ORDINE
emise în anul 2012 de catre Ministerul Sănătății
   1..99 | 100..118   

  1.   O. nr.24/6/16-01,13-01-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență
-
  2.   O. nr.48/20-01-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  3.   O. nr.49/24-01-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București pe anul 2012
-
  4.   O. nr.50/24-01-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2012
-
  5.   O. nr.65/30-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - SA. București
-
  6.   O. nr.115/65/M.13/38/6034/24-01,26-01,04-02,08-02,02-02-2012 (M.M.F.P.S., M.S., M.A.N., M.A.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
A
  7.   O. nr.66/26-01-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babes"
-
  8.   O. nr.81/31-01-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanță cu casele de asigurări de sănătate pentru anul 2012
-
  9.   O. nr.93/01-02-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.546/2011 privind aprobarea formulamlui-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice
A
  10.   O. nr.94/01-02-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
-
  11.   O. nr.429/C/125/07-02,09-02-2012 (M.J., M.S.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului sănătății privind asigurarea asistenței medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor
A
  12.   O. nr.140/14-02-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente pe timpul situației de urgență
A
  13.   O. nr.143/34/15-02,13-02-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1.110/2010
-
  14.   O. nr.180/23-02-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
-
  15.   O. nr.183/28-02-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
-
  16.   O. nr.208/07-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
A
  17.   O. nr.209/1329/31/07-03,03-05,18-04-2012 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  18.   O. nr.245/16-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  19.   O. nr.251/16-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
-
  20.   O. nr.261/20-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1881/2006 privind ierarhizarea unităților spitalicești, a secțiilor și compartimentelor de obstretică-ginecologie și neonatologie
-
  21.   O. nr.3.461/269/06-03,23-03-2012 (M.E.C.T.S., M.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011
A
  22.   O. nr.272/26-03,19-03-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591 /1.110/2010
-
  23.   O. nr.275/26-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
-
  24.   O. nr.286/28-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
A
  25.   O. nr.359/04-04-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului
-
  26.   O. nr.66/360/63/22/03-04,05-04,10-04,09-03-2012 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006
-
  27.   O. nr.188/361/02-03,05-04-2012 (M.Tr.I., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 adaptate la specificul organizării asistenței medicale in rețeaua sanitara a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  28.   O. nr.363/05-04-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  29.   O. nr.386/3.715/12-04-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină
-
  30.   O. nr.398/103/40/18-04,26-04,03-05-2012 (M.S., M.A.I., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Procedurii de autorizare a operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a cuantumului tarifelor de autorizare si evaluare
-
  31.   O. nr.423/118/26-04,27-04-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătătții publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  32.   O. nr.430/03-05-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 privind înființarea Comisiei Naționale de Etică și aprobarea componenței acesteia
A
  33.   O. nr.437/03-05-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, de utilizator de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de transplant de țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic
-
  34.   O. nr.458/07-05-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unităților sanitare care derulează subprogramul de ferilizare in vitro și embriotransfer
-
  35.   O. nr.463/M. 62/144/2535/5217/301/168/570/09-05,11-06,20-06,20-07,14-05,25-05,01-06,25-05-2012 (M.S., M.A.N., M.A.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-
  36.   O. nr.492/914/18-05,31-05-2012 (M.S., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
-
  37.   O. nr.537/175/05-06,31-05-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
-
  38.   O. nr.538/177/05-06,31-05-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
-
  39.   O. nr.544/176/07-06,31-05-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente prog ramelor/subprog ramei or naționale de sănătate cu scop curativ
-
  40.   O. nr.548/08-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  41.   O. nr.601/12-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea modului de acordare a audientelor în cadrul Ministerului Sănătății
-
  42.   O. nr.622/214/14-06,13-06-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  43.   O. nr.637/2492/50/19-06,29-06,27-07-2012 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
-
  44.   O. nr.644/2595/52/21-06,12-07,27-07-2012 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  45.   O. nr.648/22-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor privind transfuzia autologă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.227/2006
-
  46.   O. nr.649/22-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  47.   O. nr.650/22-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul sangelui si componentelor sanguine umane, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1226/2006
-
  48.   O. nr.653/25-06-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  49.   O. nr.673/250/29-06,28-06-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  50.   O. nr.674/252/29-06,28-06-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
-
  51.   O. nr.680/251/29-06,28-06-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
-
  52.   O. nr.681//249/29-06,28-06-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
A
  53.   O. nr.684/03-07-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  54.   O. nr.710/13-07-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Național de Medicină Sportivă București
-
  55.   O. nr.712/13-07-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  56.   O. nr.138/748/3.370/02-07,25-07,05-09-2012 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si padurilor privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
A
  57.   O. nr.761/5.675/31-07,10-09-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011, precum si pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor
A
  58.   O. nr.762/2260/31-07,17-08-2012 (M.S., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministerului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora
A
  59.   O. nr.763/307/31-07,24-07-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  60.   O. nr.767/376/01-08,30-07-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
-
  61.   O. nr.1045/2084/793/31-07,06-08,08-08-2012 (M.F.P., M.M.F.P.S., M.S.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
-
  62.   O. nr.814/14-08-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului național al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
-
  63.   O. nr.858/1.194/06-09-2012 (M.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
-
  64.   O. nr.868/07-09-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe piata, practicate de Agentia Nationala a Medicamentului
A
  65.   O. nr.887/17-09-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala "Avicena Profertis" - S.R.L. pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de celule de origine umana in scop terapeutic
-
  66.   O. nr.894/610/20-09,12-09-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010
-
  67.   O. nr.896/20-09-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania
A
  68.   O. nr.897/20-09-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinari
-
  69.   O. nr.913/632/27-09,04-09-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
-
  70.   O. nr.949/01-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012
-
  71.   O. nr.950/01-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 25 noiembrie 2012
-
  72.   O. nr.975/01-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale
-
  73.   O. nr.992/5.948/05-10-2012 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012
-
  74.   O. nr.994/08-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012
-
  75.   O. nr.1.022/699/17-10,09-10-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012
-
  76.   O. nr.213/1025/3754/19-09,18-10,31-10-2012 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea și completarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006
-
  77.   O. nr.213/1025/3754/19-09,18-10,31-10-2012 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea și completarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006
V
  78.   O. nr.1.037/19-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  79.   O. nr.1.038/1.395/19-10,25-10-2012 (M.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
-
  80.   O. nr.1.067/23-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004
-
  81.   O. nr.1071/24-10-2012 (M.S.)
ORDIN de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
-
  82.   O. nr.1072/24-10-2012 (M.S.)
ORDIN de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
-
  83.   O. nr.1.085/26-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență
-
  84.   O. nr.1.115/07-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 81/2012 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanță cu casele de asigurări de sănătate pentru anul 2012
-
  85.   O. nr.1.116/07-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua autorităților administrației publice locale
-
  86.   O. nr.1156/746/09-11,08-11-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  87.   O. nr.1.158/3.793/C/09-11,19-11-2012 (M.S., M.J.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului justiției privind înființarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule
-
  88.   O. nr.1.162/3885/82/13-11,20-11,28-11-2012 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  89.   O. nr.1.164/747/14-11,08-11-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare publice cu paturi înregistrate peste termenul de scadență mai vechi de 90 de zile și neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
-
  90.   O. nr.1.174/15-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
-
  91.   O. nr.1.185/20-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
-
  92.   O. nr.1.190/21-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului National de Sănătate Publică București
A
  93.   O. nr.1.192/4060/21-11,19-12,04-01-2013 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1321/2006/280/96/2007
A
  94.   O. nr.1.215/28-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  95.   O. nr.1.217/29-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  96.   O. nr.1.226/03-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
-
  97.   O. nr.1.246/06-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală
-
  98.   O. nr.1.248/06-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
A
  99.   O. nr.1.264/10-12-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
-


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 20:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.