INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ÎntruniriÎnvățământÎnvățământ, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Învățământ
a doua specializare în învățământ superior, condiții
L. nr.84/1995
absolvenți ai instituțiilor de învățământ particular, susținere examene de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
L. nr.71/1995
L. nr.199/1998
L. nr.60/2000
acreditarea institutelor de învățământ superior, condiții
L. nr.88/1993
activitate de educație fizică și sport din unitățile de învățământ, organizare, formare specialiști
L. nr.69/2000
activități de vacanță și de timp liber, organizare, condiții
H.G. nr.86/1999
administrarea și conservarea patrimoniului unităților de învățământ
L. nr.84/1995
O.G. nr.52/1994
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999
antrenori de la cluburile sportive școlare și unități cu activități extrașcolare, obținere grade didactice, condiții
O. nr.3295/1998   (M.E.N.)
asistență de sănătate publică a preșcolarilor, elevilor și studenților
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001
Biroul de schimburi româno-americane, buget pe anul 2001, burse, alocații lunare pentru bursieri americani și români
H.G. nr.1.292/2001
burse pentru studenții din R. Moldova care studiază în România, finanțare de la bugetul M.E.C.
O.U.G. nr.163/2001
Centrul Național de Dezvoltare al Învățământului Profesional și Tehnic, înființare
H.G. nr.855/1998
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, înființare
H.G. nr.49/1999
H.G. nr.23/2001
comisia de evaluare în vederea înființării Universității de stat cu predare în limba maghiară
H.G. nr.378/1998
comisia de ocupare post director/director adjunct de la unitățile de învățământ preuniversitar, compunere, organizarea și desfășurarea concursurilor
O. nr.3116/1998   (M.E.N.)
completare catedre cu alte discipline decât specializarea dobândită prin studii
O. nr.3293/1998   (M.E.N.)
concurs național posturi/catedre didactice învățământ preuniversitar, finanțarea organizării
O. nr.5.235/2000   (M.E.N.)
concurs, ocupare post de inspector școlar de specialități/inspector școlar, organizare, desfășurare
O. nr.5367/1997   (M.E.N.)
consilii consultative pentru educație și cercetare
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național al Bibliotecilor
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național pentru Formare și Educare Continuă
H.G. nr.23/2001
Consiliul Național pentru Reforma Învățământului
H.G. nr.23/2001
construcții
avizare și/sau autorizare, prevenire, stingere incendii
O.G. nr.60/1997
H.G. nr.678/1998
O. nr.775/1998   (M.I.)
unități de învățământ, amplasare sedii
H.G. nr.525/1996
contracte pentru cercetarea științifică și contracte pentru servicii științifice, venituri proprii, destinație
L. nr.84/1995
crearea organismelor "Tempus" în România
H.G. nr.682/1991
cu profil agricol, silvic
regimul juridic al suprafețelor de teren din domeniul public și privat al statului
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999
trecere terenuri agricole în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului
L. nr.268/2001
de scurtă și de lungă durată, examen de finalizare a studiilor
L. nr.84/1995
O. nr.5.124/1999   (M.E.N.)
de stat
Fond special de susținere a învățământului de stat, constituire, gestionare, înregistrare în conturi specifice
O.G. nr.75/1999
H.G. nr.806/1999
studenți, credite bancare, condiții
O.G. nr.105/1998
desfășurare în limba română și a minorităților naționale și în limbile de circulație internațională
L. nr.84/1995
diplome
instituții de învățământ acreditate, recunoaștere
L. nr.88/1993
H.G. nr.535/1999
și certificate de absolvire, învățământ superior
L. nr.84/1995
distincții la olimpiadele școlare, priorități la înscriere în învățământul superior
L. nr.84/1995
doctorand la forma cu frecvență, vechime în muncă, recunoaștere, condiții
H.G. nr.37/1999
doctorat
acordare, condiții
H.G. nr.37/1999
titlu științific
L. nr.84/1995
dreptul la învățătură
Constituția României
echivalare cu studii postliceale a studiilor absolvenților liceelor sanitare promoțiile 1976-1994, inclusiv
