ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2013 de catre Guvern
   1..99 | 100..115   

  1.   O.U.G. nr.1/22-01-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  2.   O.U.G. nr.2/30-01-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
V
  3.   O.U.G. nr.3/30-01-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative
V
  4.   O.U.G. nr.4/30-01-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
V
  5.   O.U.G. nr.5/30-01-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
V
  6.   O.U.G. nr.6/13-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea urior măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V
  7.   O.U.G. nr.7/19-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
V
  8.   O.U.G. nr.8/19-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  9.   O.U.G. nr.9/19-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind timbrul de mediu pentru autovehicule
A
  10.   O.U.G. nr.10/27-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006
V
  11.   O.U.G. nr.11/27-02-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
V
  12.   O.U.G. nr.12/06-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
V
  13.   O.U.G. nr.13/06-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind serviciile poștale
V
  14.   O.U.G. nr.14/06-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  15.   O.U.G. nr.15/20-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  16.   O.U.G. nr.16/20-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  17.   O.U.G. nr.17/27-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  18.   O.U.G. nr.18/27-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz"-S.A. Mediaș
A
  19.   O.U.G. nr.19/27-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  20.   O.U.G. nr.20/27-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
V
  21.   O.U.G. nr.21/27-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
V
  22.   O.U.G. nr.22/03-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
V
  23.   O.U.G. nr.23/03-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
V
  24.   O.U.G. nr.24/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile; proprietate privată a’statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  25.   O.U.G. nr.25/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
V
  26.   O.U.G. nr.26/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
V
  27.   O.U.G. nr.27/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
V
  28.   O.U.G. nr.28/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
V
  29.   O.U.G. nr.29/16-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
V
  30.   O.U.G. nr.30/16-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean
V
  31.   O.U.G. nr.31/16-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  32.   O.U.G. nr.32/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  33.   O.U.G. nr.33/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  34.   O.U.G. nr.34/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
V
  35.   O.U.G. nr.35/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  36.   O.U.G. nr.36/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
V
  37.   O.U.G. nr.37/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  38.   O.U.G. nr.38/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
V
  39.   O.U.G. nr.39/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
V
  40.   O.U.G. nr.40/08-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii
V
  41.   O.U.G. nr.41/15-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiare
V
  42.   O.U.G. nr.42/15-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
A
  43.   O.U.G. nr.43/15-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
V
  44.   O.U.G. nr.45/21-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012, precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
-
  45.   O.U.G. nr.46/21-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind criza financiară și insolventa unitătilor administrativ-teritoriale
-
  46.   O.U.G. nr.47/21-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
V
  47.   O.U.G. nr.48/21-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
A
  48.   O.U.G. nr.49/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
V
  49.   O.U.G. nr.50/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscale
V
  50.   O.U.G. nr.51/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
V
  51.   O.U.G. nr.52/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  52.   O.U.G. nr.53/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
V
  53.   O.U.G. nr.54/29-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Tumu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
V
  54.   O.U.G. nr.55/04-06-2013 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
V
  55.   O.U.G. nr.56/04-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
V
  56.   O.U.G. nr.57/04-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  57.   O.U.G. nr.58/12-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
V
  58.   O.U.G. nr.59/12-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru eficîentizarea activităților de prevenire și combatere a corupției
V
  59.   O.U.G. nr.60/12-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
V
  60.   O.U.G. nr.61/12-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  61.   O.U.G. nr.62/19-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
V
  62.   O.U.G. nr.63/19-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  63.   O.U.G. nr.64/19-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
V
  64.   O.U.G. nr.65/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru loan Cuza", promoția 2013
V
  65.   O.U.G. nr.66/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  66.   O.U.G. nr.67/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
A
  67.   O.U.G. nr.68/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
V
  68.   O.U.G. nr.69/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  69.   O.U.G. nr.70/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  70.   O.U.G. nr.71/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
V
  71.   O.U.G. nr.72/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
V
  72.   O.U.G. nr.73/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013
V
  73.   O.U.G. nr.74/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  74.   O.U.G. nr.75/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
V
  75.   O.U.G. nr.76/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  76.   O.U.G. nr.77/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
V
  77.   O.U.G. nr.78/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
V
  78.   O.U.G. nr.79/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  79.   O.U.G. nr.80/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind taxele judiciare de timbru
V
  80.   O.U.G. nr.81/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
V
  81.   O.U.G. nr.82/27-08-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  82.   O.U.G. nr.83/04-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A.
V
  83.   O.U.G. nr.84/04-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  84.   O.U.G. nr.85/04-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
V
  85.   O.U.G. nr.87/18-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012 și la Paris la 1 august 2011 si la 26 martie 2012. la Acordul- cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, precum si pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
  86.   O.U.G. nr.88/18-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  87.   O.U.G. nr.89/25-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția lași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău la 11 iunie 2013
V
  88.   O.U.G. nr.90/02-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare- cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
V
  89.   O.U.G. nr.91/02-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
V
  90.   O.U.G. nr.92/09-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii
V
  91.   O.U.G. nr.93/16-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
V
  92.   O.U.G. nr.94/16-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
V
  93.   O.U.G. nr.95/16-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
V
  94.   O.U.G. nr.96/16-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României
A
  95.   O.U.G. nr.97/16-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița
V
  96.   O.U.G. nr.98/18-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  97.   O.U.G. nr.99/30-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
V
  98.   O.U.G. nr.100/30-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
V
  99.   O.U.G. nr.101/30-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului rir. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
V


Joi, 08 decembrie 2022, 07:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.