DECRET nr.377 din 14 octombrie 1960
pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat
Textul actului publicat în B.Of. nr. 22/22 oct. 1960

CAPITOLUL 1
Organizarea si competenta Notariatului de stat

Art. 1. - Notariatul de stat, prin actele a caror indeplinire ii este data in competenta, are drept scop sa inlesneasca persoanelor din Republica Populara Romana constatarea raporturilor lor juridice, asigurindu-le ocrotirea intereselor si exercitiul drepturilor civile in cadrul legalitatii populare.

Art. 2. - Actele notariale prevazute in prezentul decret, se indeplinesc de organele notariale prin notari de stat, iar in cazurile prevazute de lege, de alte organe carora legea le de in competenta indeplinirea acestor acte.

Organele notariale sint: notariatele de stat regionale, de raion si de oras, iar in Capitala Republicii Populare Romane, Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romane si regiunii Bucuresti si notariatele de stat de raion de oras.

Art. 3. - Conducerea activitatii Notariatului de stat o exercita Ministrul Justitiei.

Art. 4. - Notariatele de stat indeplinesc urmatoarele acte notariale:

a) redactarea, la cererea partilor, a oricaror inscrisuri, in vedrea autentificarii sau legalizarii de semnatura;
b) autentificarea inscrisurilor;
c) legalizarea semnaturilor;
d) darea de data certa inscrisurilor ce li se prezinta in acest scop;
e) certificarea, in cazurile prevazute de lege, a unor fapte constatate personal de notarul de stat;
f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;
g) efectuarea si legalizarea traducerilor;
h) primirea in depozit de inscrisuri si documente;
i) investirea cu formula executorie a inscrisurilor autentificate, precum si a cambiilor si biletelor la ordin;
j) intocmirea actelor de protest a cambiilor, cecurilor si a altor titluri la ordin;
k) eliberarea de titluri executorii in cazurile prevazute de lege;
l) procedura succesorala notariala;
m) efectuarea lucrarilor legale de publicitatea imobiliara, de publicitatea mobiliara in cazurile prevazute de lege, precum si a celor legate de cartile funciare;
n) eliberarea de duplicate de pe inscrisurile notariale.

Actele notariale pot fi indeplinite de orice notariat de stat din Republica Populara Romana, afara numai daca legea prevede ca actul trebuie indeplinit de un anumit notariat de stat.

Art. 5. - Daca legea prevede ca un act notarial trebuie indeplinit de un anumit notariat de stat, competenta se determina astfel:

a) notariatele de stat regionale sint competente pentru orasul resedinta al regiunii si pentru raionul care isi are resedinta in acest oras, sau, dupa caz, pentru raionul pentru care, potrivit ordinului Ministrului Justitiei, notariatul regional indeplineste activitatea notariala;
b) notariatele de stat de raion sint competente pentru raionul pentru care functioneaza;
c) notariatele de stat de oras sau de raion de oras sint competente pentru orasul sau raionul de oras pentru care functioneaza.

Art. 6. - Actele notariale se pot anula prin hotarire judecatoreasca.

Actiunea in anulare se rezolva la tribunalul popular competent potrivit regulelor de competenta teritoriala privind introducerea actiunilor prevazute de Codul de procedura civila.

Pina la anularea prin hotarire judecatoreasca a actului atacat, acesta se socoteste valabil indeplinit.

In temeiul actiunii de anulare introdusa de debitor, instanta va putea suspenda executarea silita a actului notarial.

Actiunea in anulare privind incheierea prin care s-a investit cu formula executorie o cambie sau un bilet la ordin este supusa prevederilor legale privitoare la cambie si biletul la ordin, care reglementeaza opozitia la executare.

Art. 7. - In toate cazurile in care notarul de stat refuza indeplinirea unui act notarial, iar partea staruie in cererea ei, va da o incheiere de respingere in care va motiva refuzul sau.

In cazul in care notarul de stat da o incheiere de respingere, partea nemultumita se poate plinge impotriva acestei incheieri la tribunalul popular in circumscriptia caruia isi are sediul notariatul de stat care a refuzat indeplinirea actului, in termen de 10 zile de la data cind a luat cunostinta de aceasta incheiere.

Art. 8. - Refacerea inscrisurilor notariale care au disparut in orice chip, fara a mai fi ramas vreun exemplar original, se face de tribunalul popular in circumscriptia caruia isi are sediul organul care a intocmit acele inscrisuri, dispozitiile din Codul de procedura civila care reglementeaza refacerea inscrisurilor si hotaririlor disparute fiind aplicabile in mod corespunzator.

