 13
Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare se fac de catre consiliile orasenesti si comunale, in termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.
Primarul aduce la cunostinta alegatorilor delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, in termenul prevazut la alin. 1, indicind si sediul sectiei de votare.
Sectiunea a 3- a Listele electorale

ART. 14
Listele electorale cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care au domiciliul in localitatea in care se organizeaza alegeri. Listele electorale se intocmesc de catre primari.
Ele se intocmesc separat pentru fiecare sectie de votare: la comune, pe sate, iar la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, pe strazi, si vor cuprinde: numele si prenumele, virsta si domiciliul alegatorilor, in ordinea alfabetica a acestora, precum si numarul circumscriptiei electorale din care face parte alegatorul.
Listele electorale se semneaza de primar si de secretar.
Militarii in termen, cu drept de vot, vor fi inscrisi in liste speciale, inintocmite pe unitati militare si semnate de comandantii acestora.

ART. 15
Un alegator poate fi inscris numai intr-o singura lista electorala.

ART. 16
Primarul va afisa listele electorale cu cel putin 30 de zile inainte de data alegerilor, in locuri publice si in mod vizibil.
Locurile de afisare, precum si posibilitatea verificarii inscrierilor facute in liste vor fi aduse la cunostinta publica prin orice mijloace de publicitate de catre primar.
Listele electorale se vor afisa si la fiecare sectie de votare pentru alegatorii ce voteaza la acea sectie.
Originalul listelor electorale se pastreaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care au fost intocmite, iar pentru militarii in termen se pastreaza la unitate.

ART. 17
Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierile facute in listele electorale.
Impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau a oricaror erori se poate face intimpinare la primarul care a intocmit lista.
Primarul este obligat sa solutioneze intimpinarea, in termen de 3 zile de la inregistrarea acesteia, prin dispozitie.
Impotriva dispozitiei se poate face contestatie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in cel mult 3 zile de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sectia de votare. Hotarirea judecatoreasca este definitiva, executorie si se comunica celor interesati in 24 de ore de la pronuntare.

ART. 18
In cazul schimbarii domiciliului in alta localitate, dupa afisarea listelor electorale, primarul va elibera alegatorului o adeverinta privind exercitarea dreptului de vot, facind mentiune despre aceasta in listele electorale.
In ziua alegerilor, la noul domiciliu, alegatorul va fi inscris intr-o lista electorala separata de catre biroul electoral al sectiei de votare, pe baza adeverintei prevazute la alin. 1 si a actului doveditor al schimbarii domiciliului.

ART. 19
Primarul va comunica fiecarei comisii electorale de circumscriptie numarul alegatorilor apartinind de aceasta circumscriptie, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor.
Primarul preda birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 2 zile inainte de data alegerilor, un exemplar al listei de alegatori.
Sectiunea a 4- a Comisiile electorale si birourile electorale

ART. 20
Pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se constituie:
a) comisii electorale de circumscriptie;
b) birouri electorale ale sectiilor de votare.

ART. 21
Comisiile electorale de circumscriptie ale comunelor se constituie dintr-un numar de 7 membri, cele ale oraselor si municipiilor din 9 membri, iar a municipiului Bucuresti din 15 membri.
Comisiile electorale de circumscriptie ale comunelor sint formate din 2 magistrati si 5 reprezentanti ai partidelor si formatiunilor politice care participa la alegeri in localitatea respectiva.
Comisiile electorale de circumscriptie ale oraselor si municipiilor sint formate din 2 magistrati si 7 reprezentanti ai partidelor si formatiunilor politice care participa la alegeri in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
Comisia electorala de circumscriptie a municipiului Bucuresti este formata din 4 magistrati si 11 reprezentanti ai partidelor si formatiunilor politice care participa la alegeri in municipiul Bucuresti.
Desemnarea magistratilor se face in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de catre presedintele tribunalului judetean si, respectiv, al municipiului Bucuresti, dintre cei inscrisi pe o lista cuprinzind pe toti magistratii din judet sau, dupa caz, din municipiul Bucuresti.
In cazul in care numarul magistratilor este insuficient, lista va fi completata de catre prefecti cu alti juristi sau alte persoane care au o reputatie nestirbita si care nu fac parte din nici un partid sau formatiune politica.
Presedintele tribunalului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va desemna pe presedintele comisiei electorale de circumscriptie si pe loctiitorul acestuia.
Completarea comisiilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice se face, in termen de 2 zile de la data raminerii definitive a candidaturilor, de catre presedintele comisiei electorale de circumscriptie, din reprezentantii nominalizati de catre partide si formatiuni politice. Propunerile transmise peste acest termen nu se iau in considerare.
In situatia in care mai multe partide sau formatiuni politice au propus acelasi numar de candidati pe liste, desemnarea membrilor acestora in comisie se face de catre presedintele acesteia, prin tragere la sorti, in prezenta reprezentantilor partidelor si formatiunilor politice in cauza.
In scopul stabilirii partidelor si formatiunilor politice ai caror reprezentanti vor completa comisiile electorale de circumscriptie, partidele si formatiunile politice, prin organele lor locale, vor comunica oficial, in termen de 24 de ore de la raminerea definitiva a listelor si a candidaturilor, presedintelui tribunalului judetean ori celui al municipiului Bucuresti, numarul candidaturilor depuse si ramase definitive pentru fiecare consiliu local, respectiv pentru primar.
In cazul in care partidele si formatiunile politice nu nominalizeaza reprezentantii, presedintele va completa comisia electorala de circumscriptie prin includerea in aceasta, prin tragere la sorti, a unor persoane care nu fac parte din nici un partid sau formatiune politica, din lista propusa de primar.

