HOTĂRÂRE nr.19 din 15 aprilie 2009
privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 și a altor acte normative conexe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 255/16 apr. 2009

În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) și art. 79 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se încuviințează efectuarea de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative conexe, cu următoarele obiective:

a) verificarea oportunității modificărilor legislative cu privire la condițiile negocierii sau renegocierii unui acord petrolier în vigoare, precum și a părților semnatare ale acestuia;
b) modul în care statul exercită activitatea de control asupra bogățiilor solului și subsolului proprietate publică, în special resursele minerale utile și cele de petrol;
c) verificarea impactului economic pe care îl are acordul petrolier actual al companiei Sterling Resources Ltd. asupra mediului de afaceri, mediului înconjurător, bugetului general consolidat și asupra economiei naționale, în general;
d) verificarea motivației urgenței actului normativ adoptat de Guvern de a modifica în fond Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au conținut organic;
e) verificarea modului în care au fost încheiate și modificate acordurile petroliere și licențele de concesiune/administrare în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004 și consecințele acestora.

(2) Ancheta Comisiei pentru industrii și servicii are ca scop:

a) analiza legalității Actului adițional la Contractul de explorare și împărțire a producției încheiat cu compania Sterling Resources Ltd;
b) investigarea responsabilităților la nivel instituțional în relația contractuală cu compania Sterling Resources Ltd. și a cauzelor care au condus la situația actuală din sectorul resurselor naturale;
c) evaluarea cadrului legal existent și elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a acestuia.

Art. 2. - Comisia de anchetă privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative conexe, denumită în continuare Comisia, este formată din toți membrii Comisiei pentru industrii și servicii, componența sa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar poate desemna un înlocuitor.

Art. 4. - (1) Convocarea ședințelor Comisiei se face cu cel puțin o zi înainte de către președintele acesteia sau de către un vicepreședinte.

(2) Vicepreședintele îl înlocuiește de drept pe președinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 5. - (1) Pentru ca ședințele Comisiei să aibă loc este necesară participarea majorității membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.

Art. 6. - (1) Comisia poate invita pentru audiere și explicații orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității Comisiei.

(2) La cererea Comisiei, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștința membrilor Comisiei. Instituțiile și autoritățile care au legătură cu situațiile prevăzute la art. 1, dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității Comisiei sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei, în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezența unor experți, Comisia poate dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea persoanelor audiate, precum și cele privitoare la prezentarea și predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz, atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe și că nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea legală.

Art. 7. - Lucrările Comisiei sunt publice; prin excepție, plenul Comisiei stabilește condițiile în care reprezentanții mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările acesteia.

Art. 8. - (1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților până la data de 29 iunie 2009.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputaților îl va pune la dispoziția grupurilor parlamentare în vederea inițierii procedurii de dezbatere parlamentară.

(3) Raportul Comisiei se va supune dezbaterii Plenului Camerei Deputaților cu prioritate în prima ședință programată a se desfășura după depunerea lui la Biroul permanent.


ANEXĂ

COMPONENȚA
Comisiei pentru industrii și servicii


Luni, 05 decembrie 2022, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.