H.G. nr.797/1997
educație fizică și sport școlar, universitar și militar
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001
elevi și studenți militari, drepturi
L. nr.138/1999
examene naționale de capacitate și bacalaureat, organizare în anul 1999, taxe
O.U.G. nr.61/1999
fond pentru susținerea bibliotecilor din învățământ
O.G. nr.84/1998
fonduri de vânătoare atribuite direct în scop didactic
L. nr.103/1996
O. nr.167/2001   (M.A.A.P.)
funcție didactică de institutor, ocupare, condiții
O. nr.3293/1998   (M.E.N.)
gradul didactic I, acordare, condiții
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3770/1998   (M.E.N.)
O. nr.4.863/1999   (M.E.N.)
imn
intonare la începutul programului zilnic în școlile primare și gimnaziale de stat și particulare
H.G. nr.1.157/2001
tipărire în manuale școlare
H.G. nr.1.157/2001
inspectorate școlare, structură, aprobare
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001
Institutul Limbii Române, înființare în subordinea Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001
instituții de învățământ preuniversitar, buget propriu
H.G. nr.538/2001
interzicerea creării și funcționării partidelor politice și desfășurarea activităților de propagandă în unități și spații de învățământ
L. nr.84/1995
înființare facultăți la
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
H.G. nr.866/1999
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
H.G. nr.866/1999
Universitatea din Oradea
H.G. nr.866/1999
Universitatea din Pitești
H.G. nr.866/1999
Universitatea Dunărea de Jos Galați
H.G. nr.329/1998
Universitatea "Ovidius" din Constanța
H.G. nr.866/1999
Universitatea "Politehnica" din Timișoara
H.G. nr.866/1999
Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
H.G. nr.866/1999
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
H.G. nr.329/1998
Universitatea "Valahia" din Târgoviște
H.G. nr.866/1999
legitimație de elev din învățământul preuniversitar, asigurare, utilizare
H.G. nr.1292/1996
licee
admitere elevi, condiții
L. nr.84/1995
bacalaureat
L. nr.84/1995
loturi didactice experimentale, pentru unitățile învățământului preuniversitar
H.G. nr.963/1996
manuale școlare, acordate potrivit art. 174 din L. nr. 84/1995 republicată, finanțare de la bugetul M.E.C.
O.U.G. nr.163/2001
măsuri susținere învățământ privat
O.G. nr.138/2000
metodologie de organizare a pregătirii instructorilor-animatori
O. nr.3296/1998   (M.E.N.)
militar, unități distincte, învățământ de stat
L. nr.84/1995
nomenclatorul specializărilor, stabilite de Ministerul Educației și Cercetării
L. nr.84/1995
normă didactică, stabilire
L. nr.128/1997
obligatoriu
acces, copii ai lucrătorilor migranți din statele membre ale Uniunii Europene, condiții
H.G. nr.508/2001
drepturi de care beneficiază copii cu handicap, acordare, condiții
O.U.G. nr.102/1999
echivalări ale examenului de capacitate anterioare anului 1999
O.G. nr.62/2000
Oficiul Național CEEPUS, în cadrul MEC
H.G. nr.23/2001
particular liceal, profesional și postliceal, absolvenți, examen la unități similare din învățământul de stat, condiții
L. nr.199/1998
persoane cu handicap, facilități
O.U.G. nr.102/1999
personal
concediu
L. nr.6/1992
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O.G. nr.29/1995
O. nr.3251/1998   (M.E.N.)
cursuri de calificare profesională, organizare, condiții
H.G. nr.375/1997
de conducere, îndrumare și control
L. nr.84/1995
de execuție, altul decât personalul didactic
L. nr.128/1997
didactic
gestionari, angajare, condiții
O. nr.5133/1997   (M.E.N.)
indemnizații diferențiate, condiții
H.G. nr.769/1998
salarizare
L. nr.128/1997
statut
L. nr.128/1997
titluri didactice, conferențiar, profesor universitar, acordare
L. nr.128/1997
postliceal
înscriere, condiții
L. nr.84/1995
și cooperatist, taxe pentru activități suplimentare de instruire
H.G. nr.1059/1995
preuniversitar
agricol și de industrie alimentară
H.G. nr.280/1991
auxiliar, criterii de normare
L. nr.128/1997
O. nr.3250/1998   (M.E.N.)
certificare a nivelurilor de calificare prin învățământul profesional, liceal-filiera tehnologică și vocațională și postliceală
H.G. nr.1.246/2001
cifra de școlarizare 2001-2002
H.G. nr.456/2001
Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
L. nr.84/1995
O.G. nr.87/1998
H.G. nr.31/1999
Consiliul Național pentru Curriculum, înființare, organizare, funcționare
H.G. nr.1.057/2000
conținut, Curriculum Național
L. nr.84/1995
cursuri de perfecționare a profesorilor, cu participarea profesorilor din alte țări, în cadrul sistemului de burse al Consiliului Europei
H.G. nr.375/1997
de stat, finanțare
L. nr.72/1996
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.538/2001
echivalare examen de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999
O.G. nr.62/2000
O. nr.4.701/2000   (M.E.N.)
examen pentru obținerea certificatului de competență profesională, organizare, desfășurare
L. nr.84/1995
O. nr.4.320/2001   (M.E.C.)
examene, organizare și desfășurare, mod de suportare a cheltuielilor
O.U.G. nr.61/1999
exploatării și prelucrării lemnului, celulozei, hârtiei, sticlei și ceramicii fine
H.G. nr.705/1991
formare continuă, condiții
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3770/1998   (M.E.N.)
O. nr.4.863/1999   (M.E.N.)
general, obligatoriu
L. nr.84/1995
gospodăririi apelor
H.G. nr.96/1992
industrial de marină, schimbarea subordonării
H.G. nr.531/1990
licee, admitere elevi, examen național de capacitate, condiții
L. nr.84/1995
licee cu profil agricol/silvic, terenuri agricole, suprafețe, restituire sau atribuire în folosință
L. nr.1/2000
nomenclatorul ocupațiilor, meseriilor și specializărilor, durata de școlarizare
H.G. nr.458/2000
obiective de investiții, finanțare, bugete locale
O. nr.3502/19a/2.697/1999   (M.E.N., D.A.P.L.)
organizare în domeniul
particular, funcționare, acreditare
L. nr.84/1995
personal didactic
petrolului și gazelor
H.G. nr.509/1991
rechizite școlare în anul 2001-2002
O.G. nr.33/2001
silviculturii
H.G. nr.17/1992
standarde naționale de evaluare instituții de învățământ
H.G. nr.127/2000
suprafețe de terenuri agricole atribuire unităților de învățământ agricol și silvic, și școlilor generale din mediul rural
L. nr.1/2000
școlarizare copii ai lucrătorilor migranți, condiții
L. nr.84/1995
O. nr.4.638/2001   (M.E.C.)
profesor universitar consultant, indemnizație, aprobare
H.G. nr.909/1999
profil silvic, fonduri de vânătoare, rezervații științifice, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
profiluri, specializări, durată studii, titluri universitare
H.G. nr.645/2000
regim juridic, învățământ de stat și particular
L. nr.84/1995
religie și confesiuni în învățământul obligatoriu
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
rețea de calculatoare a educației naționale, acces la INTERNET
H.G. nr.515/1998
rețeaua unităților de învățământ de stat, organizare și funcționare de către Ministerul Educației și Cercetării
L. nr.84/1995
seral și fără frecvență, organizare
L. nr.84/1995
specializări studii, durată, titluri obținute de absolvenți în învățământul universitar
H.G. nr.645/2000
stațiuni didactice, învățământ superior agricol, organizare și funcționare
H.G. nr.123/1993
structuri, cooperare cu instituții din țară și străinătate
L. nr.84/1995
superior
acreditare instituții, sau autorizare provizorie de funcționare, recunoașterea diplomelor
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
H.G. nr.535/1999
admitere cu taxă peste locurile finanțate de la bugetul de stat
O.G. nr.54/1998
burse de studiu lunare tinerilor români aflate la studii în străinătate
L. nr.84/1995
H.G. nr.1.070/2001
burse sociale de studii, acordare, condiții
L. nr.219/2000
cu frecvență redusă, funcționare, condiții
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
H.G. nr.1.011/2001
de lungă și scurtă durată
de stat și particular, acreditat, acordare pentru studenți credite bancare, condiții
O.G. nr.105/1998
examen de finalizare a studiilor, organizare, condiții
L. nr.84/1995
O. nr.5.124/1999   (M.E.N.)
examen de licență pentru specializările autorizate
L. nr.84/1995
O. nr.5.124/1999   (M.E.N.)
extensiuni universitare ale României în străinătate, înființare, condiții
O.G. nr.60/1998
Facultatea Militară de Educație Fizică, înființare, organizare
H.G. nr.317/1991
Federația Sportul Școlar și Universitar, înființare, organizare și funcționare
H.G. nr.1239/1996
filiale ale universităților românești în străinătate, autorizare, finanțare
H.G. nr.676/2000
finanțare, condiții
O.U.G. nr.174/2001
instituire de grade didactice
L. nr.84/1995
Institutul Teologic Romano-Catolic din București, înființare
O.U.G. nr.129/2001
instituții de stat, baza materială, drept de proprietate a acestora
L. nr.84/1995
înființarea unor facultăți
H.G. nr.94/2000
la distanță
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
H.G. nr.1.011/2001
nomenclator specializări
H.G. nr.645/2000
particular, absolvenți, taxe pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor
L. nr.171/1999
particular, lichidarea activității la unele instituții de învățământ particular
H.G. nr.1.026/2001
H.G. nr.1.027/2001
personal didactic, criterii de evaluare, indicatori de performanță, număr de puncte, salarii, norme metodologice
L. nr.128/1997
H.G. nr.238/2000
salarizare
L. nr.128/1997
specializări, acreditare, autorizare provizorie, funcționare, condiții
L. nr.88/1993
H.G. nr.535/1999
și ale centrelor de studii românești din străinătate, servicii poștale, taxe, tarife, reduceri, condiții
L. nr.83/1996
tipuri de diplome, certificate, atestate, acordate
H.G. nr.733/1998
unități executive pentru Finanțarea Învățământului și a Cercetării Științifice Universitare, înființare
O.G. nr.62/1999
universități românești în străinătate, filiale, înființare, autorizare, condiții
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
H.G. nr.676/2000
suplimentare locuri, pentru studii fără plata taxelor școlare, pentru tinerii de origine română din străinătate
H.G. nr.689/1994
școlarizarea în România a
cetățenilor din alte țări
H.G. nr.288/1993
solicitanților de azil și a refugiaților
H.G. nr.28/1994
școli de ucenici și profesionale, durată
L. nr.84/1995
tabere, excursii pentru preșcolari și școlari, organizare
H.G. nr.86/1999
taxe de timbru, scutire pentru acțiuni în justiție
L. nr.84/1995
tineri proveniți din casele de copii, din învățământul postliceal sau cooperatist, finanțarea de la bugetul de stat a taxelor de școlarizare
H.G. nr.1357/1996
unități de învățământ
de stat, interzicerea privatizării
L. nr.84/1995
silvic cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare, gestionare
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)
special, desprindere din instituții de ocrotire și trecere în subordinea inspectoratelor școlare
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.117/1999
unități, drapel, arborare
L. nr.75/1994
H.G. nr.1.157/2001
Unități executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, înființare
O.G. nr.62/1999
unități și centre de cercetare subordonate M.E.C.
H.G. nr.23/2001
universitar și postuniversitar cu taxă peste numărul de locuri, finanțare de la bugetul de stat, condiții
O.U.G. nr.133/2000
universitatea de vară "Castelul Corvineștilor", organizare, condiții
H.G. nr.319/1999
universități subordonate Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001
vechime în învățământ, persoane provenite din alte sectoare de activitate, condiții
O. nr.3294/1998   (M.E.N.)


Marți, 07 februarie 2023, 10:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.