ART. 22
Comisiile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri, potrivit competentei lor teritoriale;
b) vegheaza la intocmirea si afisarea, in termen, a listelor electorale si la organizarea, la timp, a sectiilor de votare;
c) inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar; constata raminerea definitiva a candidaturilor;
d) fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile pentru primar;
e) transmit prefectilor, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a listelor de candidati si a candidaturilor, semnele electorale ale partidelor si formatiunilor politice, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot;
f) primesc comunicarea numarului alegatorilor inscrisi in listele electorale intocmite de primari; distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "votat";
g) rezolva intimpinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourile electorale ale sectiilor de votare;
h) totalizeaza rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala, eliberind consilierilor si primarilor alesi certificatul doveditor al alegerii;
i) transmit consiliului local procesele-verbale privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, in vederea validarii acestora; pentru primar, procesul-verbal se inainteaza judecatoriei, iar pentru primarul general, Tribunalului municipiului Bucuresti, in vederea validarii alegerii;
j) organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de scrutin;
k) comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin prefecti, Comisiei Electorale Centrale si Guvernului si face cunoscut, prin presa locala, rezultatul alegerilor;
l) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecatorilor, in a caror raza teritoriala functioneaza, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.

ART. 23
Contestatiile asupra modului de constituire a comisiilor electorale de circumscriptie se pot face in termen de 5 zile de la constituirea si completarea ei cu reprezentantii partidelor politice si se solutioneaza de catre tribunale, in termen de 3 zile de la inregistrare.
Hotarirea este definitiva.

ART. 24
Birourile electorale ale sectiilor de votare sint constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 7-9 membri.
Presedintele si loctiitorul sau sint, de regula, juristi care nu fac parte din nici un partid sau formatiune politica, desemnati de presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, prin tragere la sorti, dintre cei inscrisi pe o lista intocmita de prefecti sau primari.
In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata cu alte persoane care au reputatie nestirbita si care nu fac parte din nici un partid sau formatiune politica.
Desemnarea presedintelui si loctiitorului acestuia, precum si completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu ceilalti membri se fac cel mai tirziu cu 15 zile inaintea datei alegerilor.
Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu cite un reprezentant al partidelor si formatiunilor politice care participa la alegeri, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi.
Lista nominala a reprezentantilor partidelor si formatiunilor politice, din care vor fi desemnati membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, se depune la presedintele comisiei electorale de circumscriptie, cu cel putin 20 de zile inaintea alegerilor.
Prevederile art. 21 alin. 9 si 11 se aplica in mod corespunzator, tragerea la sorti efectuindu-se de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

ART. 25
Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc listele electorale intocmite de primari si, de la comisiile electorale de circumscriptie, buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "votat";
b) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acesteia;
c) numara voturile si consemneaza rezultatul acestora, pentru circumscriptia electorala pentru care s-a votat la sectia respectiva, atit pentru consiliul local, cit si pentru primar;
d) rezolva intimpinarile referitoare la propria lor activitate;
e) inainteaza comisiei electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzind rezultatul votarii, impreuna cu contestatiile depuse;
f) predau, cu proces-verbal, comisiei electorale de circumscriptie buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.

ART. 26
Contestatiile asupra modului de constituire si a componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare se pot face in termen de 5 zile de la constituire si se solutioneaza de catre comisiile electorale de circumscriptie, in termen de 3 zile de la inregistrare. Hotarirea data este definitiva.

ART. 27
Comisiile electorale de circumscriptie si birourile electorale ale sectiilor de votare lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor si iau hotariri cu majoritatea membrilor prezenti.

ART. 28
Nu pot fi membri ai comisiilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii in alegeri, sotii, cit si rudele si afinii pina la gradul II, precum si persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale.
Sectiunea a 5- a Candidaturile

ART. 29
Numarul consilierilor pentru consiliile locale este cel prevazut in Legea administratiei publice locale.

ART. 30
Propunerile de candidati pentru consilierii locali si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la comisiile electorale de circumscriptie cel mai tirziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.

ART. 31
Propunerile de candidati se fac in scris, in 3 exemplare, de catre partidele sau formatiunile politice care participa la alegeri, sub semnatura conducerii locale a acestora sau, in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor acestora. Candidatul independent este obligat sa depuna o declaratie autentificata de notariatul de stat, care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor, precum si declaratia de acceptare a candidaturii.
Listele cuprinzind propunerile de candidaturi vor fi insotite de declaratii de acceptare a candidaturii.
Listele comune ale mai multor partide sau formatiuni politice se vor semna de conducerile locale ale acestora.

ART. 32
O persoana nu poate accepta candidatura decit pentru o singura circumscriptie electorala.

ART. 33
Partidele si formatiunile politice vor putea propune cite o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local si cite un singur candidat pentru functia de primar.

ART. 34
Candidatii independenti pentru functia de consilier vor trebui sa fie sustinuti de minimum unu la suta din numarul total al alegatorilor inscrisi in liste, impartit la numarul de consilieri ce pot fi alesi in comuna sau orasul respectiv, dar nu mai putin de 50.
Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa fie sustinuti de minimum unu la suta din numarul total al alegatorilor inscrisi in liste pentru circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 150.

