HOTĂRÂRE nr.51 din 5 februarie 1992
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire și stingere a incendiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/24 feb. 1992

HOTARIRE NUMAR: 51 DIN 5 /2 /92 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 26 DIN 24/2 /92

ART. 1
La darea in exploatare a cladirilor inalte si foarte inalte ori cu sali aglomerate, hotelurilor, spitalelor, caminelor pentru copii si batrini sau a altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, este obligatorie obtinerea de catre proprietari a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor.
Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor constituie actul prin care se certifica realizarea cerintelor esentiale de protectie impotriva incendiilor, prevazute in anexa la prezenta hotarire.

ART. 2
Inceperea lucrarilor de executie la cladirile si spatiile noi, precum si dezvoltarea, modernizarea sau scxhimbarea de destinatie a celor existente, din categoriile mentionate la art. 1, este admisa numai dupa avizarea, la cererea investitorilor, a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in documentatiile tehnico-economice de investitii.

ART. 3
Autorizatiile si avizele de prevenire si stingere a incendiilor se elibereaza, la cerer, in cel mult 30 de zile, de catre inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri, in temeiul reglementarilor privind protectia impotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor, pe baza de documentatii tehnice.
Formularele, procedura de autorizare si avizare, precum si continutul documentatiilor prevazute la alin. 1 se vor stabili de Comandamentul Trupelor de Pompieri, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 4
Inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri vor controla respectarea masurilor si conditiilor stabilite in autorizatii si avize si vor lua, dupa caz, masurile prevazute de lege, inclusiv retragerea autorizatiilor, sesizind despre aceasta autoritatile administratiei publice locale.

ART. 5
Impotriva masurilor luate de inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de pompieri, cu privire la autorizatiile si avizele de prevenire si stingere a incendiilor, cei in cauza pot sa se adreseze organului emitent in termen de 30 de zile de la comunicarii.
Rezolvarea reclamatiei se face de catre comandantul unitatii militare teritoriale de pompieri.
In cazul in care cel ce se considera vatamat in dreptul sau nu este multumit de solutia data reclamatiei sale, el poate sesiza instanta competenta in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei, potrivit Legii contenciosului administrativ.

ART. 6
Agentii economici si celelalte persoane juridice care au in proprietate sau administrare directa instalatii cu tehnologii nucleare au obligatia sa-si asigure autospeciale, echipamente de comunicatie si de protectie specifice conditiilor de lucru si naturii riscurilor respective pentru interventia fortelor proprii in caz de incendiu si sa le puna la dispozitia celor chemate in sprijin.
Unitatile care concura la proiectarea, constructia si exploatarea structurilor subterane ale metroului au obligatia sa asigure mijloacele si amenajarile specifice (trenuri, vagoneti, platforme, autospeciale, dispozitive pentru deblocare, echipamente de comunicatie, de iluminat si de protectia respiratiei etc.), pentru interventia fortelor proprii in caz de incendiu si pentru salvarea persoanelor.

ART. 7
Intretinerea si exploatarea instalatiilor si a dotarilor comune de prevenire si stingere a incendiilor, precum si furnizarea apei si a altor substante stingatoare la parametrii necesari, in cazul agentilor economici constituiti prin reorganizarea marilor combinate, intreprinderi si platforme industriale care au functionat potrivit Decretului nr.70/1975, se asigura de agentii economici care au in patrimoniu constructiile si echipamentele pentru unitatile respective, pe baza de conventie sau contract.

ART. 8
La concesionarea, inchirierea sau darea in locatie a gestiunii a capacitatilor de productie, spatiile de depozitare, comercializare sau cazare in comun si a altor spatii cu destinatii ce presupun prezenta publicului, in actele care se incheie, potrivit legii, se vor prevedea in mod obligatoriu, dupa caz, responsabilitatile partilor privind prevenirea si stingerea incendiilor in raport cu normele specifice pentru ramura autoritatii concendente sau a locatorului.