CAPITOLUL 2
Alte organe indreptatite sa indeplineasca acte notariale

Art. 9. - In afara de notariatele de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare comunale sau orasenesti din localitatile unde nu functioneaza notariate de stat pot indeplini urmatoarele acte notariale:

a) autentificarea oricaror declaratii cu caracter de atestare sau cu continut de notorietate;
b) autentificarea inscrisurilor prin care se incheie contracte privitoare la cultivarea si predarea produselor vegetale, precum si cele privitoare la cresterea, ingrasarea si predarea de animale sau la predarea de produse animale;
c) autentificarea inscrisurilor cuprinzind conventii pina la 3.000 lei, cu exceptia acelora care au ca obiect donatiile de orice fel, constituirile de ipoteci si transmisiunile de terenuri sau cladiri;
d) autentificarea procurilor sau legalizarea semnaturilor de pe procuri, cu exceptia procurilor care se dau in vederea incheierii unor acte de transmisiune privind terenuri sau cladiri, sau in vederea efectuarii unor acte juridice pentru a caror incheiere legea cere forma autentica sau care se refera la operatiuni cu strainatatea;
e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile constatind conventiile prevazute la lit. b si c, precum si de pe inscrisuri care nu cuprind o conventie;
f) darea de data certa inscrisurilor mentionate la lit. c;
g) certificarea, in cazurile prevazute de lege, a unor fapte constatate personal de organul delegat in acest scop;
h) legalizarea de copii de pe certificate de stare civila si de pe inscri suri eliberate de organizatiile socialiste;
i) eliberarea de duplicate de pe inscrisurile intocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare prevazute in prezentul articol.

Art. 10. - Activitatea notariala a reprezentantelor diplomatice si a oficiilor consulare ale Republicii Populare Romane se desfasoara potrivit conventiilor internationale la care Republica Populara Romana este parte si a Regulamentului consular stabilit de Ministerul Afacerilor Externe potrivit uzantelor internationale.

In cazul in care o reprezentanta diplomatica sau un oficiu consular al Republicii Populare Romane, da, in cadrul activitatii sale notariale, o incheiere de respingere, plingerea impotriva incheierii de respingere se va introduce la tribunalul popular competent din Republica Populara Romana.

Cererea pentru refacerea inscrisurilor, intocmite de o reprezentanta diplomatica sau un oficiu consular al Republicii Populare Romane, care au disparut in orice chip, fara a mai fi ramas vreun exemplar original, se introduce la tribunalul popular competent din Republica Populara Romana.

Art. 11. - In afara de organele competente potrivit acestui decret, organizatiile socialiste pot indeplini urmatoarele operatiuni:

a) sa legalizeze copii de pe inscrisurile ce emana de la acea organizatie socialista;
b) sa certifice conformitatea cu originalul a copiilor intocmite de parte si depuse la acea organizatie socialista;
c) sa legalizeze semnatura declarantilor de pe angajamentele pentru scoala si de pe declaratiile de orice fel depuse la organizatiile socialiste respective si necesare pentru completarea dosarului scolar, militar, de pensie sau de ajutor familial, precum si pentru stabilirea vechimii in munca.

Art. 12. - Dispozitiile prezentului decret se aplica prin asemanare si actelor notariale indeplinite de organele prevazute in art. 9 si 10.

CAPITOLUL 3
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13. - Pornirea procesului penal impotriva notarilor de stat si sesizarea instantei se face, dupa caz, de catre procurorul regiunii sau de catre procurorul Capitalei Republicii Populare Romane, cu aprobarea Procurorului General al Republicii Populare Romane.

Art. 14. - Caile de atac, introduse inainte de punerea in aplicare a prezentului decret, impotriva hotaririlor judecatoresti date in legatura cu cererile de transcriere, inscriere, intabulare sau alte cereri privind operatiunile referitoare la registrele de publicitate imobiliara sau cartile funciare, vor continua sa fie rezolvate de instantele judecatoresti potrivit procedurii in vigoare la acea data.

Art. 15. - In unitatile administrativ-teritoriale pentru care nu functioneaza notariate de stat, dar functioneaza tribunale populare, Ministrul Justitiei va putea decide ca actele notariale sa fie aduse la indeplinire de unul dintre judecatorii care functioneaza la aceste tribunale.

Art. 16. - Consiliul de Ministri va aproba prin Hotarire normele privind organiza rea si functionarea Notariatului de Stat, urmarirea disciplinara a notarilor de stat si efectuarea actelor notariale, precum si orice alte norme privind aplicarea prezentului decret.

Art. 17. - Pe data punerii in aplicare a prezentului decret se abroga:

- Decretul-lege nr.358 din 3 iulie 1944, pentru autentificarea si legalizarea inscrisurilor, pentru investirea cu data certa si legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
- Decretul nr.79 din 31 martie 1950 pentru organizarea Notariatului de stat, cu toate modificarile ulterioare si orice alte dispozitii contrarii prezentului decret.

Art. 18. - Dispozitiile prezentului decret se vor pune in aplicare in termen de 60 zile de la publicarea lui.


Marți, 05 decembrie 2023, 14:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.