ORDONANȚĂ nr.59 din 28 august 1997
cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei și inovarii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 225/30 aug. 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

Art. 1. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei este minister-pilot în Programul Ministerului Finanțelor pentru reforma finanțelor publice și a procesului bugetar, în vederea implementării și finanțării, în sistem descentralizat, de programe/proiecte.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, se înțelege prin:

a) contract de finanțare: contractul încheiat în baza Ordonanței Guvernului nr.8/1997, în care una dintre părți, denumită autoritate contractantă, are dreptul și obligația de a impune în mod univoc celeilalte părți, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanțarea și condițiile în care se realizează această finanțare; contractul de finanțare poate avea o durată de mai mulți ani calendaristici;
b) autoritate contractantă: parte într-un contract de finanțare, care - fie în baza legii, fie a unui alt contract de finanțare, legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanțează realizarea unui obiectiv, stabilind, în mod univoc, condițiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop;
c) contractor: parte într-un contract de finanțare, care, acceptând finanțarea și condițiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;
d) contract de finanțare principal: contractul de finanțare care stă la baza încheierii unui alt contract de finanțare și prin care se conferă contractorului competența de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract;
e) contract de finanțare subsidiar: contractul de finanțare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligațiilor pe care aceasta și le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanțare principal; contractul de finanțare subsidiar nu poate conține, sub sancțiunea nulității, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanțare principal;
f) caracter de recurență al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi și obligații, în funcție și subsecvent celor conținute în alt contract anterior încheiat;
g) plafon anual de autorizare a angajării de fonduri: cuprinde limitele maxime în cadrul cărora se poate efectua contractarea programelor, a căror execuție se realizează pe unul sau mai mulți ani, pe baza Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare și în limita bugetului total al fiecărui program, aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu Planul național;
h) buget anual de plăți: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente plăților ce se pot efectua în cursul unui an bugetar, atât pentru derularea în continuare a contractelor încheiate în anii precedenți, până la încheierea acestora, cât și pentru contractele încheiate în anul bugetar respectiv.

Art. 3. - (1) Contractul de finanțare are caracter de recurență.

(2) În baza acestui caracter, oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de finanțare, de această dată având calitate de autoritate contractantă, dacă:

a) în contractul de finanțare pe care l-a încheiat, în calitate de contractor, este prevăzută o astfel de clauză; și
b) în valoarea contractului de finanțare pe care l-a încheiat, în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful său și/sau alte drepturi ce-i revin este prevăzută și o sumă care reprezintă un buget pus la dispoziția sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanțare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanțeze un contractor care efectuează un serviciu.

(3) În vederea atingerii unui obiectiv se pot încheia contracte de finanțare până la nivelul de execuție, directă și nemijlocită, inclusiv.

Art. 4. - (1) Valoarea contractului de finanțare cuprinde:

a) suma pusă la dispoziția contractorului pentru finanțarea de proiecte sau părți din acestea, cu respectarea procedurilor și destinațiilor prestabilite de către autoritatea contractantă, evidențiată în mod distinct; precum și, după caz,
b) sume reprezentând contravaloarea serviciilor și echipamentelor pe care le implică conducerea de program/proiect sau părți din acesta, prestate sau achiziționate de contractor, în mod direct sau prin subcontractare.

(2) Categoriile de cheltuieli care se suportă din bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei în vederea realizării programelor cuprinse în Planul național pentru cercetaredezvoltare și inovare, denumit în continuare Plan național, sunt stabilite prin hotărâre de Guvern și pot fi finanțate și prin contract de finanțare.

Art. 5. - (1) În bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe lângă Fondul pentru cercetare-dezvoltare și Fondul pentru stimularea inovării se înscriu, separat de acestea, și sume de la bugetul de stat reprezentând bugete necesare contractării de către acest minister a unor servicii de consultanță și expertiză, pentru realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări, precum și pentru activități similare ce țin de atribuțiile ministerului în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, evaluarea și controlul conducerii programelor/proiectelor sau părților din acestea, organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale, de imagine și diseminare de informații, traduceri și altele asemenea.

(2) În vederea elaborării și implementării, în sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum și a realizării activităților prevăzute la alineatul precedent, Ministerul Cercetării și Tehnologiei finanțează achiziționarea de bunuri și servicii; finanțarea se poate face și pe bază de contract de finanțare.

Art. 6. - În vederea cuprinderii în bugetul de stat a fondurilor destinate finanțării cercetării-dezvoltării și inovării, Ministerul Cercetării și Tehologiei întocmește anual și supune aprobării Guvernului, cu ocazia întocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului național, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajării de fonduri și un buget anual de plăți.

Art. 7. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei și, după caz, orice altă autoritate contractantă poate acorda contractorului, în limita bugetului de care dispune și în baza contractului de finanțare, o plată în avans, cotă-parte din valoarea contractului.

(2) Limitele maxime ale cotei-părți, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Decontarea sumelor reprezentând plăți în avans se poate face pe întreaga durată a contractului de finanțare; la finele anului bugetar, înregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei recepții preliminare.

Art. 8. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei, pentru serviciile de consultanță și expertiză prevăzute la art. 5, poate, în urma unei competiții de oferte, să încheie contracte și cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990, acestea neavând calitatea de colaborator, în sensul art. 20 și anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și nici calitatea de angajat cu convenție civilă de prestări servicii în sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.

Art. 9. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate conduce, în mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare sau părți din acestea.

Art. 10. - Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul acceptă existența și preluarea riscului activității de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a riscului pe piață, pentru finanțările de la bugetul de stat, în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare și inovare. Eșecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite, dacă încadrarea în situația de eșec este constatată de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialiști.

Art. 11. - Costurile salariale și cele cu deplasările, prevăzute în vederea realizării unor contracte pentru achiziționarea de servicii menționate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor părți din acestea, cuprinse în Planul național și suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca având un preț negociat și acceptat prin semnarea contractului de finanțare.

Art. 12. - (1) Costurile prevăzute la articolul precedent sunt cuprinse în antecalcul și se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finanțare. În acest caz, contractul de finanțare se consideră, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 11.

(2) Dacă executantul, altul decât o instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, obține economii față de costurile acceptate prin contractul de finanțare, acestea rămân la dispoziția sa, conform legislației în vigoare.

Art. 13. - Prevederile art. 11 și 12 se aplică numai costurilor salariale directe și celor cu deplasările, efectuate direct în vederea realizării programelor/proiectelor sau părților din acestea, precum și contractelor pentru achiziționarea de servicii prevăzute la art. 5.

Art. 14. - Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonanțe.

Art. 15. - Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate stabili norme metodologice și instrucțiuni în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 17. - Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 își mențin în continuare valabilitatea și pentru anul 1998.

Art. 18. - Termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, respectiv, termenul prevăzut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997, se prelungesc până la data de 31 decembrie 1997.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 16 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetaredezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 28 august 1997.
Nr. 59.


Duminică, 03 martie 2024, 13:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.