ART. 35
Comisia electorala de circumscriptie examineaza daca sint indeplinite conditiile prevazute de lege pentru lista de candidaturi si candidati si le inregistreaza pe cele conforme acestora.
Un exemplar din propunerile de liste si de candidaturi se pastreaza la comisia electorala de circumscriptie, un altul se inregistreaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, respectiv la Tribunalul municipiului Bucuresti; cel de-al treilea, certificat de comisia electorala de circumscriptie, se restituie depunatorului.

ART. 36
Candidaturile pot fi contestate de catre alegatori, partide sau formatiuni politice, in termen de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.
Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatorie, respectiv Tribunalul municipiului Bucuresti. Hotarirea este definitiva si executorie, comunicindu-se celor interesati in termen de 24 de ore de la pronuntare .

ART. 37
La expirarea termenului de depunere a candidaturilor se incheie un procesverbal, semnat de membrii comisiei electorale de circumscriptie.
Candidaturile se fac publice de catre comisiile electorale de circumscriptie, prin presa si prin afisare la sectiile de votare, cu precizarea numelui si prenumelui, domiciliului, apartenentei politice, profesiei si ocupatiei candidatului.
Dupa expirarea termenelor prevazute la art. 36, candidaturile ramin definitive, comisia electorala de circumscriptie consemnind aceasta intr-un procesverbal.
Sectiunea a 6-a Buletinele de vot

ART. 38
Modelele buletinelor de vot se stabilesc de catre Guvern si sint diferite pentru consiliile locale si pentru primari.

ART. 39
Buletinul de vot va fi format din una sau mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se vor imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv de candidati independenti, in asa fel incit ultima pagina sa ramina alba pentru aplicarea stampilei de control.
Patrulaterele se vor imprima paralel intre ele, cite doua coloane pe aceeasi pagina.
In unghiul din partea stinga de sus a patrulaterului se va imprima denumirea partidului, formatiunii politice sau coalitiei care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea "candidat independent", respectiv "lista de candidati independenti".
Patrulaterul va purta in unghiul din partea dreapta de sus semnul electoral al partidului sau formatiunii politice, ori, dupa caz, semnele partidelor in coalitie.
In patrulaterele fiecarui buletin de vot se vor imprima listele de candidati identificati prin nume si prenume, in ordinea rezultata prin tragerea la sorti efectuata de catre comisia electorala de circumscriptie. Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
Pentru alegerea primarului se vor imprima in patrulaterele buletinului de vot numele si prenumele candidatului, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de comisia electorala de circumscriptie. Dispozitiile alin. 2, 3 si 4 sint aplicabile.
Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de catre comisia electorala de circumscriptie, tinind seama de numarul patrulaterelor, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidatilor si a celorlalte date prevazute la alin. 5 si 6.
Hirtia pentru buletinul de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.

ART. 40
Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid si formatiune politica, in cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor. Se pot stabili semne electorale si de catre coalitiile de partide.
Partidele si formatiunile politice care au participat la alegerile anterioare isi pastreaza semnele electorale, daca nu solicita modificarea sau schimbarea lor.
Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri.
In toate circumscriptiile electorale, partidele si formatiunile politice vor utiliza acelasi semn electoral.
Semnele electorale se comunica de catre partidele si formatiunile politice, precum si de catre coalitiile de partide, comisiilor electorale de circumscriptie, in termenul stabilit la alin. 1.
In cazul in care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide sau formatiuni politice, ori de coalitii de partide, atribuirea semnului se va face prin tragere la sorti de catre Comisia Electorala Centrala in termen de 5 zile. Rezultatul tragerii la sorti se comunica celor interesati in termen de 24 de ore. Atribuirea atrage dupa sine schimbarea semnului electoral de catre celelalte partide sau formatiuni politice ori coalitia de partide si comunicarea lui, in termen de cel mult 5 zile, comisiei electorale de circumscriptie.
Comisia electorala de circumscriptie comunica semnele electorale, in termen de 3 zile, prefectilor, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

ART. 41
Imprimarea buletinelor de vot se asigura de comisiile electorale de circumscriptie prin grija prefectilor.
Pentru intreaga circumscriptie electorala, buletinele vor fi imprimate cu litere de aceeasi marime, aceleasi caractere si aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu al alegatorilor inscrisi in liste, cu un plus de zece la suta.
Buletinele vor fi tiparite cel mai tirziu cu 10 zile inaintea alegerilor.

ART. 42
Buletinele de vot se preiau de la primar, pe baza de proces-verbal, de catre presedintele comisiei electorale de circumscriptie impreuna cu alti doi membri ai comisiei. Ele se predau birourilor electorale ale sectiilor de votare cu cel putin 2 zile inainte de data alegerilor. Predarea si preluarea se fac pe baza de proces-verbal.

ART. 43
La sediul consiliilor locale si centrelor de afisare a listelor electorale, precum si la sectiile de votare se va afisa, in termen de 5 zile, cite un buletin de vot din fiecare categorie, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele comisiei electorale de circumscriptie.

