ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.17 din 4 martie 2009
privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 145/9 mar. 2009

În prezent, aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Atât Cancelaria Primului-Ministru, cât și Secretariatul General al Guvernului sunt structuri cu personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Această modalitate de organizare s-a dovedit nefuncțională, existând paralelisme și suprapuneri în unele domenii (coordonarea procesului politicilor publice, planificare strategică), precum și disjungerea, în mod nejustificat, a unor competențe (calitatea de ordonator principal de credite, reprezentarea în fața instanțelor judecătorești etc.).
Aceste neconcordanțe au fost evidențiate și prin evaluările organizațiilor internaționale. Astfel, Raportul comprehensiv de monitorizare pe 2005 elaborat de Comisia Europeană specifică faptul că Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria PrimuluiMinistru, instituții care alcătuiesc centrul Guvernului, se confruntă cu existența unor suprapuneri în ceea ce privește atribuțiile și funcțiile lor specifice. De asemenea, atât SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), cât și Banca Mondială au exprimat necesitatea reformării și restructurării aparatului de lucru al Guvernului. O analiză a aparatului de lucru al Guvernului la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene a arătat că România este singurul stat care are centrul Guvernului format din două instituții distincte.

Pe de altă parte, Cancelaria Primului-Ministru a devenit, în scurt timp, o structură cu multiple atribuții, cu un mare număr de personal, o structură care coordonează o serie de autorități și agenții aflate în subordinea Guvernului, dar care nu poate răspunde rapid la multitudinea de probleme de pe agenda Guvernului, datorită domeniului extins de competențe care îi revine.
Având în vedere că, în cea mai mare măsură, obiectivele de integrare sunt îndeplinite și pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului de așa manieră încât acesta să reprezinte, cu adevărat, începutul funcționării unui aparat administrativ care să fie atât performant, cât și competitiv cu structurile din țările membre ale Uniunii Europene, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. De asemenea, desființarea Cancelariei Primului-Ministru răspunde și obiectivului Guvernului de restrângere a cheltuielilor bugetare în contextul crizei economice, fapt ce impune și din acest punct de vedere urgența unei asemenea reglementări.
Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;".

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

Art. 20. - Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului."

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

Art. 21. - (1) Aparatul propriu de lucru al primului-ministru este alcătuit din:

a) cabinetul primului-ministru;
b) corpul secretarilor de stat și consilierilor de stat ai primuluiministru;
c) registratura primului-ministru.

(2) Atribuțiile aparatului propriu de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile legii privind Statutul funcționarului public."

4. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului are drept de inițiativă legislativă pe domeniile aflate sub incidența atribuțiilor sale și ale autorităților și instituțiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"a) aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primuluiministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al primuluiministru își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru;
b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului;".

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru și a aparatului propriu de lucru al viceprimministrului, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului."

3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entități:

a) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; președintele agenției are calitatea de ordonator principal de credite;
b) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce privește actele de gestiune;
c) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
d) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;
e) Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;
f) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
g) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;
h) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
i) Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
j) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
k) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

Art. III. - Articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat."

Art. IV. - Alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului."

Art. V. - Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului."

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc și aparatul propriu de lucru al primului-ministru."

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă teza finală a alineatului (13) al articolului VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.84 din 11 februarie 2009.

Art. VII. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Cancelaria Primului-Ministru, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desființează.

Art. VIII. - (1) Personalul Cancelariei Primului-Ministru, în limita atribuțiilor transferate, se preia, potrivit pregătirii profesionale, în cadrul Secretariatului General al Guvernului și aparatului propriu de lucru al primului-ministru, care preiau atribuții corespunzătoare celor din cadrul Cancelariei PrimuluiMinistru, în limita numărului de posturi aprobat pentru acestea.

(2) Pentru personalul Cancelariei Primului-Ministru care nu se încadrează în prevederile alin. (1) se aplică dispozițiile legale în materia încetării raporturilor de muncă, respectiv de serviciu.

Art. IX. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, deciziile primului-ministru se contrasemnează de conducătorul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecția informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare.

(3) Gestionarea și întreținerea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se asigură de Secretariatul General al Guvernului.

(4) Atribuțiile referitoare la asigurarea legăturii Guvernului cu autoritățile administrației publice centrale cu privire la situațiile de urgență și evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental se asigură de Secretariatul General al Guvernului.

(5) Atribuțiile referitoare la monitorizarea, evaluarea și derularea proiectelor și programelor cu finanțare internațională sau cu finanțare de la bugetul de stat se preiau și se exercită de Secretariatul General al Guvernului.

(6) Secretariatul General al Guvernului asigură activitățile referitoare la relațiile internaționale, înalți reprezentanți și protocol.

(7) Pentru asigurarea și coordonarea producerii integrate și unitare a mesajului public guvernamental și coordonarea răspândirii informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în cadrul Secretariatului General al Guvernului funcționează Departamentul de comunicare și al purtătorului de cuvânt al Guvernului, condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru.

(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin decizie a primului-ministru se aprobă structura organizatorică și numărul de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. X. - (1) Secretariatul General al Guvernului preia, pe bază de protocol de predare-primire, activul și pasivul, patrimoniul, arhiva, litigiile în curs, programele, proiectele și contractele aflate în derulare, dotările și creditele bugetare aferente activității fostei Cancelarii a Primului-Ministru.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în bugetul Secretariatului General al Guvernului și în anexele la acesta modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1), precum și modificările ulterioare intervenite în structura de personal a aparatului de lucru al Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

Art. XI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea "aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului", iar titulatura "șeful Cancelariei PrimuluiMinistru" cu titulatura "secretarul general al Guvernului".

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 4 martie 2009.
Nr. 17.


Vineri, 23 februarie 2024, 19:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.