ART. 9
Eliberarea licentelor pentru importul masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protectie si substantelor chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor se face cu avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri.

ART. 10
Formatiile civile de pompieri si echipajele navelor de stins incendii, cu acordul primariilor si agentilor economici in subordinea carora functioneaza pot efectua activitati si servicii de prevenire si stingere a incendiilor si in alte localitati sau unitati economice apropiate, pe baza de conventie sau contracte incheiate intre parti, in limita dotarii si cu avizul unitatilor militare teritoriale de pompieri.

ART. 11
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni
1. executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea in functiune ori darea in exploatare a oricarei constructii, instalatii, amenajari sau schimbari de destinatie, fara respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru oameni, bunuri si animale;

2. proiectarea, omologarea ori fabricarea mijloacelor tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor fara avizul organelor prevazute de lege sau fara respectarea parametrilor functionali ai produsului omologat;

3. transportul, depozitarea, pastrarea, manipularea sau intrebuintarea produselor si substantelor inflamabile, ori care prezinta pericol de explozie, cu incalcarea dispozitiilor legale;

4. neasigurarea, potrivit legii, a conditiilor de alarmare, evacuare si salvare a persoanelor in caz de incendiu;

5. folosirea instalatiilor, utilitare si tehnologice, cu incalcarea reglementarilor specifice, daca prin aceasta se creeaza pericol de incendiu sau explozie;

6. neconstituirea formatiilor civile de pompieri, potrivit legii, ori desfiintarea acestora fara acordul unitatilor militare de pompieri;

7. neasigurarea la instalatiile cu tehnologii nucleare a mijloacelor speci fice prevazute la art. 6 alin. 1; neasigurarea mijloacelor si amenajarilor specifice pentru interventia fortelor proprii, in caz de incendiu si pentru salvarea persoanelor, la structurile subterane ale metroului;

8. eliberarea licentelor pentru importul masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentelor de protectie si substantelor chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, fara avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri;

9. neprevederea, in actele ce se incheie la concesionarea, inchirierea sau darea in locatie a gestiunii a capacitatilor de productie, spatiilor de depozitare, comercializare sau cazare in comun si a altor spatii ce presupun prezenta publicului, a obligatiilor partilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

10. incheierea de conventii sau contracte de catre formatiile civile de pompieri pentru prestarea unor activitati si servicii de prevenire si stingere a incendiilor in alte localitati sau unitati economice, fara acordul primariilor sau agentilor economici in subordinea carora functioneaza ori fara avizul unitatii militare teritoriale de pompieri;

11. darea in exploatare a cladirilor inalte si foarte inalte ori cu sali aglomerate, hotelurilor, caminelor pentru copii si batrini sau a altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, fara obtinerea, in prealabil, a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor ori cu nerespectarea conditiilor stabilite in aceasta;

12. inceperea lucrarilor de executie, precum si a celor de dezvoltare, modernizare sau schimbare de destinatie la cladirile inalte si foarte inalte ori cu sali aglomerate, hoteluri, camine pentru copii si batrini sau la alte cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, fara avizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor cuprinse in documentatiile tehnico-economice de investitii;

13. oprirea sau impiedicarea personalului imputernicit, potrivit legii, ptr.
executarea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor;

14. neechiparea sau nedotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor sau nerespectarea conditiilor de functionare ori utilizare a acestora, potrivit legii;

15. permiterea accesului publicului in salile de spectacole sau alte spatii si cladiri, peste capacitatea stabilita, daca astfel se ingreuneaza evacuarea in caz de incendiu;

16. nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la depozitarea materialelor combustibile si a altora care prin modul de asezare pot crea pericole de incendiu sau ingreuia actiunea de interventie in caz de incendiu;

17. proiectarea si trimiterea documentatiei spre executie a constructiilor, instalatiilor, amenajarilor sau schimbarilor de destinatie, fara respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;

18. executarea lucrarilor de sudura sau a unor operatiuni cum sint taierea sau lipirea metalelor ori incalzirea cu flacara deschisa, in locuri cu pericol de incendiu, fara permis sau autorizatie ori in conditii ce pot crea pericol de incendiu, dupa caz;

