INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Temperaturi extremeTerenuriTerenuri destinate pentru construcții
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Terenuri
aferente clădirilor, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.85/1992
agricole
alocare sume din bugetul de stat pentru suprafețe agricole calamitate, despăgubiri
L. nr.116/1996
H.G. nr.1014/1996
amenajate pentru piscicultură
H.G. nr.672/1992
constituire și reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.42/1990
din extravilan, scoatere din circuitul agricol, condiții
L. nr.18/1991
disponibile, înființare, loturi demonstrative experimentale, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.676/1998
domeniu public/privat al statului, Ministerul Agriculturii și Alimentației calitate de concedent, exercitare prerogative drept de proprietate, excepții
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999
echivalare pe categorii de folosință în echivalent arabil, criterii
L. nr.34/1994
echivalent arabil, dobândire prin acte între vii, condiții
L. nr.54/1998
în intravilan, înstrăinare liberă
L. nr.54/1998
norme de venit agricol impozitat
L. nr.34/1994
proprietate de stat, folosire pentru producția agricolă și silvică, precum și în alte scopuri
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.063/1999
O. nr.113/1994   (M.F.)
proprietate publică, interdicție de a face obiectul schimbului de terenuri
L. nr.54/1998
proprietate publică sau privată a statului, concesionare, aflate în administrarea unor societăți comerciale cu capital de stat, aprobare
H.G. nr.1.010/1999
restituire foștilor proprietari a terenurilor fără construcții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
schimbarea categoriei de folosință, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)
scoatere din producția agricolă, amplasare obiective de investiții
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)
și forestiere, reconstituirea dreptului de proprietate a persoanelor fizice/juridice, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
trecute în proprietatea statului, drepturi, în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar, potrivit din L. nr. 18/1991
L. nr.48/1994
apte pentru cultură, suprafața acordare gratuită personalului silvic de teren, utilizare, condiții
O.U.G. nr.59/2000
atribuire în
folosință, criterii, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.85/1992
proprietate privată, scutiri de taxe și impozite, persoane care și-au pierdut capacitatea de muncă și moștenitorilor celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989
L. nr.18/1991
birouri de carte funciară ale judecătoriilor, serviciul de transcripțiuni și inscripțiuni
L. nr.54/1998
cadastru, activitate, regim
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
care compun fonduri de vânătoare, determinare, tarife licitații
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
cauze de nulitate absolută și relativă a contractelor de vânzare-cumpărare/contracte de schimb
L. nr.54/1998
cerere reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001
cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor
Constituția României
circulația juridică, regim juridic
L. nr.9/1990
L. nr.18/1991
L. nr.54/1998
comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
H.G. nr.1.172/2001
contract de schimb de terenuri în formă autentică, situație juridică, respectare drepturi legal constituite
L. nr.54/1998
cu destinație agricolă din proprietatea statului deținute în administrare de societăți comerciale, vânzare, concesionare, arendare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
cumpărare de la persoane fizice de către Regia Națională a Pădurilor, modalitate de plată
L. nr.26/1996
O.G. nr.81/1998
degradate
ameliorare, împădurire, măsuri
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993
transmitere, criterii, condiții
O.G. nr.81/1998
delimitare
criterii, destinație, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)
suprafețe pentru cercetare și producere de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă, măsuri
H.G. nr.517/1999
destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, regim juridic
O.U.G. nr.148/1999
H.G. nr.962/2001
deținute de societățile comerciale care se privatizează, concesionate, redevențe
O.U.G. nr.88/1997
din fond forestier
calcul preț teren, chirie
L. nr.26/1996
O. nr.938/1998   (M.A.P.P.M.)
exceptare de la plata taxei pentru ocuparea definitivă în scopul extinderii domeniului schiabil al stațiunii Predeal
O.U.G. nr.194/2000
național
ocupare definitivă sau temporară, condiții
L. nr.26/1996
O.G. nr.96/1998
O. nr.1.152/1999   (M.A.P.P.M.)
proprietate publică
L. nr.26/1996
din incintă, obținere titluri de proprietate, condiții, excepții
O.U.G. nr.88/1997
din vecinătatea drumurilor publice, obligații
O.G. nr.43/1997
disponibilizare de la societăți comerciale, condiții, constituire fond special destinat realizării de investiții/activități comerciale
H.G. nr.834/1991
dobândire/folosire terenuri pentru drumuri publice
O.G. nr.43/1997
documentații cadastrale tehnice, întocmire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.946/2000   (O.N.C.G.C.)
