Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
amendments
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Ödön Szabó > Amendamente depuse Versiunea pentru printare

SZABÓ Ödön
Amendamente depuse

Toate amendamentele | Amendamentele admise | Amendamentele respinse

1.) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (PL-x nr. 1/2014)
Nr. Text initial Amendament Motivare A/R
1. 24. La articolul 132, alineatul (5) se abrogă.

1. La articolul I, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

24. La articolul 132, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situații temeinic justificate, Guvernul, la propunerea Ministerului Educației Naționale, poate înființa facultăți, în cadrul universităților de stat, cu consultarea senatului universitar.»”
Pentru a se ține cont de autonomia universitară. A
2.

26. La articolul 160, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 160 - (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract și metodologia de realizare a finanțării se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. In metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului.

(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universități se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Prioritate vor avea universitățile de cercetare avansată și educație."

„(3) Granturile doctorale se acordă pe baza de competiție națională de proiecte științifice între școlile doctorale sau competiție națională de proiecte științifice între conducătorii de doctorat, membri ai unei școli doctorale. Competițiile sunt organizate în coordonarea CNCS.”

Pentru a se menține imparțialitatea și un nivel național al competitivității.

A
3.

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

……………….

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;

La articolul 63 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;  

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru o mai bună organizare a claselor  și creșterea calității actului educațional.

b) Argumente pentru respingere amendament

S-ar crea mai multe clase și ar fi necesare mai multe cadre didactice și spații în școli. Diferența creată ar duce la un efort bugetar ce nu poate fi susținut.
R
4.

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

……….

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;

La articolul 63 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru o mai bună organizare a claselor  și creșterea calității actului educațional.

b) Argumente pentru respingere amendament

S-ar crea mai multe clase și ar fi necesare mai multe cadre didactice și spații în școli. Diferența creată ar duce la un efort bugetar ce nu poate fi susținut.
R
5.

16. La articolul 85, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

"(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale."

La articolul 85, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale."

 a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru a se menține discriminarea pozitivă referitoare la cei provenind din mediul rural.

b) Argumente pentru respingere amendament

Textul din ordonanță este mai cuprinzător.
R
6. 23. La articolul 125 alineatul (1), litera b) se abrogă.

Se abrogă. 

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru a păstra sancțiunea din textul din legea cadru.

b) Argumente pentru respingere amendament

S-a constatat că în practică se creează un blocaj.
R
7.

26. La articolul 160, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 160 - (2) Prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. In metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale

La articolul 160, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Educației Naționale alocă anual, prin hotărâre a Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat științific și pentru doctoratul profesional din domeniul artelor și al sportului, un număr de granturi doctorale multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale și costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului.”

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru a păstra textul din legea cadru care e mai cuprinzător și mai clar.

 

b) Argumente pentru respingere amendament

Terminologia utilizată cuprinde ambele tipuri de doctorat.
R
8.

28. La articolul 193, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

"(7) Pentru programele de licența, master și doctorat, finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale prin consultare cu CNFIS și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

..………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Programele de excelență prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3)."

La articolul 193, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(7) Pentru programele de licență și master, finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se face diferențiat pe categorii de universități și în funcție de poziția în ierarhie a programelor de studii, conform ierarhizării prevăzute la alin. (3), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Naționale și aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Finanțarea programelor de doctorat se face conform prevederilor art. 160.

(9) Programele de excelență prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), pentru programele de licență și master, și pe baza competițiilor prevăzute la art. 160 alin.”

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru a păstra textul din legea cadru care e mai cuprinzător și mai clar.

 

b) Argumente pentru respingere amendament

Se includ și programele de doctorat și implicarea CNFIS.
R
9.

31. La articolul 205, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) In timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârsta de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport."

La articolul 205, alineatul (2) se modifică și va avea

„(2) In timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârsta de până la 35 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.”

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru a alinia textul legii la legislația UE.

b) Argumente pentru respingere amendament

Diferența creată ar duce la un efort bugetar ce nu poate fi susținut.
R

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 9:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro