HOTĂRÂRE nr.629 din 9 aprilie 1968
privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.29 din 29 decembrie 1967 cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport
Textul actului publicat în B.Of. nr. 46/9 apr. 1968

HOTARIRE Nr. 629 din 9 aprilie 1968 privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967 cu privire la dezvoltarea activitatii de educatie fizica si sport

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI

PUBLICATA IN: BULETINUL OFICIAL NR. 46 din 9 aprilie 1968 Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

ART. 1
Aparatul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport are urmatoarea structura organizatorica:
- Sectia sporturi individuale in aer liber;
- Sectia sporturi individuale in sala;
- Sectia jocuri sportive;
- Sectia metodica a educatiei fizice si sportului de masa si de performanta;
- Sectia propaganda si publicatii sportive;
- Sectia organizare si control;
- Sectia relatii internationale;
- Sectia economica;
- Sectia secretariat;
- Serviciul de personal;
- Oficiul juridic;
- Oficiul pentru primirea, evidenta si urmarirea rezolvarii reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor.
In cadrul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport functioneaza comisia de coordonare a activitatii stiintifice in domeniul educatiei fizice si sportului. Comisia este organizata si functioneaza potrivit regulamentului aprobat de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si in conformitate cu normele stabilite de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice.
Numarul maxim de salariati pentru Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, inclusiv pentru federatiile sportive, este cel prevazut in anexa*) la prezenta hotarire.

ART. 2
Reprezentantii organelor si organizatiilor centrale in Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport se desemneaza de catre conducerea acestora, dintre adjuncti ai ministrilor, vicepresedinti, secretari generali si asimilatii lor.

ART. 3
Consiliile locale pentru educatie fizica si sport au urmatoarele atributii in unitatile administrativ-teritoriale respective:
a) stabilesc planurile de perspectiva in domeniul educatiei fizice si sportului de masa si de performanta;
b) exercita indrumarea de specialitate a activitatii de educatie fizica si a sportului de masa;
c) raspund de activitatea sportiva de performanta si de buna reprezentare a sportului din unitatea administrativ-teritoriala in competitiile republicane si internationale; elaboreaza calendarul competitiilor sportive in unitatea administrativ-teritoriala si organizeaza realizarea lui; conduc comisiile locale pe ramura de sport, care au sarcina sa desfasoare munca pentru dezvoltarea si indrumarea activitatii din fiecare ramura sportiva;
d) organizeaza, impreuna cu alte institutii, organe si organizatii locale care au sarcini in activitatea sportiva, activitatea de cercetare stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului;
e) se preocupa de selectionarea, pregatirea si perfectionarea instructorilor , arbitrilor si altor cadre tehnice necesare activitatii de educatie fizica si sport;
f) desfasoara propaganda in domeniul educatiei fizice si sportului;
g) urmaresc, impreuna cu organele sanitare din unitatea administrativteritoriala, respectarea normelor igienico-sanitare in activitatea sportiva, la bazele de antrenament si competitii;
h) intocmesc bugete proprii. Fondurile pentru activitatea consiliilor locale pentru educatie fizica si sport si a unitatilor subordonate sint asigurate din:
subventii de la Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, venituri din manifestatii sportive si din activitatea unitatilor subordonate, alte venituri;
i) elaboreaza, impreuna cu alte institutii, organe si organizatii locale care au atributii in domeniul educatiei fizice si sportului, planuri de dezvoltare a bazei materiale a activitatii sportive; urmaresc si asigura respectarea destinatiei bazelor sportive;
j) pot cere institutiilor, organelor si organizatiilor locale din unitatea administrativ-teritoriala care au sarcini in domeniul educatiei fizice si sportului date si informatii in legatura cu activitatea de educatie fizica si sport.

ART. 4
Structura organizatorica a aparatului consiliilor locale pentru educatie fizica si sport se stabileste de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, conform normelor legale.

ART. 5
Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport se incadreaza in grupa a II-a de ministere din anexa nr. 1/16 la Hotarirea Consiliului de Ministri nr.
1053/1960.
Salarizarea functiilor din cadrul sectiilor de specialitate si a federatiilor pe ramura de sport se face la nivelul directiilor generale din grupa a II-a de ministere.
Salariile tarifare ale functiilor din consiliile locale pentru educatie fizica si sport se stabilesc de Comisia Nationala pentru Educatie Fizica si Sport, cu avizul Comitetului de Stat pentru Probleme de Oganizare si Salarizare, prin asimilare cu cele ale functiilor corespunzatoare ale organelor locale ale administratiei de stat.

ART. 6
Indicatorii de plan de munca si salarii, de investitii, de aprovizionare tehnico-materiala si planul valutar, aprobati Uniunii de Cultura Fizica si Sport trec asupra Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.

ART. 7
Se autoriza Comitetul de Stat la Planificarii, Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare si Salarizare ca, pe baza documentatiei prezentate de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si a criteriilor avute in vedere la determinarea plafoanelor aprobate prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1048/1965, sa stabileasca plafonul lunar al salariilor personale si plafonul anual al fondului presedintelui Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.

ART. 8
Fondul de premiere pentru aparatul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport se stabileste la o cota de 4% din fondul de salarii planificat.

ART. 9
Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport poate aproba consiliilor locale pentru educatie fizica si sport, federatiilor, cluburilor, asociatiilor sportive, Centrului de cercetari stiintifice pentru educatie fizica si sport, ocuparea prin cumul pina la 1/2 norma a functiilor de antrenori, medici, metodisti si cercetatori, in limita a 500-norme, cu respectarea prevederilor legale.

ART. 10
Transmiterea in direct prin televiziune a competitiilor sportive se va face cu plata, conform tarifelor ce se vor stabili de comun acord de catre Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport si Comitetul de Radiodifuziune si Televiziune.

ART. 11
Detinatorii de baze sportive au obligatia sa asigure administrarea, intretinerea, repararea, precum si dotarea bazelor sportive cu instalatiile si materialele necesare, la un nivel care sa satisfaca cerintele activitatii sportive. De asemenea, vor lua masuri pentru obtinerea titlurilor de proprietate sau de folosinta asupra bazelor sportive.
Organele administratiei de stat din comune intretin bazele sportive care se afla in administrarea lor si sprijina intretinerea si administrarea bazelor sportive ale intreprinderilor, institutiilor, cooperativelor agricole de productie si ale celorlalte organizatii obstesti din raza lor de activitate.

ART. 12
Desfiintarea unei baze sportive, in conditiile prevederilor Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967, se va putea efectua numai cu asigurarea construirii unei alte baze sportive in locul celei supuse desfiintarii, in care scop titularii de investitii care cer desfiintarea bazei sportive vor prevedea in planurile de investitii indicatorii necesari.
Proiectarea si executarea de baze sportive in scopul inlocuirii unor asemenea obiective desfiintate se vor asigura cel putin la dimensiunile, capacitatea si numarul de elemente componente ale bazei desfiintate, de catre organele care propun aceasta.

ART. 13
Bazele sportive care sint folosite in alte scopuri decit pentru activitatea de educatie fizica si sport si care pot fi utilizate vor fi redate acestei activitati, la cererea Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, in termen de cel mult 1 an de la data cererii.

ART. 14
Premiile, primele si indemnizatiile acordate sportivilor, specialistilor si tehnicienilor sportivi pe baza normelor emise de Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport sint scutite de impozite.

ART. 15
Beneficiile nete realizate din sistemul "Pronosport-Pronoexpres" se varsa de Administratia de Stat Loto-Pronosport, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 29 din 29 decembrie 1967, in contul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, pe baza de conventie.

ART. 16
Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport poate acorda subventii si donatii pentru sprijinirea activitatii sportive de performanta din cluburi, asociatii sportive si scoli, pentru organizarea unor actiuni cu caracter deosebit, precum si subventii pentru intretinerea si dezvoltarea unor baze sportive.

ART. 17
Pe data prezentei hotariri se abroga:
- Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2190 din 16 octombrie 1952 privitoare la modificarea si completarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr.
75 din 25 ianuarie 1950 pentru reglementarea folosirii bazelor sportive;
- Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 79 din 2 iunie 1959 referitoare la aplicarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 175/1959 privind reglementarea cumulului de functiuni tehnico-administrative si de specialitate;
- Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1035 din 26 decembrie 1964 privind plata pentru transmisiile prin radio si televiziune a manifestarilor sportive.
--------------------*) Anexa se difuzeaza prin grija Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.
------------------


Luni, 26 februarie 2024, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.