domeniu public al statului și al unităților administrativ teritoriale, clasificare, condiții
L. nr.213/1998
drept de superficie, deținute în administrarea societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
extravilan, vânzare în formă autentică, notari publici, drept de preemțiune, criterii, condiții
L. nr.54/1998
fond funciar al României, regim juridic
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
forestiere
cu destinație forestieră, circulație juridică, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.54/1998
L. nr.213/1998
O.G. nr.81/1998
O.U.G. nr.226/2000
identificare, exceptare de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
O. nr.442/2000   (M.A.P.P.M.)
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)
retrocedare, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
imobilizări corporale, reevaluare, condiții
H.G. nr.403/2000
intravilane, atribuire în proprietate
L. nr.18/1991
inventariere
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993
îmbunătățiri funciare
L. nr.84/1996
H.G. nr.611/1997
în administrare, situație juridică neclarificată, privatizare fără includere în capitalul social al societății comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
în extravilan, scoatere definitivă din circuitul agricol, taxa procentuală
L. nr.18/1991
înstrăinare prin acte între vii, interzicere temporară, criterii
L. nr.9/1990
măsurători terestre
L. nr.7/1996
H.G. nr.590/2001
O. nr.538/2001   (M.A.P.)
obiect al investițiilor persoanelor fizice/juridice străine, aplicabil regimul juridic al investițiilor străine
L. nr.54/1998
ocupate de ape, din domeniul public și privat, scutire de taxe și impozite
L. nr.192/2001
parohii, protoerii, reconstituire drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole
L. nr.18/1991
pentru pensiuni turistice și pensiuni agroturistice
O.G. nr.63/1997
pentru vatră, de stupină, dobândire, condiții
L. nr.89/1998
perdele forestiere
L. nr.84/1996
H.G. nr.611/1997
perimetre de ameliorare, stabilire
H.G. nr.786/1993
Plan de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a II-a Apa, delimitare, documentații
L. nr.171/1997
Plan de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a V-a -Zone de risc seismic
L. nr.575/2001
Plan de amenajare a teritoriului național -Secțiunea I -căi de comunicație
L. nr.71/1996
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -2 decembrie 1989, regim juridic
L. nr.10/2001
H.G. nr.614/2001
proprietari, administratori sau titulari de alte drepturi reale în care se află situri arheologice, obligații, drepturi, condiții
O.G. nr.43/2000
proprietate de stat folosire în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, nivelul taxei anuale
L. nr.69/1993
H.G. nr.1.063/1999
H.G. nr.268/2001
proprietate publică
a statului, construcții, tronsoane de autostrăzi, nepercepere de taxe sau impozite
O.G. nr.16/1999
plaje, cheiuri și zone libere, concesionare, condiții
L. nr.219/1998
sau parte de active ale Regiei Naționale a Pădurilor, concesionare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
sau privată a statului cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
publicitatea terenurilor din extravilan, condiții
L. nr.54/1998
reevaluare de către agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000
scoatere din circuitul agricol, amplasare obiective de investiții, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.5.120/441/2001   (M.A.P., M.A.A.P.)
spații comerciale construite din fondurile statului și terenuri aferente, vânzare, condiții
H.G. nr.389/1996
stabilire perimetre de ameliorare, atribuțiile comisiilor de specialiști
H.G. nr.786/1993
și clădiri, impozit, formulare tipizate
L. nr.27/1994
H.G. nr.506/1994
O. nr.2.541/1998   (M.F.)
și recolte trecute în proprietatea statului bulgar în 1940, acordare compensații cetățenilor români, condiții
L. nr.9/1998
H.G. nr.753/1998
taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
L. nr.71/1991
titluri de proprietate, emitere
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
unitate hidraulică, teritoriul asociației utilizatorilor de apă pentru irigații
O.U.G. nr.147/1999
valoare, înregistrare în contabilitate la intrarea în patrimoniu, criterii
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
vânzare, condiții
O.U.G. nr.88/1997
zone expuse riscurilor naturale, delimitare
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.91/1991   (M.L.P.A.T.)
vezi:  Cadastru
vezi:  Concesionare
vezi:  Registrul agricol


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 07:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.