Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/26-05-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 16-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 728/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 728/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la următorul Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. Este poziția 5 pe ordinea de zi. Au fost o serie de modificări operate în Biroul permanent al Camerei și de aceea fac aceste precizări.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Mihai Capră (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de act normativ vizează alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar, respectiv Directiva nr.91/477, modificată prin Directiva nr.2008/51 a Parlamentului European și a Consiliului în 21 mai 2008.

Astfel, din legislația comunitară, au fost preluate definițiile armei de foc, a pieselor și componentelor esențiale, a fabricării, cât și traficului ilicit de arme.

De asemenea, au fost preluat prevederile referitoare la marcarea și dezactivarea armelor, precum și la activitatea armurierilor și intermediarilor.

Au fost incriminate ca infracțiuni traficul ilicit și fabricarea ilicită de arme și muniții.

De asemenea, se propune exceptarea de la cerința de omologare a armelor și munițiilor fabricate în statele membre ale Uniunii Europene, fiind astfel eliminată bariera în calea liberei circulații a bunurilor în cadrul pieței interne.

Necesitatea asigurării unui control riguros, cu privire la procurarea și deținerea armelor, a impus introducerea unei reglementări conform căreia modalitățile de procurare de către persoanele fizice a armelor letale și a armelor neletale supuse autorizării, precum și a muniției corespunzătoare, prin mijloacele de comunicare la distanță, vor fi stabilite prin norme metodologice de aplicare a legii.

Pentru asigurarea unui mai bun control asupra armelor procurate de pe teritoriul României de către cetățenii străini cu viză de scurtă ședere, s-a instituit obligația ca scoaterea acestora de pe teritoriul României să se realizeze doar prin intermediari sau armurieri autorizați.

De asemenea, a fost introdus conceptul de valabilitate a permisului de armă, ce va conduce la îmbunătățirea modului de gestionare a acestui segment de activitate, prin conștientizarea titularilor asupra obligațiilor ce le revin cu privire la acest document.

În vederea eliminării confuziilor generate de utilizarea, în textul legii, a sintagmei "în străinătate", aceasta a fost înlocuită de sintagma "state terțe", pentru a acoperi situația statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, se propune modificarea condițiilor de acordare a dreptului de deținere, port și folosire a armelor cu gaze. Astfel, această categorie de arme va fi supusă regimului autorizării similar regimului aplicabil armelor neletale de autoapărare cu bilă de cauciuc sau aer comprimat.

Concomitent, pentru toate categoriile de arme neletale supuse autorizării se stabilesc condiții mai restrictive privind procurarea și deținerea acestora, în considerarea persoanei solicitantului. Condițiile sunt similare celor aplicabile armelor letale și se referă la: lipsa calității de învinuit sau inculpat în cauze penale; lipsa pericolului la adresa ordinii publice, siguranței naționale, vieții și integrității corporale a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente; inexistența unei situații de anulare în ultimii doi ani a dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port și folosirea armelor letale sau neletale, supuse autorizării; inexistența unei situații în care titularii au pierdut sau le-au fost sustrase, în ultimii cinci ani, arme letale și neletale din motive imputabile lor, procurate în condițiile legii.

De asemenea, a fost extinsă la 20 de ani perioada de păstrare a registrelor cu informații despre arme, în vederea urmării adecvate a armelor de foc.

Modificarea Capitolului VI din lege urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: alinierea legislației române la legislațiile statelor membre, referitoare la transferul armelor. Astfel, documentele utilizate în spațiul Uniunii Europene pentru efectuarea acestei operațiuni sunt: permisul de transfer, eliberat de autoritățile statului din care pleacă arma, și acordul prealabil, eliberat de autoritățile statului de destinație. De asemenea, în Uniunea Europeană nu se practică procedeul de sigilare a armei, reglementarea operațiunilor de tranzit pe teritoriul României, precum și a celor de transfer temporar a armelor.

De asemenea, au fost instituite obligații pentru armurieri, care desfășoară operațiuni de producere a armelor și munițiilor.

Luând în considerare pericolul social pe care-l reprezintă fiecare din categoriile de arme existente, se propune o reconsiderare a modului de încadrare a acestora astfel: categoria A - arme și muniții interzise; categoria B - arme și muniții letale, supuse autorizării; categoria C - arme și muniții neletale, supuse autorizării; categoria D - arme și muniții neletale supuse notificării; categoria E - alte categorii de arme în care au fost introduse dispozitivele neletale, inclusiv cele de tip airsoft sau paintball.