19. neindeplinirea in termen a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de personalul imputernicit potrivit legii;

20. neasigurarea, blocarea sau neintrebuintarea in bune conditii a drumurilor si a altor cai de acces pentru mijloacele tehnice si personalul prevazut pentru interventie in caz de incendiu;

21. fumatul in locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate in acest sens, iluminatul cu flacara deschisa ori facerea focurilor in aer liber, fara respectarea normelor de prevenire a incendiilor;

22. neintocmirea planurilor de autoaparare impotriva incendiilor ori neasigurarea anuntarii incendiilor, de catre cei care au aceasta obligatie;

23. folosirea sobelor si a celorlalte mijloace sau sisteme de incalzire locala, in conditii care prezinta pericol de incendiu;

24. nerespectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor cu privire la culturile agricole, sectoarele agrozootehnice, depozitele de furaje si plante tehnice, padurile si terenurile cu vegetatie forestiera;

25. neasigurarea instruirii personalului ori admiterea la lucru a angajatilor care nu cunosc normele si masurile de prevenire a incendiilor, precum si modul de actiune in caz de incendiu;

26. nerespectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor emise de ministere si celelalte organe centrale ale administratiei publice, daca fapta nu constituie o alta contraventie prevazuta in prezenta hotarire.

ART. 12
Contraventiile prevazute la art. 11 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8;
b) cu amenda de la 5.000 la 8.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 9, 10, 11, 12, 13 si 14;
c) cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 15, 16, 17, 18, 19 si 20;
d) cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 21, 22, 23, 24, 25 si 26.

ART. 13
Contraventiile prevazute in prezenta hotarire se constata de personalul militar si civil din unitatile militare de pompieri ale Ministerului de Interne, anume imputernicit in acest scop.
Primarii pot constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si 26.
Ofiterii si subofiterii de politie pot constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 si 23.
Personalul anume atestat din cadrul ministerelor, departamentelor si altor organe centrale sau locale, precum si din cadrul agentilor economici, care indeplineste atributii de indrumare si control pe linie de prevenire si stin gere a incendiilor, constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si 26.
Sefii formatiilor civile de pompieri constata contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile si localitatile unde acestea sint constituite.
Persoanele prevazute la alin. 1-4 o data cu constatarea contraventiilor aplica si sanctiunile.
Pentru contraventiile constatate de sefii formatiilor civile de pompieri, aplicarea sanctiunilor se face de catre primar sau conducatorul unitatii.

ART. 14
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savirsit contraventia.

ART. 15
Contraventiile prevazute in prezenta hotarire le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 16
Prezenta hotarire intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 2285/1969 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor.
Orice alte dispozitii contrare prezentei hotariri nu se mai aplica.
ANEXA: 1 Cerintele esentiale de protectie la foc a cladirilor civile
1. Protectia la foc fata de vecinatati.

2. Gradul de rezistenta la foc a cladirii si densitatea sarcinii termice de incendiu, precum si corelarea acestora cu destinatiile, numarul de caturi si aria construita.

3. Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade, precum si evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

4. Asigurarea cailor de evacuare si salvare a persoanelor si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective.

5. Echiparea cu instalatii pentru detectarea, semnalizarea, anuntarea si alarmarea in caz de incendiu.

6. Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor (hidranti, sprinklere, drencere, dioxid de carbon, spuma etc.).

7. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor.

8. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie (centrale de avertizare, pompe si vane de incendiu, iluminat de siguranta, ventilatie de siguranta, lifturi de persaone si de interventie).

9. Masurile constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalatiilor utilitare (incalzire, electrice, gaze combustibile si tehnice, ventilare si conditionare).

10. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor, mijloace de interventie, protectie si salvare.

11. Cai de acces interioare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu.

12. Planul de autoaparare impotriva incendiilor.


Marți, 05 decembrie 2023, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.