ART. 44
La cererea partidelor, formatiunilor politice sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, comisia electorala de circumscriptie va elibera, pentru fiecare, cite doua buletine de vot, vizate si anulate.
Sectiunea a 7-a Campania electorala

ART. 45
Campania electorala incepe la data aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor si se incheie cu 2 zile inainte de ziua alegerilor.

ART. 46
In campania electorala, candidatii, formatiunile politice, toate organizatiile sociale si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.

ART. 47
Primarii sint obligati ca in termen de 5 zile de la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral, tinind seama de numarul partidelor si formatiunilor politice care declara ca vor depune liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, cit si de candidatii independenti. Aceste locuri vor fi situate in zone frecventate de cetateni, fara stinjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.
Este interzisa utilizarea locurilor speciale de afisaj electoral astfel incit sa impiedice folosirea acestora de catre un partid, formatiune politica sau candidat independent.

ART. 48
Este interzisa subventionarea campaniei electorale cu fonduri primite din strainatate sau nedeclarate public.

CAP. 3

Desfasurarea alegerilor

ART. 49
Fiecare sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare, care se asigura de catre primari.
Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui.
Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa ia de indata masurile necesare pentru a asigura ordinea si corectitudinea operatiunilor de votare.
Presedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

ART. 50
In ziua alegerilor, la ora 5,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care inchide si sigileaza urnele, aplicind stampila de control a sectiei de votare.
Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control pe buletinele de vot.

ART. 51
Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.
Puterile lui, in aceasta privinta, se intind si in afara sediului sectiei de votare, pina la distanta de 500 metri.
La desfasurarea operatiunilor de votare pot participa observatori straini si observatori nationali, acreditati in acest scop.
Pot fi acreditati, ca observatori nationali, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului si sint legal constituite.
Persoanele desemnate de aceste organizatii nu pot fi membri ai vreunui partid sau formatiuni politice.
Acreditarea observatorilor nationali poate fi contestata la Comisia Electorala Centrala.
In afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum si reprezentantilor mass-mediei romane si straine, nici o alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decit timpul necesar pentru votare.
Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va avea la dispozitie mijloacele de ordine necesare, prin grija prefectilor .

ART. 52
Votarea are loc intr-o singura zi. Ea incepe la ora 6,00 si se termina la ora 21,00. In cazul in care se constata ca mai sint alegatori care nu au votat, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate prelungi, cu aprobarea presedintelui comisiei electorale de circumscriptie, timpul votarii pina cel mai tirziu la ora 24,00, cind votarea se declara incheiata.

ART. 53
Alegatorii vor vota numai la sectia de votare unde au fost inscrisi in listele electorale.
Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare va prezenta buletinul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, dupa verificarea inscrierii in lista electorala, ii va incredinta buletinele de vot si stampila de votare.
Alegatorii vor vota separat in cabine inchise, aplicind stampila cu mentiunea "votat" in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.
Stampila cu mentiunea "votat" trebuie sa fie rotunda si astfel dimensionata incit sa fie mai mica decit patrulaterul in care se aplica.
Dupa ce au votat, alegatorii vor indoi buletinele, astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramina in afara, si le vor introduce in urna, avind grija sa nu se deschida.
Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este respectat.
In cazul in care buletinul se deschide din eroare, acesta se anuleaza si se va da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin, facindu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui.
Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
Dupa votare, pe actul de identitate al fiecarui alegator se aplica stampila cu mentiunea "votat" si data.

ART. 54
Presedintii, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii vor vota la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile respective, daca domiciliaza in localitatea pentru care se voteaza la aceasta sectie.
Militarii in termen vor vota pentru consiliul local si primarul localitatii in care se afla unitatea militara.

ART. 55
Candidatii si oricare alegator au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se va stabili de presedinte prin orice mijloace. In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele va opri de la votare pe alegatorul contestat, va consemna faptul intr-un proces -verbal si va sesiza aceasta situatie autoritatilor politienesti.

ART. 56
Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
Suspendarea nu poate depasi o ora si va fi anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi 2 ore.
In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral vor ramine sub paza permanenta, iar membrii biroului nu vor putea parasi sala de votare in acelasi timp.
Cei care, in baza art. 51 alin. 7, pot asista la votare nu pot fi obligati sa paraseasca sala de vot in acest timp.

ART. 57
Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme, in scopul de a-l ajuta, in cabina de votare, un insotitor ales de el.

ART. 58
Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, la cererea acestora sau a organelor de conducere ale institutiilor sanitare ori de ocrotiri sociale, in care cei netransportabili se afla internati, presedintele biroului electoral al sectiei de votare desemneaza, din cadrul biroului, un numar de membri care se deplaseaza cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii, la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea.
In cazurile prevazute la alin. 1, votarea se va face pe baza unei liste nominale intocmite pe baza listelor electorale, semnata de presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

ART. 59
La ora 21,00 sau in situatia prevazuta la art. 52, la ora 24,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata.

CAP. 4

Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor Sectiunea 1 Stabilirea rezultatelor votarii

ART. 60
Dupa incheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare procedeaza la anularea buletinelor de vot ramase neintrebuintate si la deschiderea urnelor, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare.
Presedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent sau al candidatului pentru functia de primar votat si va arata buletinul de vot celor prezenti.
Sint nule buletinele care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decit cel legal aprobat, buletinele care nu au stampila "votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara acestora; aceste buletine nu intra in calculul voturilor exprimate.
Rezultatul se va consemna in doua tabele separate, pentru consiliile locale si pentru primar; unu; va fi tinut de catre un membru al biroului electoral si altul de catre candidatii prezenti.
In aceste tabele se vor inscrie numarul total al votantilor, numarul voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numarul voturilor intrunite de fiecare.

ART. 61
Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie pentru consiliul pentru care au avut loc alegerile si pentru primar cite un proces-verbal, in doua exemplare.
Procesul-verbal va cuprinde:
a) numarul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;
b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor obtinute de fiecare lista de candidati sau candidat independent;
f) numarul voturilor obtinute de fiecare dintre candidati pentru functia de primar;
g) expunerea, pe scurt, a intimpinarilor, contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor inaintate comisiei electorale de circumscriptie.
Procesele-verbale se vor semna de presedinte si membrii biroului electoral al sectiei de votare si vor purta stampila acesteia.
Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.

ART. 62
In timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor se pot face intimpinari si contestatii cu privire la aceste operatiuni.
Contestatiile se formuleaza in scris si se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care va elibera dovada de primire.
Presedintele biroului electoral al sectiei de votare va hotari, de indata, asupra contestatiilor a caror rezolvare nu sufera intirziere.

ART. 63
Pentru fiecare consiliu local si pentru primar se intocmeste cite un dosar care va cuprinde: procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei, precum si buletinele nule si cele contestate.
Dosarele sigilate si stampilate se vor inainta comisiei electorale de circumscriptie, de catre presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare, cu paza militara, in cel mult 24 de ore de la inchiderea votarii.
Sectiunea a 2-a Constatarea rezultatelor alegerilor

ART. 64
Dupa primirea proceselor-verbale cu rezultatul numararii voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intimpinarilor primite, comisia electorala de circumscriptie procedeaza la totalizarea voturilor exprimate si la atribuirea de mandate, in conditiile prezentei legi.
In acest scop, comisia electorala de circumscriptie consemneaza, pe intreaga circumscriptie, separat pentru fiecare lista de candidati sau candidati independenti, numarul de voturi obtinute.
De asemenea, se vor aditiona pentru fiecare candidat la functia de primar numarul de voturi obtinute.
La lucrarile efectuate de comisia electorala de circumscriptie pot asista persoanele care au dreptul sa stationeze in localul sectiei de votare in timpul alegerilor.

ART. 65
Daca din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale dintr-o circumscriptie electorala au votat mai putin de jumatate plus unu, comisia electorala de circumscriptie face mentiunea despre aceasta in procesul-verbal pe care il incheie pentru a se organiza noi alegeri.
Noile elegeri au loc, de drept, la 2 saptamini de la data alegerilor precedente, in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de candidati si candidaturi, precum si aceleasi liste electorale.
Alegerile se considera valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

ART. 66
Repartizarea mandatelor de consilieri se face astfel:
a) in prima etapa, numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, se stabileste de comisia electorala de circumscriptie in functie de coeficientul electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti la numarul total al consilierilor din circumscriptia respectiva; comisia electorala de circumscriptie va repartiza fiecarei liste atitea mandate de cite ori se include coeficientul electoral in numarul total al voturilor exprimate pentru lista respectiva; atribuirea mandatelor de pe fiecare lista se va face in ordinea inscrierii candidatilor pe lista si va incepe cu lista de candidati pentru care s-au exprimat cele mai multe voturi; de asemenea, va fi declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar cel putin egal cu coeficientul electoral.
Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor, formatiunilor politice ori a candidatilor independenti cele care au ramas dupa atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral;
b) in etapa a II-a, comisia electorala de circumscriptie va inregistra numarul de voturi neutilizate pentru fiecare partid, formatiune politica, coalitie de partide sau candidat independent; mandatele neatribuite vor fi repartizate partidelor, formatiunilor politice, coalitiilor de partide sau candidatilor independenti, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate, cite unul pentru fiecare partid, formatiune politica, coalitie de partide si candidati independenti, pina la epuizarea lor.
Candidatii inscrisi pe liste, care nu au fost alesi dupa epuizarea acestor etape, sint declarati supleanti ai listelor respective.

ART. 67
Pentru functia de primar, centralizarea rezultatelor votarii se face de comisia electorala de circumscriptie. Este declarat primar candidatul care a intrunit votul a cel putin jumatate plus unu din numarul alegatorilor participanti la vot.
In cazul in care nici unul dintre candidati nu a intrunit aceasta majoritate, se organizeaza un alt tur de scrutin, in cel mult 2 saptamini, intre candidatii situati pe primele doua locuri.
Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

ART. 68
In caz de paritate de voturi a cel putin doi candidati pentru functia de primar, se declara balotaj si se vor organiza, de drept, noi alegeri, in termen de 2 saptamini. La acestea vor participa numai candidatii care s-au aflat in situatie de balotaj.

ART. 69
Comisia electorala de circumscriptie incheie un proces-verbal pentru consiliul local pentru care au avut loc alegerile si pentru primar, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor si constatarea rezultatelor alegerilor.
Procesul-verbal va cuprinde:
a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor de alegatori;
b) numarul total al voturilor exprimate;
c) numarul total al voturilor obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
d) numarul voturilor obtinute de fiecare dintre candidati pentru functia de primar;
e) numarul voturilor nule;
f) numele si prenumele candidatilor alesi pentru fiecare consiliu local si partidul sau formatiunea politica care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;
g) numele si prenumele primarului ales si partidul sau formatiunea politica care l-a propus sau mentiunea de candidat independent;
h) expunerea pe scurt a intimpinarilor, contestatiilor si hotaririlor luate de comisia electorala de circumscriptie, care sint definitive.
Procesele-verbale se semneaza de catre presedinte si ceilalti membri ai comisiei electorale de circumscriptie si vor purta stampila acesteia.
Procesul-verbal pentru consiliul local, impreuna cu intimpinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formind cite un dosar incheiat, sigilat si semnat de membrii comisiei electorale de circumscriptie, se inainteaza consiliului local in vederea validarii alegerilor.
Pentru primar, dosarul format potrivit alin. 2 se inainteaza, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost ales.
Comisia electorala de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii consilierilor locali si primarului.
Cite un exemplar al proceselor-verbale se trimite in termen de 24 de ore la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, care il va inainta Comisiei Electorale Centrale.

CAP. 5

Alegerea consiliilor judetene ART. 70 Pentru alegerea consiliilor judetene, fiecare judet constituie o circumscriptie electorala.

ART. 71
Alegerea membrilor consiliilor judetene se face prin vot indirect, de catre un corp de electori, in termen de 30 de zile de la constituirea consiliilor locale din judete.
Corpul de electori este format din totalitatea membrilor consiliilor locale din judetul respectiv, legal constituite.

ART. 72
Pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se constituie o comisie electorala de circumscriptie judeteana, in termen de 3 zile de la constituirea tuturor consiliilor locale din judet.
Comisia prevazuta la alin. 1 este formata din presedintele tribunalului judetean, ca presedinte, 3 judecatori si 11 reprezentanti ai partidelor si formatiunilor politice care participa la alegeri, desemnati in conditiile art. 21 alin.
8 din prezenta lege, ca membri.

ART. 73
Comisia electorala de circumscriptie judeteana are urmatoarele atributii:
a) stabileste data si locul alegerilor; intocmeste lista electorilor si convoaca corpul de electori in alegeri;
b) primeste, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege si inregistreaza listele de candidati depuse de partidele, formatiunile politice si coalitiile de partide, precum si candidaturile independentilor;
c) face publice candidaturile inregistrate, rezolva eventualele contestatii si constata raminerea lor definitiva;
d) stabileste ordinea de inscriere pe buletinul de vot a listelor de candidati;
e) ia masuri pentru tiparirea buletinelor de vot;
f) urmareste asigurarea conditiilor necesare pentru exercitarea votarii;
g) distribuie buletinele de vot electorilor;
h) asigura mentinerea ordinii la locul votarii si supravegheaza efectuarea operatiunilor de votare;
i) procedeaza la numararea voturilor si la stabilirea rezultatului votarii;
j) aduce la cunostinta corpului de electori si a cetatenilor rezultatul votarii.
Comisia electorala judeteana lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor si ia hotariri cu majoritatea membrilor prezenti.

ART. 74
Numarul consilierilor pentru consiliile judetene este cel prevazut in Legea administratiei publice locale.

ART. 75
Fiecare partid, formatiune politica sau coalitie de partide care a obtinut locuri in consiliile locale din judet poate depune cite o lista de candidaturi pentru consiliul judetean. Poate candida si consilierul local independent.
Listele de candidati se depun in termen de 10 zile de la constituirea ultimului consiliu local din judet, la comisia electorala de circumscriptie judeteana.
Prevederile art. 31, art. 32 si art. 35 se aplica in mod corespunzator.
Candidaturile pot fi contestate, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere, de catre partide, formatiuni politice sau coalitii de partide care au liste de candidati prezentate, de candidatii independenti, precum si de catre electori.
Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza, in termen de 3 zile, de catre tribunalul judetean. Hotarirea este definitiva executorie si se comunica celor interesati in 24 ore de la pronuntare.

ART. 76
Dupa expirarea termenelor prevazute la art. 75, candidaturile ramin definitive, comisia electorala de circumscriptie consemnind aceasta intr-un procesverbal.

ART. 77
Stabilirea modelului buletinului de vot se face de catre Guvern, iar imprimarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 39, art. 40 si art. 41 alin. 2 din prezenta lege.
Inscrierea listelor de candidati pe buletinul de vot se face in functie de ordinea descrescatoare a procentului obtinut de fiecare partid sau formatiune politica in alegerile locale la nivelul intregului judet, prin raportarea numarului de voturi exprimate pentru candidatii sai la numarul total de voturi valabil exprimate.
Candidatii independenti se vor inscrie pe buletinul de vot, in partea finala a acestuia, in ordinea inregistrarilor candidaturilor.

ART. 78
Buletinele de vot se tiparesc cu cel putin 5 zile inaintea alegerilor si se preiau, pe baza de proces-verbal, de catre presedintele comisiei electorale de circumscriptie, de la prefect.

ART. 79
La consiliile locale din judet si la locul votarii se afiseaza cite un buletin de vot dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele comisiei electorale de circumscriptie judeteana.

ART. 80
Exercitarea dreptului de vot de catre electori se face la resedinta judetului, in ziua si locul stabilite de comisia electorala de circumscriptie judeteana.
Localul in care se desfasoara votarea va fi amenajat prin grija prefectului, astfel incit sa asigure exprimarea directa si secreta a votului.
Votarea are loc intr-o singura zi; ea incepe la ora 8,00 si se termina la ora 20,00.
Prevederile art. 51 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.