De asemenea, au fost reglementate în mod distinct condițiile de port și folosirea armelor de agrement, inclusiv a celor de paintball.

Întrucât în activitatea practică s-a constatat că o serie de reglementări care sunt în vigoare acum nu și-au demonstrat utilitatea, fiind doar de natură a crește birocrația și de a complica procedurile, se propune abrogarea acestora. Exemplificăm în acest sens prevederile referitoare la cartea de identitate a armei, document care nu are echivalent în Uniunea Europeană; obligația titularilor autorizațiilor de procurare a armelor de a comunica schimbarea domiciliului și a reședinței, în contextul în care, în trei zile de la procurare, deținătorul are obligația de a se prezenta la autoritățile competente.

De asemenea, obligația de a amenaja autoturismul cu care-și transportă armele de tir, măsură excesivă și care creează o diferență de tratament cu alte categorii de deținători de arme, vânători, colecționari; condiția deținerii calității de cetățean român de către personalul instituțiilor publice pentru a putea fi dotat cu armă de foc, condiție care constituie o barieră în calea liberei circulație a lucrătorilor.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Raportul comisiei. Domnul președinte Canacheu, vă rog.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Bună ziua, stimați colegi!

Comisia a fost sesizată conform prevederilor regulamentare, cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat pe larg de către reprezentantul Guvernului aici.

Avem aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii și, de asemenea, de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Am dezbătut proiectul de lege. Am avut participanți din partea Ministerului Administrației și Internelor.

Au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 24 de membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu amendamentele admise, prezentate în anexă.

De asemenea, vreau să facem precizarea la începutul dezbaterii că, în cadrul raportului, din păcate, s-a strecurat o eroare materială și, pentru stenogramă, vreau să menționăm că, la art.14 alin.(5), adică numărul 21 din raport, în locul cuvântului "fabricate" este cuvântul "proiectate".

Același lucru și la art.45 alin.(1), adică numărul 47 din raport.

Deci în locul cuvântului "fabricate" este cuvântul "proiectate".

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc. S-a reținut în stenogramă.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare, vă rog.

Din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Marian Neacșu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Este un proiect de act normativ care armonizează legislația europeană și legislația națională, în sensul că aduce modificări Legii nr.295, extrem de consistente, pe măsura prezentării pe care reprezentantul Guvernului a făcut-o deja aici, a specificat care sunt principalele modificări care urmează a fi făcute în textul legii.

Din aceste considerente, aș vrea să fac o recomandare. Având în vedere că Legea nr.295, prin acest proiect de lege, este modificată nu numai ca formă, ci este modificată în fond, consider că se impune o republicare cât mai grabnică a acestui act normativ, rezultând, în aceste condiții, o lege coerentă și suplă, chiar dacă este extrem de stufoasă.

Și aș avea și eu o întrebare pentru reprezentantul Guvernului. Înăuntrul textului prezentat se face trimitere, se face vorbire destul de des la normele metodologice de aplicare. Aș vrea să ne informeze, în măsura în care este cunoscut, în ce stadiu se află aceste norme de aplicare, pentru că legea, așa cum apare în momentul acesta, are nevoie pentru o reglementare unitară și justă și de aceste norme de aplicare la care se face trimitere.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc domnului deputat Neacșu.

Guvernul dorește să își exprime opinia și să răspundă la întrebare, evident.

Domnul Mihai Capră:

Aveți perfectă dreptate. Și noi am solicitat republicarea legii, pentru că, într-adevăr, devine o lege foarte stufoasă și se impune acest lucru.

În legătură cu normele metodologice, așteptăm forma finală a legii și, în cele trei luni pe care le avem la dispoziție, noi lucrăm la ele, sunt în stadiu destul de avansat, dar așteptăm aprobarea legii ca să le putem introduce. Cred că nu vor trece trei luni, așa cum e prevăzut.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Prin urmare, intrăm în dezbaterea pe marginea amendamentelor depuse.

Titlul legii, la poziția întâi, Lege privind regimul armelor și al munițiilor. Nemodificat de comisie.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 2? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 3? Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la poziția 4 la poziția 14 dacă sunt observații? Nu sunt.

De la poziția 15 la poziția 30 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 31 la poziția 50 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pozițiile 51-65, nu sunt observații. Adoptate.

66-80 pozițiile, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 81 la poziția 109 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 110 la 125 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 126 la 130 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Vă mulțumesc.

Urmează votul final pe marginea acestui proiect.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 février 2023, 12:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro