ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2018 de catre Guvern
   1..99 | 100..114   

  1.   O.U.G. nr.1/31-01-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V
  2.   O.U.G. nr.2/31-01-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  3.   O.U.G. nr.3/08-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare
V
  4.   O.U.G. nr.4/15-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  5.   O.U.G. nr.5/15-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
V
  6.   O.U.G. nr.6/22-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
V
  7.   O.U.G. nr.7/22-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
V
  8.   O.U.G. nr.8/22-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
V
  9.   O.U.G. nr.9/01-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
A
  10.   O.U.G. nr.10/01-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
V
  11.   O.U.G. nr.11/01-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  12.   O.U.G. nr.12/07-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
V
  13.   O.U.G. nr.13/07-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
V
  14.   O.U.G. nr.14/07-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  15.   O.U.G. nr.15/07-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  16.   O.U.G. nr.16/15-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  17.   O.U.G. nr.17/15-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
V
  18.   O.U.G. nr.18/15-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  19.   O.U.G. nr.19/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S A. a serviciului de interes economic general in vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
V
  20.   O.U.G. nr.20/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
V
  21.   O.U.G. nr.21/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
A
  22.   O.U.G. nr.22/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
V
  23.   O.U.G. nr.23/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
V
  24.   O.U.G. nr.24/21-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
V
  25.   O.U.G. nr.25/29-03-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
V
  26.   O.U.G. nr.26/04-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
T
  27.   O.U.G. nr.27/04-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
V
  28.   O.U.G. nr.28/12-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
V
  29.   O.U.G. nr.29/18-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
V
  30.   O.U.G. nr.30/18-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
V
  31.   O.U.G. nr.31/18-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  32.   O.U.G. nr.32/24-04-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
V
  33.   O.U.G. nr.33/03-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
V
  34.   O.U.G. nr.34/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  35.   O.U.G. nr.35/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
V
  36.   O.U.G. nr.36/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania naționala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
V
  37.   O.U.G. nr.37/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  38.   O.U.G. nr.38/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
V
  39.   O.U.G. nr.39/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind parteneriatul public-privat
V
  40.   O.U.G. nr.40/16-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  41.   O.U.G. nr.41/16-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
V
  42.   O.U.G. nr.42/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  43.   O.U.G. nr.43/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea'riscului de dezangajare a fondurilor europene
V
  44.   O.U.G. nr.44/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
V
  45.   O.U.G. nr.45/24-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
  46.   O.U.G. nr.46/31-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
V
  47.   O.U.G. nr.47/08-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
V
  48.   O.U.G. nr.48/08-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  49.   O.U.G. nr.49/13-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  50.   O.U.G. nr.50/21-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
V
  51.   O.U.G. nr.51/21-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene
V
  52.   O.U.G. nr.52/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
V
  53.   O.U.G. nr.53/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  54.   O.U.G. nr.54/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
V
  55.   O.U.G. nr.55/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
V
  56.   O.U.G. nr.56/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
V
  57.   O.U.G. nr.57/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
V
  58.   O.U.G. nr.58/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenori at a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
V
  59.   O.U.G. nr.59/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
V
  60.   O.U.G. nr.60/05-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
V
  61.   O.U.G. nr.61/12-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
V
  62.   O.U.G. nr.62/12-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
V
  63.   O.U.G. nr.63/12-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
V
  64.   O.U.G. nr.64/12-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
V
  65.   O.U.G. nr.65/12-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
V
  66.   O.U.G. nr.66/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
V
  67.   O.U.G. nr.67/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării- dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
V
  68.   O.U.G. nr.68/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor lnterne; pentru gestionarea situațiilor de urgență
V
  69.   O.U.G. nr.69/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  70.   O.U.G. nr.70/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" și pentru modificarea unor acte normative
V
  71.   O.U.G. nr.71/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
V
  72.   O.U.G. nr.72/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
V
  73.   O.U.G. nr.73/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
V
  74.   O.U.G. nr.74/17-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
V
  75.   O.U.G. nr.75/19-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
V
  76.   O.U.G. nr.76/19-07-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  77.   O.U.G. nr.77/05-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
A
  78.   O.U.G. nr.78/05-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
  79.   O.U.G. nr.79/05-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
  80.   O.U.G. nr.80/13-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  81.   O.U.G. nr.81/11-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
  82.   O.U.G. nr.82/13-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si funcționarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A
-
  83.   O.U.G. nr.83/13-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
-
  84.   O.U.G. nr.84/13-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
-
  85.   O.U.G. nr.85/13-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
  86.   O.U.G. nr.86/18-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
-
  87.   O.U.G. nr.87/27-09-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  88.   O.U.G. nr.88/02-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
-
  89.   O.U.G. nr.89/04-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  90.   O.U.G. nr.90/10-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
A
  91.   O.U.G. nr.91/10-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia si urmașilor celui decedat
-
  92.   O.U.G. nr.92/15-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
A
  93.   O.U.G. nr.93/15-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
  94.   O.U.G. nr.94/31-10-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
  95.   O.U.G. nr.95/09-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  96.   O.U.G. nr.96/09-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  97.   O.U.G. nr.97/09-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
  98.   O.U.G. nr.98/15-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
-
  99.   O.U.G. nr.99/15-11-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-


Miercuri, 29 martie 2023, 22:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.