ART. 81
La locul votarii, fiecare elector primeste din partea presedintelui comisiei electorale de circumscriptie cite un buletin de vot, dupa ce a fost identificat in lista electorilor, pe baza buletinului de indentitate.
Electorii isi exprima votul prin aplicarea stampilei cu mentiunea "votat" in patrulaterul corespunzator partidului sau candidatului independent pentru care opteaza.
Dupa aceasta operatiune, electorii vor indoi buletinul de vot astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramina in afara, introducindu-l apoi in urna.
Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca secretul acestuia a fost respectat.

ART. 82
Candidatii si oricare dintre electori au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se va stabili de presedinte prin orice mijloace. In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele va opri de la votare pe cel contestat si va sesiza autoritatile politienesti.

ART. 83
Dupa terminarea votarii, presedintele comisiei electorale de circumscriptie declara alegerile incheiate, procedind la anularea buletinelor de vot neintrebuintate si la deschiderea urnei in prezenta membrilor comisiei si, dupa caz, a persoanelor care au avut dreptul sa asiste la votare.
In continuare, presedintele comisiei electorale de circumscriptie procedeaza la stabilirea si consemnarea rezultatului votarii, prevederile art. 60 alin. 2, 3, 4 si 5 aplicindu-se in mod corespunzator.

ART. 84
Alegerile sint considerate valabile daca au participat la vot cel putin doua treimi din numarul total al electorilor.
Daca nu a fost intrunita majoritatea prevazuta in alineatul precedent, comisia electorala de circumscriptie consemneaza aceasta situatie in procesulverbal, urmind sa se organizeze un alt scrutin, in termen de 10 zile, in aceleasi conditii. La al doilea tur de scrutin, alegerile se considera valabile daca participa la vot jumatate plus unu din numarul total al electorilor.
ART. 85 In cazul in care alegerile sint considerate valabile, comisia electorala de circumscriptie procedeaza la repartizarea mandatelor, in conformitate cu prevederile art. 66, care se aplica in mod corespunzator.

ART. 86
Cu privire la operatiunile de votare, stabilirea rezultatului votarii si repartizarea mandatelor, comisia electorala de circumscriptie incheie un procesverbal, in trei exemplare, care va cuprinde:
a) numarul electorilor, potrivit listei de electori;
b) numarul electorilor prezenti la vot;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul de voturi obtinute de fiecare lista de candidati si de catre fiecare candidat independent;
f) numele si prenumele candidatilor declarati alesi, precum si partidul sau formatiunea politica care i-a propus;
g) numele si prenumele candidatilor independenti declarati alesi;
h) expunerea pe scurt a eventualelor contestatii si a hotaririlor luate de comisia electorala de circumscriptie, care sint definitive.
Procesul-verbal se semneaza de catre presedinte si de ceilalti membri ai comisiei si va purta stampila acesteia.
Copii ale procesului-verbal, certificate de catre presedinte si purtind stampila comisiei electorale de circumscriptie, vor fi inminate, la cerere, fiecarui membru al comisiei.
Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza consiliului judetean, in vederea validarii mandatelor consilierilor alesi.

ART. 87
Exemplarul original al procesului-verbal, insotit de o copie, contestatiile privitoare la operatiunile de votare si stabilire a rezultatului votarii, impreuna cu hotaririle date si celelalte documente intocmite, formind un dosar sigilat si semnat de presedintele comisiei, se inainteaza tribunalului judetean. O data cu dosarul se depun si buletinele de vot intrebuintate si neintrebuintate, stampila de control si celelalte stampile necesare votarii.
Tribunalul judetean va inainta o copie a procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, in conditiile art. 69 alin. ultim.

ART. 88
Comisia electorala de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii consilierilor.

CAP. 6

Contraventii si infractiuni

ART. 89
Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii, nu sint infractiuni, urmatoarele fapte:
a) inscrierea cu buna stiinta a unei persoane in mai multe liste electorale, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, precum si incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de alegatori; refuzul de a primi, a inregistra si a solutiona intimpinarile privind omisiunile si inscrierile gresite in listele electorale;
b) neluarea, de catre organizatori, a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
c) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
d) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decit cele permise potrivit prevederilor prezentei legi;
e) acceptarea de catre o persoana a incrierii sale in mai multe liste de candidati;
f) neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii comisiilor electorale de circumscriptie, a propunerilor de candidaturi;
g) refuzul de a permite accesul in localul de vot al persoanelor prevazute la art. 51 alin. 7;
h) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 51 alin. 2;
i) refuzul nejustificat de a inmina buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista si care prezinta act de identitate, precum si inminarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta acest act;
j) intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art. 61;
k) parasirea localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
l) continuarea propagandei electorale, dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 45, precum si sfatuirea, in ziua votarii, a alegatorilor, la sediul sectiilor de votare sau in locurile prevazute de art. 51 alin. 2, sa voteze sau sa nu voteze anumite partide, formatiuni politice, coalitii de partide sau candidati.

ART. 90
Contraventiile prevazute de art. 89 lit. c), d) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei, cele de la lit. e), f), j), k) si l) cu amenda de la 5.000 la 15.000 lei, iar cele de la lit. a), b), h) si i) cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 15.000 la 30.000 lei.

ART. 91
Constatarea contraventiilor prevazute de art. 89 se face prin proces-verbal intocmit de catre:
a) ofiterii si subofiterii de politie, pentru faptele prevazute la lit, a), b), c), d), f), g), h), i) si l);
b) primarii si imputernicitii acestora, pentru faptele prevazute la lit. d) si f);
c) presedintele comisiei electorale de circumscriptie, pentru faptele prevazute la lit. e), j) si k).
In cazul contraventiilor prevazute la lit. c), d), e), f), g), j), k) si l), o data cu incheierea procesului-verbal, agentul constatator va aplica si amenda.
Contraventiile prevazute la art. 89 le sint aplicabile si dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
Procesul-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la lit. a), b), h) si i) se va inainta judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia, care va aplica sanctiunea.

ART. 92
Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
In cazul in care, prin fapta prevazuta la alin. 1, s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care au produs vreuna din urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.
Tentativa se pedepseste.

ART. 93
Violarea prin orice mijloace a secretului votului, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Tentativa se pedepseste.

ART. 94
Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze pentru un anumit candidat, precum si primirea acestora de catre alegatori, in acelasi scop, sau exercitarea dreptului de vot cu incalcarea prevederilor art. 3 alin. 2 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
ART. 95 Tiparirea si utilizarea de buletine false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine decit cele votate de alegatori sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la comisiile si birourile electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

ART. 96
Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Tentativa se pedepseste.

ART. 97
Deschiderea urnei inainte de ora stabilita pentru incheierea votarii se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
Tentativa se pedepseste.

ART. 98
Limitele pedepselor pentru infractiuni prevazute in Codul penal ori in legile penale speciale, cu exceptia celor prevazute de art. 92-97, savirsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, potrivit cap. III din prezenta lege, se majoreaza cu jumatatea maximului special.

ART. 90
Pentru toate infractiunile savirsite in legatura cu alegerea consilierilor si a primarilor, actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

CAP. 7

Dispozitii finale

ART. 100
Pentru asigurarea respectarii si aplicarii corecte a prevederilor prezentei legi se constituie Comisia Electorala Centrala, formata din 7 judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, desemnati, prin tragere la sorti, de catre presedintele acesteia.
Comisia Electorala Centrala se constituie in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.
Comisia primeste si solutioneaza contestatiile cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor locale, altele decit cele care, prin prezenta lege, sint date in competenta comisiilor electorale de circumscriptie si instantelor judecatoresti. De asemenea, solutioneaza contestatiile care privesc cazurile de frauda electorala si cele referitoare la incalcarea prevederilor art. 48 din prezenta lege.
Comisia Electorala Centrala acrediteaza observatorii straini si nationali, delegatii mass-mediei romane si straine, centralizeaza datele privind rezultatul alegerilor locale si le da publicitatii prin presa si Monitorul Oficial al Romaniei.
In exercitarea atributiilor sale, Comisia Electorala Centrala emite hotariri cu votul majoritatii membrilor sai.
In cazul constatarii fraudei electorale, comisia dispune anularea rezultatelor alegerilor si organizarea de noi alegeri in termen de cel mult 2 saptamini.
Comisia Electorala Centrala, in cazul in care constata incalcarea prevederilor art. 48, va dispune anularea voturilor si a mandatelor partidului, formatiunii politice sau candidatului independent in cauza si restabilirea rezultatului alegerilor in conditiile art. 66 din prezenta lege.

ART. 101
Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta din bugetele locale. Cheltuielile Comisiei Electorale Centrale se suporta de Guvern.

ART. 102
Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sint scutite de taxa de timbru.

ART. 103
Consiliile locale si judetene vor sprijini activitatea comisiilor si birourilor electorale cu personal tehnic auxiliar necesar pe perioada cit functioneaza acestea.
Pe aceeasi perioada, membrii comisiilor si birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, angajati cu contract de munca, se considera detasati.

ART. 104
Judecarea de catre instanta a intimpinarilor, contestatiilor si a oricaror alte cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.

ART. 105
In sensul prezentei legi, organizatiile legal constituite apartinind minoritatilor nationale sint asimilate partidelor si formatiunilor politice.

ART. 106
In termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul va stabili modelul listelor electorale. De asemenea, va stabili, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, modelul stampilei de control si al stampilei necesare votarii, al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.

ART. 107
Pina la stabilirea prin lege a organizarii administrativ-teritoriale a tarii, Capitalei si a subdiviziunilor sale, prevederile cuprinse in prezenta lege referitoare la alegerea consiliilor locale si a primarilor se aplica, in mod corespunzator, municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, care constituie, fiecare, cite o circumscriptie electorala.
Pentru alegerea Consiliului Sectorului agricol Ilfov se aplica, in mod corespunzator, prevederile cap. V din prezenta lege.

ART. 108
La alegerile care au loc inainte de constituirea consiliilor locale si judetene, atributiile si sarcinile prevazute in prezenta lege pentru consiliile locale si primari se exercita de catre primarii, iar cele pentru consiliile judetene, de catre prefecturi. Sarcinile prevazute in prezenta lege pentru prefecturi vor fi exercitate la municipiul Bucuresti de catre primaria acestuia.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 noiembrie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 noiembrie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind alegerile locale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ---------------


Joi, 23 mai 2024, 10:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.